Strefa Bydło

Perspektywy Bioinżynierii Zwierząt Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie

Katarzyna Markowska, Dariusz Minakowski

 

27.09.2013 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Była to już 64 inauguracja roku akademickiego w historii wydziału. Obok licznego grona pracowników naukowo-dydaktycznych i kadry inżynieryjno-technicznej wydziału uczestniczyli w niej nowoprzyjęci na pierwszy rok studiów studenci. Wśród zaproszonych gości wymienić należy: prorektora ds. ekonomicznych i rozwoju, I zastępcę J.M. UWM w Olsztynie prof. Mirosława Gornowicza, I zastępcę Prezydenta Miasta Olsztyna Halinę Zaborowską-Boruch. Uroczystą inaugurację zaszczycili swoją obecnością doktorzy honoris causa prof. Andrzej Faruga, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Jerzy Strzeżek, prof. Stanisław Wajda. W uroczystości wzięli również udział m.in. dr inż. Janusz Lorenc – były poseł i senator RP, mgr inż. Andrzej Milkiewicz – dyrektor oddziału ARR w Olsztynie, mgr inż. Jan Bambosz – z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego oddziału ARiMR w Olsztynie, inż. Antoni Parfinowicz – z-ca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego ODR. W spotkaniu wzięli udział licznie zebrani przedstawiciele placówek naukowo-badawczych, zakładów doświadczalnych i produkcyjnych współpracujących z wydziałem.

 


W wystąpieniu inauguracyjnym prof. dr hab. Wiesław Sobotka podkreślił znaczenie wydziału w unowocześnianiu gospodarki żywnościowej regionu i kraju. Aktualnie Wydział Bioinżynierii Zwierząt prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach studiów. Pierwszy z nich to Zootechnika z możliwością wyboru czterech specjalności na studiach inżynierskich i czterech specjalności na studiach magisterskich. Kierunek Zootechnika od dwóch lat posiada ocenę wyróżniającą przyznaną na podstawie oceny jakości kształcenia na tym kierunku studiów przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Jest to jedyny kierunek w Polsce, który otrzymał tak wysoką ocenę. Drugi kierunek studiów to Bioinżynieria produkcji żywności, na którym istnieje możliwość wyboru trzech specjalności inżynierskich. Wydział świadczy także usługi edukacyjne z przedmiotów zootechnicznych znajdujących się w ofercie kształcenia na spokrewnionych wydziałach uczelni. Dotyczy to wydziału Biologii i Biotechnologii, Medycyny Weterynaryjnej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Środowisku oraz na Wydziale Nauki o Żywności. Dodatkowo w ofercie ogólnouczelnianej realizowany jest przedmiot „Zwierzęta amatorskie w chowie domowym”, który adresowany jest do studentów kierunków humanistycznych, prawnych, medycznych i technicznych. Ostatnio na kierunku zootechnika wprowadzono jeszcze jedną specjalność „Użytkowanie zwierząt wolnożyjących i gospodarka łowiecka”. Warto zaznaczyć, że pomimo występującego w ostatnim okresie niżu demograficznego kierunek zootechnika na wydziale Bioinżynierii UWM w Olsztynie znajduje duże uznanie wśród kandydatów na studia.
Realizacja programów edukacyjnych oraz projektów badawczych opiera się o nowoczesną bazę naukowo-badawczą wydziału. W ostatnich latach powstały m.in. Ośrodek Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego oraz Laboratorium Biochemicznej Oceny Jakości Żywnościowych Surowców Zwierzęcych oraz Dobrostanu Zwierząt. Niedawno oddano do użytku nowoczesne laboratorium trzody chlewnej w Bałcynach. Obiekty te zostały zmodernizowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Jednym z ważniejszych projektów badawczych jest temat realizowany w Katedrze Drobiarstwa pod kierownictwem prof.
J. Jankowskiego, który dotyczy produkcji mięsa indyczego o zwiększonych właściwościach prozdrowotnych w wyniku wzbogacenia go w związki bioaktywne. Stanowi on część projektu „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” w ramach programu Innowacyjna Gospodarka. Profesor Jankowski z zespołem uczestniczy także w wieloletnim programie badawczym MRiRW dotyczącym „Ulepszania rodzimych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania na cele paszowe”. Duże osiągnięcia badawcze posiada zespół pracowników z Katedry Genetyki Zwierząt, który pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisława Kamińskiego współuczestniczy w realizacji badań nt. „Systemy szacowania genomowej wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej”. Temat ten jest wykonywany w ramach konsorcjum MASinBULL (obecnie jest to konsorcjum pod nazwą Genomika Polska), które jest członkiem europejskiego konsorcjum Eurogenomics. W Katedrze Genetyki prowadzony jest także istotny dla hodowli bydła w Polsce, Polski Bank DNA Buhajów,
który jest wykorzystywany przy selekcji genomowej do kojarzenia bydła. W Katedrze Hodowli Bydła i Oceny Mleka kontynuowany jest pod kierunkiem prof. Zenona Nogalskiego kompleksowy projekt pt. „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce zgodnie ze strategią – od widelca do zagrody”. W Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa pod kierunkiem prof. Krzysztofa Lipińskiego realizowany jest wieloletni program dotyczący wykorzystania w żywieniu bydła produktów ubocznych powstających przy produkcji biopaliw. Natomiast prof. Cezary Purwin uczestniczy w realizacji zadania badawczego nt. „Efektywne metody konserwacji biomasy z celowych upraw energetycznych i nieużytków”. Temat ten znajduje się w ramach POIG obejmujących badania i rozwój nowoczesnych technologii dotyczących odnawialnych źródeł energii. Należy dodać, że Wydział Bioinżynierii Zwierząt ze względu na tematykę badawczą dotyczącą biochemicznej oceny żywnościowej surowców zwierzęcych i dobrostanu zwierząt przystąpił do konsorcjum EN FOOD LIFE wpisanego po pierwszym etapie badań do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej.
Do licznych osiągnięć wydziału należy aktywność studentów oraz doktorantów działających w kołach naukowych. Ich prace naukowe otrzymały liczne wyróżnienia na sympozjach i konferencjach naukowych.
Uroczystość inauguracji nowego roku akademickiego uświetniło rozdanie indeksów nowoprzyjętym studentom pierwszego roku na kierunku Zootechnika i Bioinżynieria produkcji żywności. Uroczystą immatrykulację poprowadził prodziekan ds. studiów i studentów dr hab. Wojciech Kozera prof. UWM. Wykład inauguracyjny pt. „Występowanie jeleniowatych i dzików w polskich lasach a ochrona dużych drapieżników” wygłosił dr hab. Dariusz Zalewski. Uroczysta inauguracja była także okazją dla wręczenia odznaczeń. Medale za zasługi dla wydziału otrzymała prof. dr hab. Krystyna Iwańczuk-Czernik oraz prof. dr hab. Antoni Jarczyk.


 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.