Użytki zielone jak cenne źródło paszy dla bydła

Iwona Radkowska; Instytut Zootechniki – PIB, Zakład Hodowli Bydła
Adam Radkowski; Instytut Produkcji Roślinnej/Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie


Pasze objętościowe stanowiły i nadal stanowią podstawę dawek pokarmowych w żywieniu przeżuwaczy, dlatego też powinny cechować się wysoką jakością i optymalną zawartością składników pokarmowych. Pasze pochodzące z użytków zielonych mogą być wykorzystywane do bezpośredniego skarmiania (wypas na pastwisku lub skarmianie w oborze) oraz mogą służyć jako surowiec do produkcji pasz konserwowanych takich jak: kiszonki, siano i susz. Aktualnie najbardziej rozpowszechnioną metodą konserwowania zielonek jest kiszenie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.