Monitorowanie stada świń jest niezbędne

Katarzyna Jankowska

 

Hodowcy trzody chlewnej przed podjęciem finalnej decyzji związanej z kontynuacją hodowli, bądź jej zaprzestaniem, przyjmują zawsze za podstawę rentowność takiej hodowli.

W oparciu o ogólne zasady, którymi kierują się wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej, zysk może być maksymalizowany poprzez minimalizowanie strat w przebiegu całego cyklu produkcji czy też hodowli. Sytuacja ekonomiczna na rynku wieprzowiny nie jest stabilna, co zmusza właścicieli ferm do maksymalizowania opłacalności produkcji, szczególnie w okresie niskich cen. Wzrost wymagań konsumentów co do jakości surowców pochodzenia zwierzęcego stanowi podstawę do kompleksowego podejścia do zarządzania hodowlą. Musi być ona oparta o szereg spójnych informacji dostarczanych w krótkich odstępach czasu, uzyskanych na podstawie kontroli i oceny wszystkich parametrów stosowanych w cyklu produkcyjnym. Do tego przedsięwzięcia należy korzystać na fermie z nowoczesnych środków technicznych do stworzenia odpowiedniej infrastruktury sprzętowo-programowej, poczynając od poziomu chlewni. Poprawnie skonstruowana infrastruktura umożliwia sterowanie czujnikami, komunikację pomiędzy poszczególnymi urządzeniami a różnymi komórkami organizacyjnymi fermy, gromadzenie i przetwarzanie danych, komunikację z operatorami, wizualizację i zdalny podgląd stanu maszyn na hali fabrycznej jak również prezentację w trybie on-line odpowiednich wskaźników statystycznych obliczanych na podstawie zarejestrowanych danych. Zysk hodowli przekłada się przede wszystkim na stado o wysokim statusie zdrowotności (stado wolne od chorób, w tym zespół rozrodczo-oddechowy świń – PRRS, zanikowe zapalenie nosa – ZZZN), zależnym od licznych czynników, które z kolei wpływają na wyniki produkcyjne oraz ekonomiczne nowoczesnych ferm trzody chlewnej.

Zaloguj się, aby zobaczyć.