Ochrona zasobów genetycznych drobiu w Polsce

Katarzyna Łagowska, Marcin Różewicz

Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

 

Stale rosnący popyt na produkty pochodzenia zwierzęcego wymaga intensywnej selekcji zwierząt gospodarskich pod kątem wyników produkcyjnych. Z tego powodu stare, rodzime rasy drobiu są wypierane przez wysokoprodukcyjne mieszańce towarowe. Jednak zapewnienie stałej i stabilnej bazy genetycznej jest niezbędne dla rozwoju tego sektora produkcji. Z tego powodu w Polsce 25 kwietnia 2012 roku została przyjęta „Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020” (Uchwała nr 163 Rady Ministrów, z dnia 9 listopada 2012), do której celów należy m.in. zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego poprzez optymalizację bazy genetycznej produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybackiej.

Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich

W 1992 r. w Rio de Janeiro została przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych (FAO) i ratyfikowana przez 194 kraje, w tym Polskę, Konwencja o różnorodności biologicznej. Zapoczątkowała ona międzynarodowe starania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie. Koordynacja tych działań realizowana była poprzez program Światowej Strategii Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, po czym na jej podstawie utworzono Raport o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierząt na Świecie. W oparciu o zawarte w nim informację powstał Światowy Plan Działań na rzecz Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, który został przyjęty przez społeczność międzynarodową. Obejmuje on działania mające na celu poznanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz ich zrównoważone użytkowanie, rozwój i ochronę.

                W Polsce w 2013 roku, na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, została opracowana Krajowa Strategia Zrównoważonego Użytkowania i Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich. Powstała ona w ramach programu „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich na lata 2011–2015”. Krajowa Strategia jest spójna ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 i stanowi jej poszerzenie w sektorze produkcji zwierzęcej (Krupiński i in., 2013).

Dostęp do wszystkich artykułów archiwalnych znajdujących się na naszym portalu jest możliwy po wykupieniu prenumeraty czasopisma.

Zaloguj się, aby zobaczyć.