Polska holsztyńsko-fryzyjska vs francuska montbéliarde

Edyta Wojtas, Andrzej Zachwieja

Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

W dzisiejszych czasach efektywność chowu i hodowli bydła mlecznego jest problemem bardzo złożonym. Wzrost częstotliwości występowania chorób wynikających z wysokiej wydajności, problemy w technologii produkcji pasz oraz skrócenie długości użytkowania krów do 3 laktacji, decydują o obniżeniu opłacalności produkcji mleka. Prowadzone od kilku lat w Polsce obserwacje dowodzą, że dobrą alternatywą dla wielu gospodarstw może być użytkowanie krów rasy montbéliarde.

Zamiast holsztyńsko-fryzyjskiej, francuska montbéliarde

Wyznacznikiem opłacalności hodowli bydła mlecznego są czynniki genetyczne, jako efekt rasowy i osobniczy zwierzęcia oraz czynniki pozagenetyczne, wśród których największy wpływ wywiera żywienie. Wieloletnia, intensywna selekcja krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej doprowadziła do wzrostu ilości produkowanego mleka, ale przede wszystkim przyczyniła się do pogorszenia wskaźników cech funkcjonalnych. Bezpośrednim tego skutkiem jest wyższa podatność na choroby, które stają się główną przyczyną zbyt wczesnego brakowania krów ze stada. W celu poprawy efektywności hodowli bydła mlecznego w 1995 roku importowano z Francji 67 sztuk jałówek rasy montbéliarde. Pierwsze obserwacje prowadzone w Polsce potwierdziły łatwość przystosowania i wysoką wartość cech funkcjonalnych. Pomimo większej odporności i zdrowotności, populacja montbéliarde w Polsce w dalszym ciągu stanowi jedynie niewielką część pogłowia bydła mlecznego.

Zaloguj się, aby zobaczyć.