Strefa Drób

Edukacyjne zamierzenia Bioinżynierii Zwierząt Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt w Olsztynie

Katarzyna Markowska,

Dariusz S. Minakowski

 

 

                30.09.2014 odbyła się po raz 65 uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. Uroczystość połączona była z nadaniem statusu profesora honorowego UWM w Olsztynie prof. Zbigniewowi Dobrzańskiemu z UP we Wrocławiu. Ceremonię zaszczycili swoją obecnością Magnificencja Rektor UWM w Olsztynie, senator RP, prof. dr hab. Ryszard Górecki, Magnificencja Rektor UP we Wrocławiu prof. dr hab. Roman Kołacz oraz Prorektor UWM ds. studenckich prof. dr hab. Janusz Piechocki. Dziekan Wydziału Bioinżynierii prof. Wiesław Sobotka z należnym szacunkiem powitał doktorów honoris causa uczelni w Polsce – prof. H. Góreckiego (Politechnika Wrocławska), prof. T. Szulca h. c. mult, (UP Wrocław), prof. W. Budzyńskiego (UWM Olsztyn), prof. J. Jankowskiego (UWM Olsztyn), prof. Z. Litwińczuka h. c. mult. (UP Lublin) oraz profesorów seniorów UWM w Olsztynie w osobach: prof. A. Farugę, prof. T. Krzymowskiego, prof. Cz. Lewickiego, prof. J. Strzeżka, prof. S. Wajdę. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych przedstawicieli świata nauki oraz władz miasta Olsztyna: m.in. Dyrektor IZ-PIB w Balicach, prof. E. Herbut, Dziekan Wydz. Biologii i Hodowli Zwierząt UP we Wrocławiu prof. A. Zachwieja oraz dr hab. prof. UPH w Siedlcach Barbara Biesada-Drzazga, prof. B. Pilarczyk z ZUT w Szczecinie. Prezydenta Miasta Olsztyn reprezentowała Sekretarz Miasta Hanna Mikulska-Bojarska. W inauguracji uczestniczyli pracownicy naukowo-dydaktyczni i kadra inżynieryjna Wydziału oraz nowo przyjęci na pierwszy rok studiów studenci.

                Aktualnie Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, jak zaznaczył w wystąpieniu Dziekan Wydziału, prof. W. Sobotka prowadzi kształcenie na dwóch kierunkach studiów – kierunek Zootechnika z możliwością wyboru czterech specjalności na studniach inżynierskich i czterech na studniach magisterskich oraz kierunek Bioinżynieria produkcji żywności, gdzie istnieje możliwość wyboru trzech specjalności inżynierskich. Wydział także świadczy usługi edukacyjne na Wydziale Biologii i Biotechnologii, Medycyny Weterynaryjnej, Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Nauk o Środowisku oraz na Wydziale Nauk o Żywności. Dodatkowo w ofercie ogólnouczelnianej znajduje się przedmiot „Zwierzęta amatorskie w chowie domowym”, który kierowany jest do studentów kierunków humanistycznych, prawnych, medycznych i technicznych. W zmienionej ofercie edukacyjnej kładzie się duży nacisk na jakość kształcenia oraz uwzględnienie kształcenia umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych studentów. W bieżącym roku akademickim wprowadzono na kierunku zootechnika nową specjalność „Użytkowanie zwierząt wolnożyjących i gospodarka łowiecka”. Specjalność ta jest realizowana na studiach magisterskich. W toku są prace nad nowym interdyscyplinarnym kierunkiem studiów w zakresie bioinżynierii. Aktualnie trwa nabór na czwartą już edycję studiów podyplomowych z zakresu produkcji mieszanek paszowych i doradztwa żywieniowego oraz na pierwszą edycję studiów z zakresu Łowiectwa i aktywnych form zarządzania populacjami dzikich zwierząt. Stałą troską władz wydziału jest utrzymanie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt w I kategorii naukowej w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że Wydział Bioinżynierii Zwierząt posiada najdłuższą w Polsce tradycję kształcenia zootechników na poziomie akademickim.

                Odnosząc się do bazy naukowo-badawczej wydziału Dziekan W. Sobotka podkreślił znaczenie nowych i zarazem bogato wyposażonych obiektów służących rozwojowi nauki. Wymienił tutaj Ośrodek Oceny Produktów Pochodzenia Zwierzęcego, Laboratorium Biochemicznej Oceny Jakości Żywnościowych Surowców Zwierzęcych oraz Dobrostanu Zwierząt, a także Laboratorium Trzody Chlewnej w Bałcynach. Na podkreślenie zasługuje także działalność Laboratorium Drobiarstwa oraz Laboratorium Genetyki Molekularnej, które znacząco wpływają na poprawę jakości badań oraz unowocześnienie zajęć dydaktycznych. Warto wspomnieć o kolejnych osiągnięciach wydziału – Urząd Patentowy RP przyznał UWM w Olsztynie, patent opracowany przez zespół pod kierunkiem prof. J. Strzeżka dotyczący „Preparatu do konserwacji nasienia”. Godne podkreślenia są wyniki badań prowadzone przez prof. S. Kamińskiego w zakresie „Systemów szacowania genomowej wartości buhajów rasy HF”. W Katedrze Genetyki Zwierząt prowadzony jest także jedyny w Polsce bank DNA buhajów, co w znacznej mierze przyczynia się do postępu w hodowli bydła. Z kolei zespół badawczy prowadzony przez prof. J. Jankowskiego z powodzeniem realizuje zadanie badawcze w projekcie „Biożywność” w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego utworzonego przez IGiHZ PAN w Jastrzębcu. Prof. J. Jankowski uczestniczy w wieloletnim programie badawczym MRiRW nt. „Ulepszenie rodzimych źródeł białka roślinnego, produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Praktyczne, interesujące wyniki badań uzyskano w ostatnim okresie w należącym do Uczelni Laboratorium Opasu Bydła w Bałcynach. Temat ten realizowany jest w projekcie „Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią – Od widelca do zagrody” pod kierunkiem prof. Z. Nogalskiego w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego reprezentowanego przez UWM w Olsztynie oraz SGGW w Warszawie i PZPBM. Dr hab. Krzysztof Kozłowski kieruje zadaniem badawczym „Innowacyjne produkty białkowe z nasion roślin strączkowych uprawianych w warunkach rolnictwa zrównoważonego w żywieniu drobiu”. Zadanie to realizowane jest w międzynarodowym projekcie badawczym Cornet. Wydział Bioinżynierii Zwierząt przystąpił do interdyscyplinarnego i między uczelnianego Konsorcjum naukowego EN FOOD LIFE, które zostało wpisane do Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Warto również nadmienić, że w ostatnim czasie wydział był inicjatorem utworzenia Centrum Naukowego Eko-Nutri-Bio skupiającego 5 wydziałów UWM. Miło nam wspomnieć, że w minionym roku akademickim grono profesorów tytularnych na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt poszerzyło się o następujących profesorów: prof. Annę Wójcik, prof. Tomasza Daszkiewicza, prof. Leylanda Frasera oraz prof. Zenona Nogalskiego. Tytuł naukowy profesora zwyczajnego otrzymali: prof. Emilia Mróz, prof. Zbigniew Jaworski, prof. Władysław Kordan.

                Na zakończenie inauguracji roku akademickiego nadano status profesora honorowego zasłużonemu dla nauk o zwierzętach prof. dr hab. Zbigniewowi Dobrzańskiemu. Prof. jest uznanym krajowym i międzynarodowych specjalistą z zakresu higieny zwierząt i dobrostanu. W swoim dorobku profesor Z. Dobrzański posiada liczne opracowania naukowe i patenty interdyscyplinarne. Uroczystość inauguracji roku akademickiego zakończył interesujący wykład profesora honorowego UMW w Olsztynie nt. „Nutraceutyczne i biomedyczne właściwości jaj kurzych”.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.