Żywienie krów w okresie przejściowym a ich późniejsza wydajność

Angela Schröder, Ainhoa Perojo

 

Wydajność – bieże się nie tylko z pracy fizycznej i gospodarki paszowej, ale także z zarządzania środowiskiem zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej. Jednym z wyzwań jest określenie metod umożliwiających obniżenie wpływu działalności hodowlanej na środowisko przy zachowaniu opłacalności. Inny jest zastosowanie właściwej strategii żywienia. Niemożliwy jest wręcz wzrost efektywności wykorzystania paszy (EP), jedynie przez selekcję genetyczną zwierząt oraz profilaktykę zaburzeń metabolicznych. Należy także wziąć pod uwagę w jaki sposób uzyskać więcej mleka z jednostki białka dostarczanego w dawce dla krów mlecznych, nie zapominając o kwestiach zdrowotnych, reprodukcyjnych oraz długości użytkowania. 

Okres przejściowy wpływa na laktację…

 

Okres przejściowy wpływa na przyszłą wydajność, reprodukcję i zdrowotność krowy, przez co ma istotny wpływ na opłacalność produkcji na fermie. Krowy mleczne przechodzą szereg zmian metabolicznych w okresie przejściowym – od wysokiej cielności do wczesnej laktacji. Następują one pod wpływem zmian hormonalnych, które mają na celu wsparcie przemian fizjologicznych podczas laktacji. Jednakże procesy adaptacyjne często zawodzą lub są zniwelowane przez wpływ środowiska, czego rezultatem są okresowe zaburzenia metaboliczne jak hypocalcemia, gorączka mleczna, zatrzymanie łożyska czy ketoza.

Hipokalcemia i gorączka mleczna są zaburzeniami gospodarki mineralnej wywołanymi niskim poziomem wapnia we krwi. Średnio 4-7% stada wykazuje objawy klinicznej gorączki mlecznej. Większym problemem w obecnych stadach krów mlecznych jest subkliniczna gorączka mleczna – również znana jako hipokalcemia.

Oszacowano, że do 50% krów przejawia objawy hipokalcemii w dniu wycielenia (Horst et al., 2003; Reinhardt et al., 2011). Krowy nie ujawniają widocznych symptomów gorączki mlecznej, ale pobierają mniej paszy i są bardziej podatne na zatrzymanie łożyska i ketozę. Finansowe skutki hipokalcemii w stadach są większe niż w przypadku klinicznej gorączki mlecznej.

Ketoza jest najbardziej znanym i powszechnym zaburzeniem metabolicznym wpływającym na stado krów mlecznych i rentowność hodowli. Związana jest z deficytem energii i jego negatywnym wpływem na zdrowotność krów a jej skutki są powszechnie znane i udokumentowane.

Krowy z ketozą pobierają mniej paszy, tracą nawadze, znacznie spada ich wydajność i są bardziej podatne na inne choroby. Zaobserwowano również, że przypadki subklinicznej ketozy występują średnio w 12 do 47% stad krów mlecznych.

Związane z ketozą koszty, łącznie z innymi pośrednim zaburzeniami z nią związanymi, mogą zmniejszyć przychód gospodarstwa o 735 EUR na krowę (Esselmont, 2012). Całościowa strategia zapobiegania przypadkom zaburzeń metabolicznych u krów mlecznych łączy w sobie właściwe żywienie i zarządzanie hodowlą od okresu zasuszenia do wycielenia. Właściwe zarządzanie to: dobrostan krów, kontrola jakości pasz objętościowych i skarmianie tylko tych dobrych oraz stosowanie właściwie zbilansowanej dawki pokarmowej. Właściwe żywienie w okresie przed wycieleniowym to również uzupełnienie dawki w NutriCAB™– chronione sole anionowe zapobiegające gorączce mlecznej, ale także w prekursory glukozy, chronioną żwaczowo cholinę tj. CholiPEARL™ oraz chronioną żwaczowo metioninę – Smartamine®M lub MetaSmart® dla wsparcia funkcjonowania wątroby. Co więcej kluczowe znaczenie ma: minimalizowanie stresu, monitorowanie BCS w późnej fazie laktacji, okresie zasuszenia i okresie około wycieleniowym, ale także eliminacja wszelkich czynników, które mogą obniżyć pobranie suchej masy.

Selekcja krów o wysokim ryzyku występowania problemów zdrowotnych i produkcyjnych jest pierwszym, ważnym krokiem mogącym umożliwić ulepszenie zarządzania stadem i strategii żywieniowej. Coraz częściej prowadzana jest kontrola poziomu ciał ketonowych we krwi. Istnieje kilka metod szybkiej analizy na fermie, które pozwalają często zidentyfikować „niezauważoną” krowę z problemami subklinicznymi.

Najnowsze badania

Biomarkery stresu i zapalenia takie jak białko ostrej fazy – haptoglobina (Hp) czy metabolity kortyzolu w odchodach (F. CORT) są przedmiotem obecnych badań i mogą być w przyszłości najlepszym sposobem selekcji zwierząt wysokiego ryzyka jeśli chodzi o problemy zdrowotne i produkcyjne. Wskazanie tych zwierząt umożliwi wcześniejszą reakcję lub dostosowanie strategii żywieniowych, które mogą zapobiec rozwojowi chorób do stanu klinicznego, z którym wiążą się największe koszty (Huzzey and Overton, 2013).

Inne badania koncentrują się na zbilansowaniu białka w dawce dla krów kilka tygodni po wycieleniu. Otrzymane wyniki wskazują, że poziom białka w dawce (zbyt niski) jest znacznie bardziej istotny dla tych krów niż wcześniej sądzono (Larsen and Kristensen, 2014).

Sekret metioniny: białko mleka i...

Efektywne zarządzanie paszą powinno gwarantować pełne zaspokojenie potrzeb zwierzęcia. Przygotowując dawki zwracamy uwagę na ogólne parametry jak: energia, skrobia, włókno, białko surowe, minerały i witaminy. Składniki te przesłaniają niewielkie, ale bardzo ważne elementy dawki, np. myśląc o białku ogólnym nie myślimy o aminokwasach. Bilans aminokwasów poprawia wykorzystanie N w całym gospodarstwie. Ma wpływ na wydajność mleczną, jakość mleka, zdrowie krów oraz redukcję emitowanego N do środowiska.

Dostępność metioniny jest istotna nie tylko w związku z syntezą białka mleka w laktacji, ale również w okresie przed wycieleniowym, gdzie pewna jej część odgrywa bardzo ważną rolę w syntezie lipoprotein oraz jest substratem w tworzeniu przeciwutleniaczy, jak również wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Niewykluczone, że najważniejszym aspektem metabolicznym działania metioniny na poziomie wątroby jest stymulowanie syntezy lipoprotein o bardzo małej gęstości (VLDL), co w konsekwencji pomaga zmniejszyć otłuszczenie wątroby. Obecność metioniny w syntezie glutationu może mieć wpływ na stres oksydacyjny.

Glutation jest jednym z najliczniej produkowanych przez wątrobę naturalnych przeciwutleniaczy. Zmniejszenie jego syntezy może doprowadzić do stłuszczenia wątroby, uszkodzeń mitochondrialnych i zauważalny wzrost utleniania tłuszczu (zebrane przez Osorio et al., 2013).

Wnioski

Okres przejściowy wpływa na przyszłą wydajność, ryzyko zaburzeń metabolicznych, współczynnik reprodukcji. Wydajność mleczna i reprodukcja są kluczowymi składowymi rentowności hodowli, dlatego też zarządzanie jakością okresu przejściowego jest niezbędne w ograniczeniu strat ekonomicznych i hodowlanych. Bilans aminokwasów ma wpływ na poprawę wykorzystania N w hodowli krów mlecznych, oddziałuje na produkcję, jakość mleka i dobrostan zwierząt redukując emisję N do środowiska.

Kemin Animal Nutrition and Health spełniając oczekiwania hodowców stworzył rozwiązania żywieniowe w celu poprawy podaży niezbędnych i efektywnych składników odżywczych dla krów mlecznych, które pomagają zapobiec problemom występującym u krów na każdym etapie laktacji.