Copyright 2019

trio2 320x200Od 1 listopada obowiązywać będą nowe przepisy Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, zawierające zmienione warunki zootechniczne i genealogiczne dotyczące zwierząt hodowlanych czystorasowych, handlu nimi oraz materiałem biologicznym od nich pochodzącym.

 

 

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylające niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Dz. Urz. UE 171 z 29.06.2016, str.66), które będzie stosowane od dnia 1 listopada 2018 roku, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka przedłożyła do akceptacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dostosowane do wyżej wymienionego rozporządzenia nowe programy hodowlane dla bydła ras mlecznych. 

PFHBiPM tak jak dotychczas, będzie realizować programy hodowlane dla 9 ras bydła: polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, simentalskiej, polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej, polskiej czarno-białej, montbeliarde, jersey, brown swiss, szwedzkiej czerwonej. Główne obszary zmian nowych programach hodowlanych związane są z zasadami wpisywania zwierząt do ksiąg hodowlanych oraz wzorami i trybem wydawania świadectw zootechnicznych, obecnie znanych jako świadectwa rodowodowe.

  • Dla zainteresowanych poniżej link do tekstu rozporządzenia w sprawie hodowli zwierząt:

https://publications.europa.eu/pl/publication-detail/-/publication/213e7a66-3dbb-11e6-a825-01aa75ed71a1/language-pl

  • oraz do rozporządzenia wykonawczego w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0717

Źródło: PFHBIPM