Copyright 2018

W lutym 2017 roku zostały wprowadzone do krajowych programów zwalczania salmonelli dla towarowych kur niosek i kur reprodukcyjnych, nowe wytycznych w sprawie rodzaju i metodyki pobierania prób urzędowych w ramach badań przeprowadzanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Nowe zasady mają zastosowanie do pobierania prób urzędowych potwierdzających w stadach kur niosek, w których stwierdzono dodatni wynik w kierunku salmonelli uzyskany w ramach prób właścicielskich oraz dotyczą pobierania dodatkowych prób w sytuacji podejrzenia zastosowania przez producenta środków przeciwdrobnoustrojowych lub inhibitorów wzrostu bakterii (dotyczy stad kur niosek i stad reprodukcyjnych). W rozporządzeniu pojawiły się jednak błędy, dlatego Główny Lekarz Weterynarii wydał nową

Instrukcję GLW Nr GIWpr-02010-1/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie postępowania PLW przy zwalczaniu niektórych serotypów Salmonella w stadach drobiu. I tak w stadach towarowych kur niosek Powiatowy Lekarz Weterynarii „pobiera próbki do badań laboratoryjnych w stadzie niosek gatunku kura (Gallus gallus), w którym uzyskano dodatni wynik badań laboratoryjnych próbek pobranych z inicjatywy hodowcy lub wykryto efekt hamujący wzrost bakterii w sposób, który jest określony w ust. 4 lit. b rozdziału D załącznika II do rozporządzenia nr 2160/2003. Powiatowy lekarz weterynarii pobiera dodatkowe próbki w celu wykluczenia zastosowania przez hodowcę środków przeciwdrobnoustrojowych lub inhibitorów wzrostu bakterii. Pobieranie takich próbek przeprowadza się w obrębie każdego kurnika na terenie gospodarstwa w następujący sposób: drób wybiera się losowo, w liczbie do pięciu sztuk drobiu na kurnik, chyba że powiatowy lekarz weterynarii uzna za konieczne pobranie próbek większej liczby sztuk drobiu”.

Próbki potwierdzające pobierane przez PLW w stadzie, w którym uzyskano dodatni wynik próbek właścicielskich obejmują: 5 x 200-300 g  odchodów oraz dodatkowo 2 próbki  kurzu po 250 ml każda, wszystkie próbki muszą być badane w laboratorium oddzielnie (łącznie 7 prób), albo badanie bakteriologiczne jelita ślepego oraz jajowodów od 300 ptaków, albo badanie bakteriologiczne  skorupy oraz zawartości 4 000 jaj z każdego stada spulowanych do próbek zbiorczych o maksymalnej liczbie 40 jaj. We wszystkich pozostałych stadach PLW pobieranie próbek odbywa się według do tej pory obowiązujących zasad.

 

Stada reprodukcyjne

Zgodnie z „Krajowym programem zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 „W przypadku podejrzenia zastosowania przez hodowcę środków przeciwdrobnoustrojowych lub inhibitorów wzrostu bakterii, powiatowy lekarz weterynarii może pobrać dodatkowe próbki. Pobieranie takich próbek przeprowadza się w obrębie każdego kurnika na terenie gospodarstwa w następujący sposób: drób wybiera się losowo, w liczbie do pięciu sztuk drobiu na kurnik, chyba że powiatowy lekarz weterynarii uzna za konieczne pobranie próbek większej liczby sztuk drobiu”. Jeśli mowa o badaniach weryfikujących stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych  lub inhibitorów wzrostu bakterii w stadach kur nieśnych i reprodukcyjnych, to opis metodyki badań i procedury pobierania próbek także znajduje się „Z pobranych ptaków należy pobrać próbkę zbiorczą mięśni (300 g). Badanie laboratoryjne wykonuje się metodą 5-płytkową w laboratoriach  wyznaczonych do badań w kierunku grupy B1, których wykaz znajduje się w Instrukcji GLW w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu  badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie przeznaczonej  do pojenia zwierząt i paszach. Również w tej instrukcji zostały podane wymagania dotyczące pakowania i transportu próbek.”

Przedstawione zmiany dotyczą tylko prób urzędowych, sposoby pobieranie prób przez właściciela/osobę upoważnioną obowiązują na dotychczasowych zasadach.

1 czerwca 2017