Strefa Bydło

Wpływ preparatu drożdżowego AGRO-Yeast PLC w żywieniu krów na wybrane wskaźniki rozrodu i wydajność w gospodarstwie BOVINAS w Chodowie

Witold Podkówka dr h. c.

UTP Bydgoszcz

Mateusz Domański

BOVINAS Chodów

 

Kolejna informacja o wynikach testu prowadzonego w gospodarstwie BOVINAS w Chodowie

               

W dniu 3 lutego 2015 roku rozpoczęto badania nad zastosowaniem preparatu drożdżowego AGRO- Yeast PLC w żywieniu krów wysokomlecznych w warunkach wielkostadnego chowu. Celem przeprowadzonego testu było sprawdzenie skuteczności dodawania wymienionego preparatu bezpośrednio do sporządzanego TMR w wozie paszowym, na wskaźniki rozrodu i wydajność mleka. W tym celu preparat AGRO-Yeast PLC mieszano ręcznie z dodatkami mineralno-witaminowymi, następnie mieszaninę wsypywano do skrzyni wozu paszowego. Dodawano pasze objętościowe, których ilość wynikała z wymagań pokarmowych danej grupy fizjologicznej. Skład surowcowy i wartość pokarmowa TMR dla poszczególnych grup podano w tabeli 1.

Uzyskane dane z bieżącej laktacji, porównywano z analogicznymi z poprzedniej laktacji, które były dostępne w gospodarstwie. Dlatego przy omawianiu uzyskanych danych podawane są dwa terminy:

                1             –             poprzednia laktacja,

                2             –             bieżąca laktacja.

                 W ten sposób test obejmował te same krowy. Z całej grupy wytypowano około 50 sztuk krów. Obecnie prezentowane dane dotyczą tylko 11 sztuk, które w okresie 10 miesięcy bieżącej laktacji przeszły cały cykl prowadzonych obserwacji, to znaczy cały cykl międzywycieleniowy. Krowa w zależności od stanu fizjologicznego żywiona była odpowiednim TMR. Całość prowadzonych obserwacji zostanie zakończona, kiedy wytypowane krowy przejdą cały cykl międzywycieleniowy – od zapłodnienia do wycielania.

                Zbierano następujące dane:

             długość okresu międzywycieleniowego – liczba dni od wycielenia do następnego wycielania,

             długość okresu miedzyciążowego – liczba dni od wycielenia do skutecznego zapłodnienia,

             liczbę porcji nasienia na skuteczne zapłodnienie,

             częstotliwość zatrzymywania łożyska po porodzie w macicy,

             wydajność mleka.

                W ten sposób unikano przegrupowania krów w zależności od stanu fizjologicznego.

Uzyskane wyniki z przeprowadzonego testu

❙ Okres międzywycieleniowy

Z danych zestawionych w tabeli 2 i rysunku 1 wynika, że w poprzedniej laktacji dla analizowanych krów, średni okres międzywycieleniowy wynosił 415 dni, przy wahaniach od 347 do 521 dni. W bieżącej laktacji dla tych samych krów, które były żywione TMR z dodatkiem preparatu drożdżowego AGRO-Yeast PLC, średni okres międzywycieleniowy wyniósł 356 dni przy wahaniach od 310 do 404 dni. Wynika z tego, że okres ten skrócono o 159 dni.

❙ Okres międzyciążowy

Z danych zmieszczonych w tabeli 2 i na rysunku 2 wynika, że u analizowanych krów w poprzedniej laktacji

okres ten wynosił średnio 120 dni, przy wahaniach od 76 do 244 dni. Te same krowy w następnej laktacji żywione były TMR z dodatkiem preparatu drożdżowego AGROYeast PLC, średni okres międzyciążowy wyniósł 78 dni, przy wahaniach od 40 do 120 dni. Skrócono okres międzyciążowy o 42 dni, co zapewne wynikało z pozytywnego oddziaływania preparatu drożdżowego AGRO-Yeast PLC.

❙ Liczba zabiegów inseminacyjnych

W poprzedniej laktacji na 1 skuteczne zapłodnienie należało zużyć 2 porcje nasienia. W niektórych przypadkach nawet 4-5 porcji. W bieżącej laktacji na zacielenie potrzeba było tylko 1,6 porcji nasienia, zaś maksymalna liczba powtórnej inseminacji wynosiła tylko 3 porcje.

❙ Wydajność mleka

Średnia dzienna wydajność w przedniej laktacji wynosiła 21,1 kg mleka/sztukę, zaś w bieżącej laktacji za okres 11 miesięcy średnio od

1 krowy dziennie dojono 27,8 kg mleka. Różnica wynosiła 6,8 kg/sztukę/dzień. Szczegóły zostaną podane w raporcie końcowym.

                Na uwagę zasługuje fakt niezatrzymywania łożyska w macicy po porodzie, natomiast stwierdzono to wielokrotnie w poprzedniej laktacji.

Podsumowanie

Zastosowanie w żywieniu preparatu drożdżowego AGRO-Yeast PLC w żywieniu krów wysokomlecznych w chowie przemysłowym, w którym preparat ten dodawano do TMR w procesie jego mieszania w ilości 0,1 kg sztukę/dzień stwierdzono:

             korzystne oddziaływanie na płodność krów,

             ograniczenie zużycia nasienia do skutecznego zapłodnienia krów,

             istotny wzrost wydajności mlecznej krów,

             brak zalegania łożyska w macicy po porodzie. ■

Właścicielem marki AgroYeast oraz producentem preparatów występujących pod marką jest firma

AS TRADE 99-340 Krośniewice, ul. Łąkowa 12 (www.agroyeast.pl). Udziałowcy tej firmy są wieloletnimi uczestnikami procesów badawczych prowadzonych przez Instytuty Naukowe i Akademie Rolnicze na terenie Polski i Europy, w tym PAN nad wykorzystaniem drożdży Saccharomyces cerevisiae oraz ich kompozycji w żywieniu zwierząt.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy