Copyright 2019

Fotolia 19436932 Subscription Monthly XL 320x200W piątek 29 czerwca ruszył nabór wniosków o premię dla młodych rolników. Ze wsparcia może skorzystać każdy gospodarz, poniżej 40 roku życia. Bezzwrotną premię o wysokości 100 tys. zł będzie można przeznaczyć m.in. na zakup maszyn rolniczych. Wnioski przyjmują oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 lipca.

„Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” może być przyznana osobie fizycznej, która w dniu złożenia wniosku jest pełnoletnia i ma nie więcej niż 40 lat, jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się je uzupełnić.
Premia przysługuje osobie, która przed dniem złożenia wniosku stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha (jednak nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy), przedłożyła biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązała się do jego zrealizowania.
 
Gospodarz, któremu zostanie przyznane wsparcie, najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy musi rozpocząć działalność jako prowadzący gospodarstwo o wielkości ekonomicznej 13 tys. – 150 tys. euro i powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej krajowej (10,65 ha), a w województwach o niższej średniej - co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie.
 
Premia dla młodych rolników wypłacana jest w 2 częściach. Pierwsza rata (80%) trafia do gospodarza, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, pozostałe 20% otrzyma po zrealizowaniu biznesplanu.

Przyznana pomoc może być wykorzystana na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie, bądź przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie, w kwocie stanowiącej co najmniej 100% kwoty pomocy, przy czym wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 70 proc. kwoty pomocy.

Źródło: ARiMR