Drukuj

3 października 2015 weszły w życie zmienione przepisy ustawy o Agencji Rynku Rolnego, które wprowadzają obowiązek zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych, w tym drobiu i jaj. Umowa sporządzana przed dostawą ma zawierać niezmienną cenę do zapłaty lub określone warunki ustalenia ceny poprzez połączenie różnych czynników. Dodatkowo ma być ujęta ilość i jakość dostarczanych produktów, termin dostawy, ma zawierać okres obowiązywania umowy, szczegóły dotyczące terminów płatności, ustalenia dotyczące odbioru lub dostawy produktów rolnych. Minimalny okres obowiązywania umowy ma wynosić co najmniej 6 miesięcy.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz stoi uważa, że producentom oraz dystrybutorom należy pozostawić pełną swobodę w zawieraniu umów kooperacyjnych i umów dostaw, co ma stwarzać dogodne warunki do elastycznej współpracy pomiędzy poszczególnymi ogniwami produkcji drobiarskiej. Takie zasady pozwalają w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej na szybsze stabilizowanie rynku. Przemawia za tym stanowiskiem także dynamiczny rozwój sektora drobiowego w ciągu ostatniej dekady – doskonale sprawdziły się dotychczasowe warunki prowadzenia działalności gospodarczej w drobiarstwie, oparte na swobodzie zawierania umów.

Innego zdania jest Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Ich zdaniem wprowadzenie obligatoryjnych umów negocjacyjnych wzmocni współpracę, zintegruje środowisko oraz bardziej zaznaczy rolę grup producenckich a także związków reprezentujących hodowców. Federacja twierdzi, że gospodarska wolnorynkowa doprowadziła do braku jakichkolwiek limitów w produkcji, a brak wieloletnich umów kontraktacyjnych doprowadził do zachwiania równowagi popytowo-podażowej i bardzo dużej produkcji i jednoczenie niskich cen drobiu. Stąd wprowadzenie obowiązkowych umów wiążących na wiele lat pozwoliłoby na tworzenie przewidywanych biznesplanów i rozwój gospodarstw.

Obecnie projekt ten jest na etapie konsultacji społecznych.

Za: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz