• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Aktualności

W okresie pierwszych 10 miesięcy 2015 roku wstawienia piskląt indyczych w Polsce wyniosły 34170 tys. sztuk. Było to o 5233 tys. sztuk więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. Jest to wzrost o 18,08%. Podobny, choć nieco niższy wzrost, dotyczył wylęgów w polskich wylęgarniach. W okresie 9 miesięcy 2015 r. wylęgi wyniosły łącznie 19 215 tys. szt. Jest to wzrost o 2 289 tys. szt (+ 13,5 %). W okresie styczeń – wrzesień import piskląt tego gatunku drobiu z UE wyniósł 12 064,1 tys. szt. a eksport do krajów trzecich – 2 407,8 tys. szt.

Za: Indyk Lubuski

Sytuacja finansowa branży drobiarskiej w 2014 roku poprawiła się. W I półroczu 2015 roku nastąpiło pogorszenie podstawowych wskaźników finansowych przedsiębiorstw sektora drobiarskiego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Udział przedsiębiorstw zyskownych w łącznej liczbie firm drobiarskich w I półroczu 2015 roku spadł do 82,8% (z 89,3% w analogicznym okresie roku poprzedniego). Rentowność sprzedaży brutto zmniejszyła się z 4,11% w I półroczu 2014 roku do 2,37% w I półroczu 2015 roku, zaś rentowność sprzedaży netto z 3,82% do 1,98%. Jednocześnie zmalały przychody ze sprzedaży produktów oraz materiałów i towarów o 8% do 5,4 mld zł oraz wynik finansowy brutto o 47% do 129,2 mln zł, a wynik finansowy netto o 52% do 108 mln zł. O spadku rentowności sektora zadecydowało przede wszystkim zawężenie relacji między ceną sprzedaży wyrobów a kosztami ich wytworzenia. Przyczyn spadku rentowności należy szukać między innymi we wzroście średnich cen importowych oraz spadku średniej ceny mięsa kurzego na rynku krajowym. Udział przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów sektora drobiarskiego w przychodach ze sprzedaży sektora spożywczego wynosił 5,0% i był o ok. 0,3 pkt. proc. niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności operacyjnej przyjął wyższą wartość niż wskaźnik rentowności obrotu netto, co wynikało z wygenerowania przez przedsiębiorstwa sektora drobiarskiego straty na działalności finansowej i zdarzeniach nadzwyczajnych. Na rentowność sektora mogła także wpływać korzystnie większa siła przetargowa przedsiębiorstw wynikająca między innymi z popytu generowanego przez zagranicznych nabywców polskiego drobiu.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

Według danych bilansowych GUS, w 2014 roku konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 28,2 kg na mieszkańca i była o 1,7 kg, tj. o 6,4% większa niż w 2013 roku. Wzrostowi spożycia drobi towarzyszył wzrost spożycia mięsa wieprzowego: z 35,5 kg do 39,1 kg, tj. o 10,1% i wołowego – z 1,5 kg do 1,6 kg,o 6,7%. Całkowita bilansowa konsumpcja mięsa i podrobów ukształtowała się na poziomie 73,6 kg na mieszkańca i była o 6,1 kg, tj. o 9,0% większa niż w 2013 roku. Ożywieniu krajowego popytu na mięso sprzyjał wzrost produkcji i podaży oraz spadek cen detalicznych mięsa drobiowego oraz wszystkich rodzajów mięsa czerwonego i jego przetworów. W 2014 roku udział mięsa drobiowego w całkowitym spożyciu mięsa i podrobów wyniósł 38,3% i był o 1 pkt. proc. mniejszy niż przed rokiem. Udział mięsa wieprzowego wyniósł 53,1% i w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 0,5 pkt. proc., a wołowego – wyniósł 2,2% i był taki sam, jak w roku poprzednim.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

Według prognoz Komisji Europejskiej produkcja mięsa drobiowego w krajach UE wyniesie w 2015 r. 14 394,6 tys. ton, będzie to wzrost o 3% w porównaniu do roku 2014. Według tych danych największym producentem mięsa drobiowego w Europie jest Polska, która w 2015 roku wyprodukuje 2430 tys. ton mięsa tych ptaków. Szacuje, że wzrost w naszym kraju wyniesie 10%. Na drugim miejscu jest Francja z 1855 tys. ton mięsa drobiowego, na trzecim Niemcy 1800 tys. ton, na czwartych Wielka Brytania z 1603,6 tys. ton. Jednakże wzrost produkcji w tych krajach w porównaniu do roku 2014 będzie mniej dynamiczny i wyniesie od 0,9-1,6%. Jakie są prognozy KE na rok 2016? Otóż szacuje się, że w 2016 roku w całej UE zostanie wyprodukowane 14622,6 tys. ton drobiu, czyli o 1,6% ton więcej. Największego wzrostu produkcji mięsa drobiowego oczekuje się w 2016 roku od Hiszpanii (+5%), która zmniejszy tym samym swój dystans do Wlk. Brytanii, która obecnie zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa drobiowego w Europie. 4,3procentowego wzrostu można oczekiwać w Polsce, która w 2016 roku pozostanie liderem z produkcją wynoszącą 2535 tys. ton.

Jeżeli chodzi o produkcję mięsa z kurcząt brojlerów, to przewaga Polski nad innymi krajami jest jeszcze bardziej zaznaczona. Szacuje się, że w 2015 r. Polska wyprodukuje 1930 tys. ton mięsa tego gatunku drobiu (wzrost o 10,9%), a w 2016 2033,0 tys. ton (kolejny wzrost o 5,3%).

Źródło: KE, Rynek drobiu – październik 2015

Francuskie władze weterynaryjne potwierdziły wystąpienie w dn. 24 listopada br. ogniska wysoko zjadliwej ptasiej grypy podtypu H5N1 w małym, przydomowym gospodarstwie w departamencie Dordogne, w regionie Akwitania, w południowo-zachodniej części Francji. Zakażone stado składało się z kurcząt brojlerów i kur niosek. Zanotowano 22 padnięcia u drobiu, a pozostałe 10 szt. poddano przymusowemu ubojowi. Wprowadzono również strefy zapowietrzoną i zagrożoną oraz inne środki ochronne wymagane na mocy dyrektywy 2005/94/WE. Z tego powodu uruchomiono krajowy plan zwalczania ptasiej grypy, który obejmuje również monitorowanie dzikiego ptactwa w regionie zakażenia. Jest to pierwszy przypadek ptasiej grypy we Francji od 2007 r. Szczep H5N1 spowodował w ostatnich latach znaczne straty u drobiu w Azji i na Bliskim Wschodzie. Od 2003 r. zanotowano w 15 krajach 650 przypadków zachorowań wśród ludzi z powodu zakażenia tym wirusem, zwykle w wyniku kontaktu z zakażonym drobiem. Śmiertelność wynosiła ok. 60%. Po potwierdzeniu ogniska ptasiej grypy, niektóre kraje np. Egipt i Japonia wprowadziły tymczasowy zakaz importu drobiu i produktów drobiowych z Francji.

Źródło: FAMMU/FAPA

Podkategorie

f t g