Renowacja podstawowym ogniwem racjonalnej gospodarki na trwałych użytkach zielonych

Kazimierz Grabowski; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieRegion północno-wschodniej Polski charakteryzuje się dużym udziałem łąk i pastwisk, znacznie przewyższającym średnią krajową i dlatego gospodarka łąkowo-pastwiskowa w tym regionie powinna odgrywać kluczową rolę w rozwoju rolnictwa, z nastawieniem na chów bydła mlecznego i mięsnego. Potencjał produkcyjny trwałych użytków zielonych regionu nie jest w pełni wykorzystany. Szacuje się, że ok. 70% terenów, dawniej zmeliorowanych i zagospodarowanych, kwalifikuje się do renowacji.

Zaloguj się, aby zobaczyć.