Strefa Drób

SoftCell®– inteligentna ściółka weryfikacja naukowa

Stosowanie materiału ściółkowego SoftCell® to źródło licznych korzyści dla zdrowia, dobrostanu i produktywności drobiu. SoftCell® jest materiałem ściółkowym produkowanym na bazie lignocelulozy, która przetworzona została w miękki i elastyczny materiał rozdrobniony w celu ułatwienia postępowania z nim. Efektem tego procesu produkcyjnego jest miękka ściółka pozbawiona elementów ostrych i kłujących, o wysokiej zdolności wiązania wody, która przez długi okres pozostaje sucha.

 

 

Ściółka SoftCell® pozostaje sucha dzięki swojej zdolności do szybkiego wiązania i absorpcji wody oraz właściwości polegającej na ułatwianiu szybkiego parowania wody z właściwej sobie dużej powierzchni. W rezultacie ptaki utrzymują suche i czyste stopy.
SoftCell® dzięki swojej zdolności do wiązania wody i właściwościom fizycznym przyczynia się do ograniczenia występowania zapaleń stóp; pozwala to na poprawę dobrostanu i wydajności ptaków. Inną korzyścią wynikającą z obecności suchej ściółki jest niższa koncentracja amoniaku w powietrzu niż przy stosowaniu typowych materiałów ściółkowych.


Jakość ściółki i powietrza


Jakość ściółki jest efektem wielu czynników, takich jak rodzaj stosowanych poideł, ilość i konsystencja odchodów (wynikająca z diety, itp.), typ i poziom wilgotności ściółki (Mayne, 2005). SoftCell® ze względu na swój skład i strukturę zapewnia na długi okres wystarczającą jakość ściółki.
SoftCell® wykazuje się wysoką zdolnością wiązania wody. Wyniki potwierdzające ww. właściwości zostały potwierdzone w doświadczeniach przeprowadzonych przez Youssef i in. (2010), w których porównywano różne materiały ściółkowe i SoftCell® wykazał się wyższą zdolnością wiązania wody niż wióry i kiszonka z kukurydzy. Pomiaru dokonywano poprzez mechaniczne wyciskanie wody za pomocą prasy z mokrej ściółki i pomiar jej ilości. W tym samym doświadczeniu stwierdzono, że SoftCell® szybciej schnie i posiada większą powierzchnię niż inne materiały ściółkowe, ten efekt był szczególnie zauważalny po dłuższej ekspozycji na powietrze.

 

 


Wysoka zdolność do oddawania wody drogą parowania wyróżnia SoftCell® spośród innych materiałów ściółkowych. Bardziej sucha ściółka to element niezwykle ważny dla zdrowia ptaków. Podnosi standard higieny i przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Z bardzo mokrą ściółką związana jest wysoka koncentracja amoniaku i wysokie pH w porównaniu do ściółki suchej (Alchalabl, 2002).
Wykorzystanie SoftCell® pozwala na obniżenie pH i uzyskanie niższego poziomu amoniaku w powietrzu w porównaniu do ściółki z wiór (El-Wahab). Doświadczenia wykazały, że uwalnianie amoniaku ze ściółki jest bardzo niewielkie lub żadne, a pH pozostaje na poziomie 7 (Reece). W doświadczeniu przeprowadzonym przez Youssef i in. poziom amoniaku w powietrzu (na wysokości 3 cm powyżej powierzchni ściółki) był niższy na mokrej lignocelulozie niż na mokrych wiórach. Niższa wartość pH jest możliwa dzięki wysokiej zdolności absorpcyjnej i szybkiemu uwalnianiu wody do powietrza, co utrzymuje suchą ściółkę.


Choroby stóp

Zachorowania stóp to jeden z najpoważniejszych problemów w przemyśle drobiarskim. Jest to głównie rodzaj zapalenia skóry pojawiający się w okolicy podeszwy. Pierwszym objawem jest zaczerwienienie podeszwy, a w bardzo ostrych przypadkach dochodzi do głębokiego owrzodzenia, erozji i nekrozy naskórka (Martland, 1985). Zarówno u brojlerów, jak i indyków zapalenia stóp wiążą się z różnymi czynnikami utrzymania i mogą one być wskaźnikiem dobrostanu ­zwierząt (Berg). Na zachorowanie wpływają rodzaj i stan ściółki, obsada i dostarczanie odpowiednich składników pokarmowych. Przebywanie na mokrej ściółce powoduje stały kontakt stóp z wilgocią i uważa się, że naskórek staje się przez to bardziej miękki i podatny na uszkodzenia, które następnie stają się przyczyną powstawania stanów zapalnych (Ekstrand i in. 1997). Występuje bardzo silne powiązanie pomiędzy zapadalnością na zapalenie stóp a poziomem wilgoci w ściółce, określone wysokim wskaźnikiem korelacji dla objawów histologicznych (R2 = 0,99) i zewnętrznych (R2 = 0,96) a poziomem wilgotności ściółki w grupach na ściółce suchej.


Przeprowadzone zostały doświadczenia naukowe, które dowodzą, że SoftCell® jest dobrym narzędziem obniżenia zachorowalności na zapalenia stóp.
W doświadczeniach tych zastosowano system oceny punktowej opracowany przez Mayne i in. (2007) służący ocenie stopnia zachorowania na zapalenie stóp. System oceny Mayne'a przewiduje 7-punktową skalę (0 = skóra normalna; 7 => 1/2 podeszwa z nekrotycznymi objawami) i 7-punktową skalę dla objawów histopatologicznych (0 = naskórek normalny; 7 => pęknięcia lub wrzodziejące zapalenia).
W doświadczeniu przeprowadzonym przez Youssef i in., 2010 porównano wpływ następujących typów ściółki: sieczka ze słomy (Strohfix), suszona kiszonka z kukurydzy, wióry i SoftCell®, na stopień występowania zapaleń stóp u indyków. Dla każdego typu ściółki utworzono dwie grupy doświadczalne, jedną o normalnym poziomie sm, i drugą o poziomie sm 27% przez 8 godzin dziennie.
Poziom sm 27% utrzymywano poprzez dodawanie wody, jeżeli zaszła taka potrzeba lub poprzez sztuczną irygację.
Ściółka SoftCell® przyczyniła się do utrzymania zachorowań na zapalenie stóp na najniższym poziomie, zarówno na mokrej ściółce (27% sm), jak i na ściółce normalnej. W grupie standardowej oraz grupie suchej, najwyższy poziom sm utrzymywała lignoceluloza. Średnie wyniki oceny punktowej od dnia 0 do 28 wynosiły: 0,72; 0,37; 1,01 i 0,66; odpowiednio dla grup na ściółce suchej na wiórach, lignocelulozie, słomie i suszonej kiszonce z kukurydzy. Średnie wyniki oceny punktowej od dnia 0 do 28 wynosiły 4,53; 3,44; 4,24 i 3,26; odpowiednio dla grup na ściółce mokrej na wiórach, lignocelulozie, słomie i suszonej kiszonce z kukurydzy. Warto zwrócić uwagę, że ze względu na wysoki poziom wilgotności w mokrej ściółce z suszonej kiszonki z kukurydzy, bardzo szybko ulegała ona zapleśnieniu i należało ją co tydzień wymieniać. Nie zaplanowano tego w układzie doświadczenia, w związku z czym dla kiszonki z kukurydzy jedynie dane z pierwszego tygodnia były wzięte pod uwagę przy opracowywaniu wyników. Zewnętrzne objawy zapaleń stóp nasilały się wraz z upływem czasu doświadczenia na wszystkich ściółkach, za wyjątkiem suchej ściółki z lignocelulozy. Natomiast wyniki oceny histopatologicznej nasilały się na początku doświadczenia, a w dalszym okresie pozostawały bez zmian dla wszystkich materiałów ściółkowych oprócz słomy i wiór.
W doświadczeniu, które przeprowadzili El-Wahab i in. (2011) na ściółce z lignocelulozy uzyskano niższe wyniki oceny zewnętrznej (1,36±0,8) i istotnie niższe wyniki oceny histopatologicznej (1,43±0,7) w porównaniu do indyków utrzymywanych na ściółce z wiór (zewnętrzne = 1,50±0,82 i histopatologiczne = 1,76±0,85). Stosowanie lignocelulozy przyczyniło się do uzyskania istotnie niższej wartości oceny punktowej zachorowań na zapalenie stóp, co wskazuje, że fizyczne właściwości ściółki bądź bardzo miękkiej (lignoceluloza), bądź o ostrych krawędziach (wióry), może przyczyniać się do wzrostu zapadalności na zapalenia stóp. Takie wyniki mogą być rezultatem wyższej zdolności absorpcji wody i szybkiego jej uwalniania z lignocelulozy. Takie same wyniki osiągnął El-Wahab w innym swoim doświadczeniu, gdzie oceniano wpływ lignocelulozy (SoftCell®) w stosunku do wiór na podłodze ogrzewanej i nieogrzewanej. W wymienionym doświadczeniu El-Wahab i in. stwierdzili, że SoftcCell® przyczynił się do uzyskania niższej wartości oceny punktowej zachorowań na zapalenie stóp niż na wiórach zarówno na podłodze ogrzewanej, jak i nieogrzewanej. Średnie wyniki oceny punktowej przedstawiono na rysunku 2.
Uważa się, że zapalenia stóp powodowane są przez połączenie wilgoci oraz drażniących związków chemicznych obecnych w ściółce (Nairn i Watson, 1972; Martland, 1985). Uważa się, że wpływ ściółki wynika z jej właściwości fizycznych (miękka – twarda) lub różnej zdolności wiązania wody. Ponieważ SoftCell® wykazuje się wysoką zdolnością wiązania wody oraz miękką strukturą stanowi idealny środek przeciwdziałania występowaniu zapaleń stóp i poprawy dobrostanu zwierząt.

