Copyright 2018

Każdy kraj członkowski UE na podstawie analizy sytuacji epidemiologicznej w swoim kraju może wprowadzić dalsze strefy zamknięte, czyli tzw. strefy buforowe wokół obszarów zapowietrzonych i zagrożonych. Taką możliwość dają obowiązujące do tej pory przepisy unijne. W opinii KE, władze weterynaryjne danego państwa członkowskiego powinny podjąć taką decyzję, jeśli dochodzenie epidemiologiczne wskazuje na podwyższone ryzyko dalszego rozprzestrzeniania się zakażenia HPAI. Działania te mają zwiększyć skuteczność walki producentów drobiu z grypą ptaków. Władze weterynaryjne mogą zastosować część lub wszystkie środki, które zostały wdrożone w strefach zapowietrzonych czy zagrożonych. Zakazany jest wywóz żywego drobiu, piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych ze stref buforowych do innych państw członkowskich. Jednak, jeśli spełnione zostaną specyficzne warunki i kraj będący odbiorcą wyrazi na to zgodę, jest możliwy bezpośredni transport przesyłki. 

W ostatnich tygodniach decyzję o zastosowaniu dodatkowych stref buforowych wokół stref zagrożonych podjęły władze weterynaryjne Włoch, kraju obecnie w największym stopniu dotkniętego problemem grypy ptaków. Ostatnia aktualizacja obszarów zapowietrzonych i zagrożonych - w tym stref buforowych dla Włoch - została przyjęta decyzją wykonawczą 2017/1930 z dnia 20 października 2017 r. ze względu na zgłoszenie nowych ognisk przez Włochy i Bułgarię.

 Z uwagi na zwiększoną liczbę nowych ognisk grypy ptaków, Komisja Europejka uznała, że należy przedłużyć okres obowiązywania Decyzji Wykonawczej KE (UE) 2017/247 do dnia 31 maja 2018 r.