Czynniki modyfikujące produktywność użytków zielonych

Stefan Grzegorczyk; Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Na produktywność użytków zielonych wpływają czynniki klimatyczne, edaficzne, biotyczne i orograficzne. W zasadzie niezależne są od nas czynniki klimatyczne oraz orograficzne (wzniesienie nad poziom morza, wystawa, nachylenie zboczy). Czynniki edaficzne (glebowe) mogą być zmieniane przez człowieka w dosyć szerokim zakresie. Wymienić tutaj należy przede wszystkim regulowanie poziomu wody gruntowej i nawożenie. Czynniki biotyczne użytkowanych łąk i pastwisk zasadniczo znajdują się pod kontrolą człowieka. Dla zbiorowisk trawiastych są to czynniki niezmiernej wagi, gdyż bezpośrednio decydują o składzie i formie tych zbiorowisk oraz o ich wartości gospodarczej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.