„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” Laboratorium analiz zagrożeń biologicznych

Dr hab. Tadeusz Bakuła – kierownik projektu
Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Od września 2011 r. Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie realizuje projekt pt.: „Budowa laboratorium analiz zagrożeń biologicznych i opracowanie metod bioseakuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 r., którego zakończenie przewidziane jest na czerwiec 2013 r.
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu transferu wiedzy ze strefy naukowo-badawczej do gospodarki regionu w zakresie metod bioasekuracji w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym.

 


W ramach projektu zbudowano izolatkę dla dużych zwierząt gospodarskich (bydła i koni) na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej u pacjentów przyjmowanych w Poliklinice Weterynaryjnej lub w zwierzętarniach Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
Kolejne zrealizowane zadanie w projekcie to zbudowanie laboratorium na bazie kontenera. Wyposażone zostało w szczelne komory testowe oraz w ozonatory, które będą wykorzystane do badań laboratoryjnych w celu określenia wrażliwości różnych organizmów – szkodników zbożowo-mącznych i szkodników sanitarnych. Laboratorium kontenerowe i poszczególne komory są wyposażane w czujniki gazowe i rejestratory temperatury, wilgotności oraz kamery cyfrowe i urządzenia rejestrujące obraz w podczerwieni. W celu przetestowania ekologicznej metody zabezpieczenia obiektów przed gryzoniami laboratorium będzie wyposażone w zestaw do elektrycznego odstraszania gryzoni. Wyniki obserwacji i badań będą gromadzone i przetwarzane przez elektroniczną centralę sterującą.
Laboratorium będzie wykorzystane również do badań wrażliwości szkodników na różne biocydy – preparaty biobójcze i odstraszające szkodniki.
Do hodowli testowanych szkodników zostało utworzone, w wyremontowanym pomieszczeniu, laboratorium, w którym będzie można również wykonać identyfikację szkodników terenowych z paszy i żywności, przeprowadzić próby biologiczne polegające na hodowli szkodników i ocenie ich stadiów rozwojowych. Laboratorium jest wyposażone w zakupioną w ramach projektu aparaturę do identyfikacji i hodowli szkodników. Między innymi zakupiono: dygestorium, komorę klimatyczną, boks termostatyczny, zamrażarkę, mikroskop stereoskopowy z kamerą sterowany komputerowo i inny drobny sprzęt laboratoryjny.
Na bazie wyników badań w budowanym laboratorium analiz zagrożeń biologicznych zostaną opracowane innowacyjne metody lokalnej likwidacji zagrożeń biologicznych z wykorzystaniem ozonu w hodowli zwierząt, przemyśle paszowym i przemyśle spożywczym.
Innym efektem badań i testów prowadzonych w kontenerowym laboratorium będzie opracowanie projektu technicznego prototypu mobilnej komory dezynsekcyjnej i dezynfekcyjnej z uwzględnieniem optymalnej dystrybucji gazów (ozonu) w celu likwidacji zagrożeń biologicznych w różnych produktach.