Reformulacja dawki pokarmowej z zastosowaniem źródła chronionej żwaczowo metioniny –MetaSmart® Dry i jej wpływ na rentowność hodowli bydła mlecznego w Polsce

Dr Ivan Eisner, Marcin Maj, Dr Angela Schroeder, Ir. Ainhoa Perojo

Kemin Animal Nutrition and Health, EMEA

Geneza

                Reformulacja dawki pokarmowej z użyciem MetaSmart® Dry została przeprowadzona na fermie krów mlecznych zlokalizowanej w Polsce. Stado 70 krów o średniej wydajności mlecznej 10 612 kg, 4,01% tłuszczu i 3,51% białka w mleku oraz wycieleniami w obrębie całego roku. Obora wyposażona była w automatyczną stację paszową uwożliwiającą indywidualne zadawanie mieszanki paszowej w zależności od fazy laktacji i wydajności. Mieszanka paszowa stosowana na fermie dostarczana była przez wytwórnię pasz Wipasz S.A.

Protokół

                Wszystkie krowy żywione były PMR-em (Partial Mixed Ration) o składzie przedstawionym w tabeli 1. Dodatkowo dawka uzupełniana była o mieszankę paszową zawierającą 22% białka ogólnego (B.O.) w ilości do 6 kg na krowę/dzień, zadawaną w stacji paszowej, w zależności od fazy laktacji i wydajności. Z powodu braku informacji na temat szczegółowych analiz chemicznych kiszonki z kukurydzy i kiszonki z traw w kontekście zawartości strawnych aminokwasów, dawka pokarmowa została skalkulowana w oparciu o standardowe wartości dla danego regionu. Na tej podstawie określono, że metionina (Met) była pierwszym limitującym aminokwasem w dawce pokarmowej.

                Hodowca zainteresowany był obniżeniem dziennego kosztu żywienia, w związku z czym zastosowany został wariant reformulacji dawki. Reformulacja składu mieszanki paszowej umożliwiła obniżenie zawartości B.O. z 22 do 19%, gdzie część komponentów białkowych zostało zastąpionych przez zboża i wysłodki buraczane. Pełna kompozycja mieszanki paszowej jest tajemnicą handlową Wytwórni Pasz obsługującej tą fermę. Meta Smart® Dry został dodany do mieszanki paszowej w ilości 5 g/kg jako źródło chronionej żwaczowo metioniny (Met). Do kalkulacji wykorzystano matryce SmartMILK dla MetaSmart® Dry, która wnosiła 3870 g PDIE na 1 kg MetaSmart® Dry. Umożliwiło to uzyskanie podobnej wartości białka metabolicznego (PDI) jak w przypadku standardowej mieszanki pełnoporcjowej o 22% B.O. Matryca wprowadzona do programu kalkulującego umożliwiła także utrzymanie założonej wydajności mlecznej, dzięki zwiększonej efektywności wykorzystania białka, wynikającego z lepszego bilansu aminokwasowego w dawce pokarmowej.

                Żywienie zreformułowaną dawką pokarmową rozpoczęło się w listopadzie 2014 roku, tuż po próbnym udoju (metoda oceny AT4). Zawartość B.O. w dawce pokarmowej, oszacowanej w oparciu o maksymalną dawkę zreformułowanej mieszanki paszowej (tj. 6 kg), została zmniejszona o 0,8% w odniesieniu do suchej masy dawki bazowej.

Wyniki

                Wyniki kolejnych próbnych udojów przedstawione są w tabeli 2. Zgodnie z oczekiwaniami reformulacja mieszanki paszowej nie wpłynęła na obniżenie produkcji mlecznej. Wprost przeciwnie zaobserwowano wzrost wydajności w czasie skarmiania zreformułowanej mieszanki. Dotyczyło to zarówno średnich wydajności, jak i mleka skorygowanego na zawartość tłuszczu i białka. W związku z wyższą produkcją mleka procentowe zawartości tłuszczu i białka uległy obniżeniu. Niemniej jednak wydajności dzienne tłuszczu i białka wzrosły w trakcie stosowania zreformułowanej mieszanki, co świadczy o lepszym wykorzystaniu paszy przez zwierzęta.

                W związku z niższą podażą B.O. w dawce pokarmowej zawartość mocznika w mleku zmalała średnio o 20%. Szczegółowa analiza efektywności wykorzystania azotu nie była w przypadku tego badania przeprowadzona. Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że dzienna wydajność białka mleka wzrosła a pobranie B.O. zostało zredukowane, można stwierdzić, że efektywność wykorzystania azotu (N) wzrosła.

                Cena zreformułowanej mieszanki paszowej z Meta Smart® Dry była o 42,00 zł/tonę niższa w porównaniu ze standardową mieszanką. Uwzględniając wyższą produkcję mleka i niższy koszt paszy, przychód dzienny na krowę był wyższy o 3,78 zł w porówaniu do wyników referencyjnych próbnego udoju z listopada 2014.

Wnioski

                Wprowadzając zreformułowaną mieszankę paszową udało się spełnić oczekiwania hodowcy, co do niższych jednostkowych kosztów dziennych żywienia krów. Ponadto pozytywny wpływ na wydajność mleczną zwiększył przychód na fermie. Jest to ważna tendencja w kontekście aktualnych cen na rynku mleka oraz ekonomii produkcji.

                MetaSmart® umożliwa lepsze wykorzystanie azotu z dawki pokarmowej, co wpływa na wyższą wydajność i niższe koszty żywienia. Daje także możliwość zastosowania mieszanki paszowej o niższym poziomie białka ogólnego bez negatywnego wpływu na produkcję zwięrząt i parametry mleka. ■