Strefa Bydło

Żywieniowe metody modyfikowania cech funkcjonalnych wołowiny

Anna Wilkanowska

Mającej miejsce w ciągu ostatnich dziesięcioleci poprawie warunków i stylu życia w krajach rozwiniętych towarzyszy wzrost zainteresowania wpływem sposobu odżywiania się na polepszanie i utrzymanie dobrego stanu zdrowia. Intensywny rozwój nauki oraz dynamiczny postęp techniczny w wielu dziedzinach życia i gałęziach przemysłu przyczyniły się do odkrycia istotnych zależności pomiędzy dietą a zdrowiem człowieka.

Wykazanie związku pomiędzy sposobem odżywiania a zapadalnością na choroby cywilizacyjne, zainicjowało prace prowadzące do opracowania koncepcji żywności funkcjonalnej. Poza wspomnianymi czynnikami, wśród przyczyn projektowania żywności określanej mianem funkcjonalnej, mające na celu poprawę jej walorów zdrowotnych, należy wymienić również starzenie się społeczeństw, wzrost kosztów opieki medycznej, rozwój wiedzy dotyczącej biologicznie aktywnych tzw. nieodżywczych składników żywności i ich fizjologicznego oddziaływania na organizm człowieka, wzrost siły nabywczej konsumentów w krajach rozwiniętych/rozwijających się, rozwój technik i technologii przetwórstwa surowców spożywczych, dostępność nowych bioaktywnych składników żywności (nutraceutyków) oraz sytuacja przemysłu żywnościowego w rozwiniętych krajach.

Co to jest „żywność funkcjonalna”?

Koncepcja żywności funkcjonalnej wywodzi się z kultury Wschodu, a dokładniej z Japonii. Żywność funkcjonalna nie ma jednolitej uniwersalnej formuły, od roku 1999 najczęściej przyjmuje się definicję zapisaną w dokumencie końcowym programu finansowanego przez UE-FUFOSE (ang. Functional Food Science in Europe). We wspomnianym dokumencie ustalono, że:

             żywność może być uznana za funkcjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, który to wpływ polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszaniu ryzyka chorób;

             żywność funkcjonalna musi przypominać postacią żywność konwencjonalną i wykazywać korzystne oddziaływanie w ilościach, które oczekuje się, że będą normalnie spożywane z dietą, tzn. nie są to tabletki ani kapsułki, ale część składowa prawidłowej diety;

             podwyższona jakość zdrowotna tej żywności wynika głównie z obecności w jej składzie substancji bioaktywnych, stymulujących pożądany przebieg przemian metabolicznych oraz z optymalnej fizjologicznie proporcji poszczególnych składników;

             żywność funkcjonalna jest przeznaczona do ogólnego spożycia jako część codziennej diety;

             korzystne oddziaływanie zdrowotne tej żywności powinno być udokumentowane badaniami klinicznymi prowadzonymi na ludziach, do diety których włączono badany produkt spożywczy; badania te powinny być prowadzone przez niezależne ośrodki naukowe, obejmować odpowiednio dużą grupę ludzi i trwać wystarczająco długo, by zapewnić obiektywne i stabilne rezultaty;

             tylko naukowe potwierdzenie właściwości prozdrowotnych upoważnia do uznania danego produktu za żywność funkcjonalną.

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy