Zasadność wspierania finansowego ras zachowawczych

Anna Majewska; Instytut Zootechniki PIB, Zakład Hodowli Bydła

 

 

W 1992 r. w Rio de Janeiro na Konferencji Narodów Zjednoczonych pt. „Szczyt Ziemi”, podpisano Konwencję o Różnorodności Biologicznej, która wyznaczyła nowy trend w ochronie środowiska naturalnego. Polska ratyfikowała Konwencję w 1995 r., biorąc na siebie obowiązek ochrony różnorodności genetycznej zwierząt. Ustawa o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr. 133 poz. 921 z późniejszymi zmianami) definiuje rasę zagrożoną jako populację zwierząt gospodarskich danej rasy, której niska lub malejąca liczebność stwarza zagrożenie jej wyginięciem. Art. 28. tej Ustawy mówi, że rasy zagrożone obejmuje się ochroną zasobów genetycznych polegającą na utrzymaniu żywych zwierząt gospodarskich lub gromadzeniu i przechowywaniu materiału biologicznego pochodzącego od tych zwierząt a ochrona jest prowadzona w sposób określony w programie ochrony zasobów genetycznych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.