Mikroklimat w chlewni a zdrowotność stada

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


W wyniku procesów fermentacyjnych zachodzących z udziałem odchodów zwierząt oraz ściółki w chlewniach, a także procesu oddychania, cyrkulujące w budynku powietrze zawiera więcej dwutlenku węgla (CO₂) i jest w większym stopniu zanieczyszczone amoniakiem (NH₃), siarkowodorem (H₂S) oraz innymi związkami zaliczanymi do odorów (np. aminy, związki karbonylowe). Zwiększona koncentracja tych gazów jest miernikiem stanu higienicznego pomieszczeń inwentarskich, a przekroczenie zalecanych stężeń powoduje pogorszenie panujących w budynku warunków mikroklimatycznych, co wpływa w znacznej mierze na stan zdrowotny przebywających w pomieszczeniach zwierząt. Podwyższona koncentracja gazów jest bardzo niepożądanym czynnikiem wpływającym na obniżenie stopnia odporności zwierząt, a tym samym powodującym zaburzenia w funkcjonowaniu organizmu.

Zaloguj się, aby zobaczyć.