Odmiany kukurydzy KWS sprawdzają się w różnych warunkach

Dariusz S. Minakowski

 

Rembiszewo Zegadły, pow. Zambrowski 02.09.2016

Osiągnięcia w hodowli nowych odmian kukurydzy, dostosowanych do określonych warunków klimatyczno-glebowych z uwzględnieniem wczesności dojrzewania oraz przeznaczenia (kiszonka, ziarno, bioetanol, biogaz), decydują o jej wysokiej użyteczności i szczególnym znaczeniu gospodarczym.

Wykorzystanie kukurydzy na paszę obejmuje przede wszystkim produkcję kiszonki z całych roślin lub rozdrobnionych kolb wraz z ziarnem (CCM), względnie zakiszanie gniecionego, wilgotnego ziarna w rękawach foliowych lub silosach przejazdowych. Nie bez znaczenia jest również pozyskiwanie dosuszanego mechanicznie ziarna do produkcji pasz treściwych lub grysu.

                Wyjątkową przydatność uprawy kukurydzy na paszę wyznacza również uzyskiwany wysoki plon suchej masy oraz koncentracja energii w biomasie całych roślin przeznaczonych na kiszonkę, która stanowi podstawową paszę energetyczną w żywieniu bydła mlecznego oraz opasowego. Na początku września br. w miejscowości Rembiszewo Zegadły na Podlasiu, w gospodarstwie pp. Kuleszów odbyło się spotkanie szkoleniowo-promocyjne dla hodowców i producentów mleka, które dotyczyło m.in. informacji nt. będących w ofercie odmian kukurydzy KWS Polska oraz agrotechniki. Licznie zgromadzeni hodowcy i producenci mleka mogli zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi agrotechniki w uprawie kukurydzy oraz mogli dokonać oceny wybranych odmian kukurydzy KWS na plantacjach w końcowym okresie wegetacji. Ważne i aktualne informacje w tym zakresie w praktyczny sposób przedstawił mgr inż. Stefan Wysocki – kierownik regionalny KWS Polska. Analizując wyniki doświadczeń łanowych z różnymi odmianami kukurydzy mgr inż. S. Wysocki podkreślił znaczenie sprzyjających warunków przebiegu pogody w regionie Podlasia na rozwój roślin i plonowanie kukurydzy. Większość plantacji kukurydzy odznaczała się wysokim plonem i wybitnym rozwojem roślin z dużym udziałem kolb. Tym niemniej, jak stwierdził mgr inż. S. Wysocki bardzo wczesny siew kukurydzy, który miał miejsce już w II dekadzie kwietnia w wielu regionach kraju wpłynął na wydłużony okres wschodu roślin kukurydzy. Zasadniczy wpływ na to miała utrzymująca się niespodziewanie niska temperatura gleby. W takiej sytuacji najlepiej dostosowały się do tych warunków wczesne odmiany kukurydzy o ziarnie typu flint lub tzw. odmiany pośrednie flint/dent, które oznaczają się z reguły lepszym wigorem początkowym i większą tolerancją na niższe temp. gleby (od 6°C). Odmiany kukurydzy o typie ziarna dent w bieżącym sezonie wegetacyjnym miały optymalne warunki do siewu w III dekadzie kwietnia (przy temp. gleby > 10°C). W regionie północno-wschodniej Polski, na co wskazują wyniki badań prowadzonych przez firmę KWS, zaleca się uprawę odmian wczesnych i średnio-wczesnych, które odznaczają się ziarnem typu flint lub filnt/dent. Ma to szczególne znaczenie ze względu na możliwość dostosowania uzyskanej z tych roślin paszy do wymagań pokarmowych wysokowydajnego bydła mlecznego (w ziarnie tych odmian występuje znaczny udział skrobi by pass). Uprawa odmian kukurydzy o ziarnie typu dent, w tym regionie wiąże się jednak z ryzykiem braku możliwości osiągnięcia pełnej fizjologicznej dojrzałości ziarna w okresie zbioru (przed nadejściem wczesnych przymrozków). Spośród sprawdzonych odmian kukurydzy KWS do szczególnie polecanych można zaliczyć następujące odmiany mieszańcowe:

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.