Wydajność ptaków

Dzięki efektowi suchej ściółki SoftCell® przyczynia się do poprawy dobrostanu drobiu. Dzieje się tak dzięki jego właściwościom przynoszącym korzyść w postaci komfortu zwierząt oraz obniżenia występowania problemów stóp. Indyki utrzymywane na ściółce SoftCell® wykazują się wyższym pobraniem wody i paszy i lepszym wskaźnikiem wykorzystania paszy w porównaniu do indyków utrzymywanych na ściółce z wiór (Youssef i in.). W doświadczeniu przeprowadzonym przez El-Wahab i in. porównano lignocelulozę i wióry na podłodze ogrzewanej i nieogrzewanej, w większości doświadczenia przeprowadzano przy podobnej masie ciała. Indyki utrzymywane na SoftCell® (35% wilgotności) na podłodze ogrzewanej przez 16 godzin dziennie wykazały się istotnie wyższą średnią masą ciała wynoszącą 1683 g w 35 dniu życia w porównaniu do innych grup doświadczalnych. Stąd stosowanie SoftCell® w połączeniu z ogrzewaniem podłogowym może, dzięki wyższemu wskaźnikowi oddawania wody, przyczynić się do poprawy wydajności zwierząt.


Wnioski

SoftCell® może przynosić ptakom rozliczne korzyści w postaci poprawy jakości ściółki i powietrza w pomieszczeniu, obniżenia stopnia zachorowań na zapalenia stóp oraz poprawy wydajności. W rezultacie pozwala uzyskać poprawę dobrostanu zwierząt poprzez poprawę ich zdrowia. Doświadczenia naukowe oraz terenowe wskazują, że najlepsze efekty przynosi stosowanie lignocelulozy podczas odchowu najmłodszych ptaków ponieważ stopy młodych piskląt są szczególnie narażone na infekcje, które mogą prowadzić w późniejszych okresach życia do zapaleń ścięgien i innych schorzeń kończyn. Badania naukowe dowodzą, że SoftCell® przyczynia się do obniżenia pH ściółki, istotnie ogranicza występowanie zapaleń stóp i zmniejsza poziom amoniaku w powietrzu. Lepsze warunki życia to większa wydajność ptaków i wyższy dobrostan.

Literatura dostępna u autora


www.bio-plus.com.pl

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy