Strefa Bydło

Jubileusz 80-lecia urodzin prof. dr hab. Andrzeja Farugi, dr h. c. – nestora drobiarstwa w Polsce oraz prof. dr hab. Romana Bochno – cenionego specjalisty z zakresu doświadczalnictwa zootechnicznego

11. kwietnia 2014 roku w Hotelu Park w Olsztynie miały miejsce uroczystości jubileuszowe dostojnych Profesorów Andrzeja Farugi oraz Romana Bochny. Z inicjatywą organizacji Jubileuszu 80-lecia urodzin obydwu Profesorów wystąpili prof. dr hab. Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa UWM w Olsztynie oraz prof. dr hab. Danuta Michalik, kierownik Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa UWM w Olsztynie. Obaj dostojni Jubilaci od początku swojej kariery zawodowej związani byli z olsztyńską Alma Mater Cortoviensis, przyczyniając się walnie do umocnienia i rozwoju olsztyńskiej uczelni, aktualnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 


Uroczystość jubileuszową poprzedziła konferencja nt. „Aktualnych problemów drobiarstwa” zorganizowana przez Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej WPSA. W ramach konferencji przedstawiono następujące zagadnienia – Współczesne trendy w badaniach żywieniowych na drobiu (dr S. Kaczmarek), Stan obecny i perspektywy hodowli i chowu drobiu wodnego w Polsce (dr hab. A. Adamski) oraz Krajowa produkcja drobiarska (mgr A. Rączka).
Konferencja była okazją do uroczystego nadania honorowego członka WPSA Pani Profesor dr hab. Helenie Puchajdzie-Skowrońskiej, za szczególne zasługi w zakresie drobiarstwa, w szczególności drobiu wodnego. Zaszczytne wyróżnienie honorowego członka WPSA wręczył Pani Profesor aktualny Prezydent Polskiego Oddziału WPSA prof. dr hab. Andrzej Rutkowski z UP w Poznaniu. 

Profesor Andrzej Faruga


Profesor Andrzej Faruga był jednym z założycieli Zakładu Hodowli Drobiu, który w kolejnych latach z jego inicjatywy został przemianowany na Katedrę Drobiarstwa. Działalność naukowa Jubilata obejmuje znaczący dorobek naukowy składający się z 629 pozycji, w tym 207 oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Jest on równocześnie autorem lub współautorem 12 podręczników i skryptów oraz 410 innych opracowań popularno-naukowych. Uważany jest za twórcę olsztyńskiej szkoły naukowej z dziedziny drobiarstwa. Profesor był inicjatorem współczesnych badań w zakresie hodowli i chowu indyków w Polsce. Wyniki tych badań oraz wdrożenie nowych rozwiązań hodowlanych i technologicznych do praktyki przyczyniło się do dynamicznego wzrostu produkcji mięsa indyczego w Polsce. Profesor był także głównym autorem, obok prof. Jana Jankowskiego, wyhodowania polskich rodów indyków WAMA, co dało początek intensywnej produkcji indyków rzeźnych w naszym kraju.
Profesor Andrzej Faruga jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych i organizacji społecznych. Przez wiele lat pełnił funkcję Prezydenta w Polskim Oddziale Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (WPSA). Był inicjatorem pierwszych w Polsce sympozjów o tematyce drobiarskiej. Ukoronowaniem zasług naukowych było również członkostwo w Komitecie Nauk Zootechnicznych PAN oraz aktywny udział w pracach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, a także Komisji Prezesa Rady Ministrów ds. Nagród. Na uwagę zasługuje aktywny udział Profesora w radach programowych niektórych wydawnictw specjalistycznych z zakresu drobiarstwa.


W 2005 roku Senat Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy nadał Panu Profesorowi Andrzejowi Farudze tytuł najwyższej godności akademickiej, doktora honoris causa. Za wybitną działalność zawodową i społeczną Profesor został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz licznymi odznakami honorowymi krajowymi i zagranicznymi, m.in. otrzymał Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. Za wszechstronną działalność na rzecz rozwoju drobiarstwa w Polsce nadano Mu godność Członka Honorowego Polish Branch Worlds Poultry Science Association oraz Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Z ważniejszych osiągnięć pozanaukowych prof. A. Farugi należy podkreślić jego szczególną aktywność w stowarzyszeniu Macierz Ziemi Cieszyńskiej, w którym aktualnie pełni funkcję Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Koła. Piastuje on również funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów olsztyńskiej uczelni. Nadal bierze on czynny udział w Komisjach sędziowskich ds. oceny drobiu na krajowych wystawach zwierząt hodowlanych.


Prywatnie Profesor Andrzej Faruga jest bardzo pogodnym człowiekiem, ciągle chętnym do pomocy i współpracy. Pozostaje nadal aktywny zawodowo i na niwie społecznej, rozwija swoje zamiłowania i nie ustaje w dążeniach do ustalonych przez siebie celów.


Profesor Roman Bochno


Profesor Roman Bochno, znany i szczególnie ceniony specjalista w zakresu doświadczalnictwa zootechnicznego oraz towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Wniósł duże zasługi do rozwoju nowoczesnej metodologii badań naukowych w dziedzinie zootechniki i biometrii stosowanej.

Przez wiele lat kierował Katedrą Metod Hodowlanych i Doświadczalnictwa, obecnie Katedrą Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa na UWM w Olsztynie. Dorobek naukowy Jubilata obejmuje ponad 400 pozycji, w tym 265 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w renomowanych krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. Do ważniejszych osiągnięć naukowych Profesorowa i jego zespołu należą prace z zakresu wdrażania nowych metod oceny i towaroznawstwa produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym opracowanie metody przyżyciowej oceny umięśnienia kaczek i gęsi. Duża część dorobku dotyczy doskonalenia pośrednich metod oceny wartości rzeźnej drobiu oraz trzody chlewnej. Jego prace dotyczą również określenia wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na wartość rzeźną poszczególnych gatunków drobiu i trzody chlewnej. W okresie kilku kadencji Pan Profesor był Przewodniczącym Zarządu Uczelnianego Koła PTZ oraz członkiem Zarządu Głównego. Jest on także członkiem Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (WPSA). Brał aktywny udział w pracach Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Za całokształt działalności zawodowej i społecznej Pan Profesor Roman Bochno odznaczony został wieloma odznaczenia państwowymi i resortowymi, w tym Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Duże zasługi Pana Profesora dotyczą również kształcenia kadry naukowej oraz organizacji i rozwoju nowoczesnej bazy naukowej dla potrzeb doświadczalnictwa zootechnicznego.
Dostojnym Jubilatom życzymy wszelkiej pomyślności i długich lat życia w zdrowiu. Dziękujemy za zaproszenie na uroczystość.

Dariusz Minakowski,
Katarzyna Markowska

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy