Copyright 2019

 

10 stycznia 2018 r. Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi) zadecydowała o skierowaniu do sejmu pod głosowanie projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Projekt tej ustawy wpłynął do sejmu 22 marca 2017 roku, gdzie był czytany 6 kwietnia i następnie skierowany i dyskutowany w podkomisjach w dniach: 21 kwietnia, 22 listopada, 7 grudnia 2017 r. oraz 10 stycznia 2018 r. Strona społeczna miała okazję wypowiedzieć się nt. projektu 11 września 2017 r.

 

Zgodnie z tym projektem nowe przepisy dopuszczają prowadzenie upraw GMO w Polsce w specjalnych strefach, pod warunkiem wyrażenia na to zgody właścicieli działek oraz pszczelarzy w promieniu do 10 km od działki, na której będą uprawiane rośliny GMO. Zgodę na uprawę będzie musiał wyrazić minister środowiska, po zasięgnięciu opinii ministra rolnictwa oraz rady gminy. Uprawy muszą także być wpisane do specjalnego rejestru i ogłoszone przez ministra do spraw środowiska. Podstawą do wpisu do rejestru będzie dokumentacja zapewniająca o braku wpływu uprawianej rośliny GMO na środowisko naturalne (inne rośliny, owady, zwierzęta).

Jednostką uprawnioną do kontroli takich upraw będzie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Rolnikom uprawiającym rośliny GMO bez pozwolenia lub niezgodnie z wpisem grozi kara grzywna (do 30 tys. zł za każdy rozpoczęty hektar uprawy) oraz w sytuacji zaistnienia niekorzystnego wpływu na środowisko, zdrowie i życie ludzi kara pozbawienia wolności do lat 12. Odmienną kwestią jest ustawa o paszach. Obecnie termin wejścia w życia zakazu używania w paszach roślin GMO jest ustalony na 1 stycznia 2019, choć w obecnym projekcie ustawy o paszach widnienie zapis, że termin ten zostaje przesunięty do 1 stycznia 2024 roku. W pierwszej wersji zakaz miał wejść już od 12 sierpnia 2008 r.