Strefa Bydło

Hodowca Bydła 12/2017

Profilaktyka przeciwbiegunkowa

Józef Krzyżewski, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt, Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Błędy popełniane w odchowie cieląt są główną przyczyną ich upadków, które narażają hodowcę na ponoszenie dotkliwych strat. Od wielu lat w krajach UE wskaźnik upadków cieląt utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, przekraczającym 15%, co najmniej w połowie przypadków straty te są związane z błędami popełnianymi w odchowie. W USA w fermach wielkotowarowych choruje nawet do 70% cieląt a śmiertelność jest znacznie wyższa niż w krajach UE.

Czynniki warunkujące produkcję mleka wysokiej jakości

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

W Polsce bydło mleczne stanowi około 96% pogłowia bydła w Polsce. Produkcja mleczna jest wiodącą gałęzią hodowli bydła. Z ekonomicznego punktu widzenia celem hodowcy jest pozyskiwanie znacznych ilości surowca. Jednakże w dobie podwyższonej świadomości konsumentów, jakość mleka posiada ogromne znaczenie. Wydajność mleka oraz jego skład są warunkowane szeregiem wpływających na siebie czynników.

Czynniki kształtujące zawartość mocznika w mleku krowy

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Mocznik jest niebiałkowym związkiem azotowym stale występującym w mleku. Jego zawartość w mleku stanowi dziesiątą część ilości mocznika wydalanego przez krowę w moczu. Powstaje on z amoniaku w wątrobie. Znaczna część białka pochodzącego z dawki pokarmowej (zwykle około 70-80%), po pobraniu przez krowę ulega bakteryjnemu rozkładowi w żwaczu osiągając postać amoniaku.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy