Strefa Drób

Hodowca Drobiu 6/2020

Stada zachowawcze krajowych odmian drobiu wodnego

Tomasz Rokicki; SGGW w Warszawie

 

W artykule przedstawiono założenia związane z ochroną ras, odmian i linii kaczek oraz gęsi. Zagadnienie te jest ważne ze względu na zachowanie bioróżnorodności oraz utrzymywanie zasobów genetycznych możliwych do wykorzystania przy doskonaleniu drobiu wodnego w kierunku pożądanych cech użytkowych. Kolejno ukazano charakterystykę poszczególnych chronionych ras, odmian i linii kaczek oraz gęsi w Polsce, a także lokalizacje ich współczesnego występowania. Przedstawiono również liczebności tych zwierząt w latach 2004-2019. Ukazano także najważniejsze elementy podlegające ocenie użytkowości dla poszczególnych ras.

Pasożyty u drobiu

Maciej Kucharski

 

Chów drobiu wiąże się z występowaniem wielu różych czynników potencjalnie patogennych. Ptaki utrzymywane w systemie wolnowybiegowym, z uwagi na możliwy kontakt z ptakami dzikimi, częściej zarażają się różnego rodzaju patogenami niż ptaki utrzymywane w pomieszczeniach.

Nowoczesne metody biologii molekularnej służące identyfikacji choroby Mareka

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Choroba Mareka stanowi poważny problem dla hodowców drobiu. Wirus ją wywołujący charakteryzuje się wysoką zjadliwością. Pomimo postępu nauki w kierunku medycyny weterynaryjnej nadal choroba ta stanowi poważne zagrożenie w stadach drobiu grzebiącego.

Jak osiągać efektywność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia? Część III – właściwy system pojenia w kontekście optymalizacji terapii lekami podawanymi w wodzie do picia

lek. wet. Ad Bakx

 

Skuteczność terapii lekami podawanymi w wodzie do picia zależy od jakości wody, konstrukcji systemu pojenia oraz od jakości samego produktu i jego formulacji. W poprzedniej części został omówiony wpływ jakości wody na sukces lub niepowodzenie terapii lekami podawanymi w wodzie do pica, natomiast w poniższym artykule uwagę skupiono na konstrukcji systemów pojenia, która jest równie ważna. System pojenia musi być odpowiednio zaprojektowany, skonstruowany i utrzymywany, aby mieć pewność, że zwierzęta otrzymują odpowiednią ilość wody, a leki rozpuszczane w wodzie są prawidłowo podawane.

Czystość linii pojenia

Bartosz Korytkowski

 

W produkcji drobiarskiej woda jest jednym z najważniejszych czynników żywieniowych, warunkującym prawidłowy rozwój ptaków, stanowiąc od około 65 do 74% treści jaja i od około 70 do 85% masy ciała. Wraz ze wzrostem ptaka, a tym samym zwiększaniem się udziału tłuszczu i białka, zawartość wody w organizmie maleje (u kur niosek zmniejsza się ona nawet do 55%). Zależy to również od stanu fizjologicznego, płci oraz gatunku drobiu.

Owady w żywieniu drobiu i innych gatunków zwierząt

Joanna Kisielewska, Michał Dąbrowski, Tadeusz Bakuła; Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Obecnie liczba ludności na świecie systematycznie się zwiększa, a według prognoz w 2050 roku może osiągnąć 9 miliardów. Stwarza to potrzebę wprowadzenia zrównoważonej produkcji żywności, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na produkty żywnościowe w nadchodzących latach. Postępująca urbanizacja, ograniczenia ze strony areałów rolnych oraz degradacyjny wpływ na środowisko spowodowały narastający problem w systemie żywnościowym. Sytuacja ta doprowadziła do poszukiwania alternatywnego źródła pożywienia, szczególnie bogatego w wysokiej jakości białko, ponieważ oczekuje się wyższego popytu na produkty pochodzenia zwierzęcego. Rozwiązania problemu należy poszukiwać w alternatywnych źródłach białka, jak np. owady.

Optymalny skład aminokwasów w zrównoważonej produkcji brojerów

Stanisław Wężyk

 

Wg Runowskiego (2013), początki koncepcji rozwoju zrównoważonego sięgają przełomu lat 60. i 70. XX wieku, a jej podstawy przedstawiono na światowej konferencji pt. „Środowisko życia człowieka” w Sztokholmie (1972). W 1987 r. na Światowej Komisji ONZ ds. Środowiska i Rozwoju, w raporcie pt. „Nasza wspólna przyszłość”, przedstawiono definicję zrównoważonego rozwoju, jako „rozwój zapewniający zaspokojenie obecnych potrzeb społeczeństwa bez uszczerbku dla możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń”. Początkowo pojęcie zrównoważonego rozwoju, wiązano głównie z potrzebą zachowania równowagi ekologicznej, ale od Konferencji w Rio de Janeiro (1992 r.) przyjęło się, że rozwój zrównoważony, ma nie tylko znaczenie ekologiczne, ale również ekonomiczne i społeczne.

Równowaga elektrolityczna paszy, a zdrowie i produkcyjność drobiu

Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk; AVICONS

 

Wzajemne relacje w paszy dla drobiu między elektrolitami są złożone i często źle interpretowane. Niezbędnymi elektrolitami w organizmie są jony soli: sód, potas, wapń i magnez. Są to tzw. mocne elektrolity, czyli całkowicie rozpuszczalne w płynach. Dostarczane są organizmowi ptaka z wodą i innymi płynami oraz z paszą.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy