Strefa Bydło

Uprawa kukurydzy na kiszonkę

 

Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju rośliny kukurydzy wymagają pobrania w sezonie wegetacyjnym 1000 m³ wody na 1 ha uprawy. W tym sezonie konieczne może okazać się zastosowanie alternatywnych rozwiązań nawadniających.

Postęp w pozyskiwaniu nowych ulepszonych odmian kukurydzy oraz doskonalenie agrotechniki, a także poprawa odporności roślin na choroby i szkodniki oraz zwiększanie tolerancji na stres, sprzyjają wzrostowi plonu i stabilności oraz jakości. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w poprawie wartości pokarmowej kukurydzy i rentowności jej uprawy. Plon suchej masy, wczesność dojrzewania w uprawie na ziarno lub na kiszonkę, a także ilość energii i jej koncentracja w całej biomasie roślin przeznaczanej na kiszonkę, decydują o wartości paszowej lub przydatności agrobiomasy wykorzystywane jako substratu do produkcji biogazu. W minionym sezonie wegetacyjnym opadów było mniej niż 50% rocznej normy, niekorzystna była również ich dystrybucja w okresie wegetacyjnym, które praktycznie dotknęły 75% powierzchni kraju. Szczególnie w okresie kwitnienia kukurydzy, niezadowalająca wilgotność gleby ma zasadniczy wpływ na wielkość plonu.

                Długotrwała susza, która miała miejsce w minionym roku spowodowała zahamowanie wzrostu roślin i niedorozwój kolb oraz ich złe zaziarnienie. Wiele plantacji w wyniku suszy, usychało na pniu, powodując praktycznie eliminację takiego surowca na paszę. Dramatyczny niedobór wody w glebie można częściowo złagodzić poprzez wykonanie podstawowych zabiegów agrotechnicznych (orka zimowa, ściernisko dewastuje stosunki wodne poprzez zwiększone parowanie wody z gleby). Ważny jest termin i gęstość siewu. Zaleca się wczesny siew odmian wczesnych o typie ziarna flint lub semiflint, przy temperaturze gleby 8°C i gęstości siewu „ziarnowego” 8 roślin na 1 m² (80 tys. roślin/1 ha), a w przypadku siewu kukurydzy na kiszonkę – siew „kiszonkowy” (10 tys. roślin/1 ha). Ważny jest dobór sprawdzonych odmian kukurydzy.

Dlatego należy przy tym kierować się informacjami z Krajowego Rejestru Odmian, publikowanymi przez COBORU. W warunkach niedoborów wody jakie miały miejsce w zeszłym sezonie wegetacyjnym, nawożenie obornikiem ma decydujące znaczenie i jest podstawą uprawy kukurydzy na ziarno i kiszonkę. Poplony ozime nie sprzyjają poprawie sytuacji. W przypadku roślin odznaczających się podsuszonym ulistnieniem w części dolnej rośliny do kolby, a górne liście są jeszcze zielone, należy odczekać ze zbiorem plantacji, żeby dojrzałość ziarna była pełniejsza i wówczas przeprowadzić zbiór.

                W przypadku zastosowania ujęć głębinowych powinna być pobierana zgodnie z obowiązującą ustawą opłata w wysokości 23 grosze za 1 m³ wykorzystanej wody. W przypadku zastosowania nawadniania kropelkowego w plantacji kukurydzy wykorzystuje się rurociągi (węże polietylenowe lub rury PCV). Stanowi to najwyższą pozycję kosztorysową takiego systemu nawadniania. Przy nawadnianiu kropelkowym koszty wynoszą 1000-2000 zł na hektar. Innym systemem nawadniania jest deszczownia mostowa lub zraszanie poszczególnych partii plantacji przy użyciu specjalnych działek do deszczowania. W celu poprawy zabezpieczenia gospodarstw małych i średnich w wodę uzasadniona może być budowa zbiorników retencyjnych, a w większych wiercenie studni głębinowych. ■

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.