Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 55378141 Subscription Monthly XXL 320x200Główny Lekarz Weterynarii przedstawił komunikat w związku z materiałem telewizji TVN z dnia 26 stycznia 2019 r. pod tytułem „Nielegalny proceder w mazowieckiej ubojni. Handel chorymi i martwymi krowami”, w którym dziennikarze ujawnili szokującą prawdę o obrocie mięsem chorych krów, które było uznawane za „zdrowe”.

 

Główny Lekarz Weterynarii przypomina w nim, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności oraz zachowanie warunków humanitarnego uboju zwierząt należy do obowiązków przedsiębiorstwa sektora spożywczego. W ramach obowiązku zapewnienia dobrostanu zwierząt w czasie uboju, od 1 stycznia 2013 r. w każdej rzeźni działającej w UE funkcjonuje stanowisko pełnomocnika do spraw dobrostanu zwierząt, do którego podstawowych obowiązków należy nadzór nad przestrzeganiem zasad humanitarnego uśmiercania zwierząt. 

Fotolia 120733135 Subscription Monthly XL 320x200Niebawem zakończą się prace nad przystosowaniem programu do kojarzeń „DoKo” do pracy w stadach bydła simentalskiego. Jak podaje PFHBiPM - prace przebiegają wielotorowo. Między innymi należy dostosować system wprowadzania danych o wartościach hodowlanych, który różni się od stosowanego w rasie PHF, ponieważ protokół oceny typu i budowy dla rasy SM zawiera dodatkowe cechy – np. umięśnienie. Dużą trudnością jest też skonstruowanie równań konwersji dla obliczania wartości hodowlanych cech podlegających doskonaleniu rozpłodników z innych krajów, których nasienie oferowane jest w Polsce. W chwili obecnej większość problemów została pokonana, aczkolwiek na rozwiązanie czeka jeszcze kilka kwestii dotyczących cech, które mają niską korelację pomiędzy populacjami polską i austriacko-niemiecką np. płodność czy długowieczność.

PFotolia 178357493 Subscription Monthly XL 320x200rojekt „CGen korekcja” prowadzony przez Centrum Genetyczne PFHBiPM wszedł w kolejną fazę realizacji.

Dzięki zebraniu odpowiedniej ilości danych możliwe było przeprowadzenie wspólnie z UP w Poznaniu analiz genetycznych. W pierwszej kolejności przedmiotem prac stało się najpowszechniejsze schorzenie racic, które dotyka około 20% polskich krów, czyli dermatitis digitalis (DD). Opracowano model do oceny wartości hodowlanej odporności na tą jednostkę chorobową. Następnie oszacowano odziedziczalność tej cechy na poziomie 0,11. Jest to wartość porównywalna do wyników osiąganych w innych krajach o rozwiniętej hodowli bydła mlecznego i świadczy o dobrej jakości danych zbieranych w Polsce.

Uzyskane wyniki przybliżają do momentu, w którym mozliwe będzie wdrożenie rutynowej oceny wartości hodowlanej dla cech zdrowotności racic. Kolejnym krokiem na tej drodze będzie wykonanie takich analiz dla innych schorzeń oraz poznanie ich wzajemnych powiązań. Dzięki temu możliwe będzie opracowanie indeksu selekcyjnego dla zdrowia racic.

PFHBiPM przypomina, że ilość i jakość danych jest kluczowa dla skuteczności selekcji, ponadto ważne jest bieżące ich gromadzenie, tak aby dobrze odnosiły się do doskonalonej populacji. Dlatego zachęcają wszystkich hodowców do przyłączania się do projektu „CGen korekcja”. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.cgen.pl/korekcja/.

Źródło: PFHBiPM

073W ślad za indeksem PFSM dla buhajów, w  Instytucie Zootechniki-PIB opracowano i wdrożono ogólny indeks selekcyjny PFSM dla krów rasy simentalskiej (Produkcja i Funkcjonalność dla rasy simentalskiej). Podstawowym celem pracy hodowlanej nad dwukierunkowo użytkowaną rasą simentalską jest utrzymanie zrównoważonego postępu zarówno w produkcji mleka jak i mięsa. W związku z tym w indeksie PFSM uwzględnia się  wartości hodowlane dla umięśnienia (ocena opisowa) oraz umięśnienia przodu i umięśnienia zadu (ocena liniowa). Formuła indeksu PFSM dla krów obejmuje cechy i podindeksy uzgodnione z Polskim Związkiem Hodowców Bydła Simentalskiego jak w przypadku indeksu PFSM buhajów.

PFSM=0,40*PI_PROD+0,35*PI_POKR+0,10*PI_PŁOD+0,08*WH_KSOM+0,07*WH_DŁUG

gdzie:

 • PI_PROD – podindeks produkcyjny,
 • PI_POKR – podindeks pokrojowy,
 • PI_PŁOD – podindeks płodności,
 • WH_KSOM – wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych,

WH_DŁUG – wartość hodowlana dla długowieczności

źródło: IZ-PIB Balice

Fotolia 169976760 Subscription Monthly XXL 320x200Skup mleka w listopadzie 2018 r. wyniósł 898,6 mln i był o 4,3% niższy niż w październiku oraz o 3,6% wyższy w porównaniu do listopada 2017 r.

W okresie styczeń – listopad 2018 roku skup mleka wyniósł 10 617,8 mln litrów i był o 2,4% większy od skupu w analogicznym okresie 2017 roku.

 

 

 

W okresie styczeń – listopad 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko - mazurskiego (552,2 mln l),
 • mazowieckiego (359,9 mln l),
 • kujawsko – pomorskiego (271,6 mln l)
 • wielkopolskiego (265,8 mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 1 486,3 mln l.

W I półroczu 2018 r. utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu i utrzymuje się przez kolejne miesiące. Według danych GUS w listopadzie 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 140,14 zł/hl i była o 2,2% wyższa niż w październiku 2018 r., ale o 7,3% niższa niż w analogicznym miesiącu w 2017 roku.

Fotolia 162119833 Subscription Monthly XXL 320x200PFHBiPM umożliwia hodowcom nową, bardzo atrakcyjną usługę - Badanie cielności testem PAG. Od stycznia hodowcy pod oceną mogą zlecać badania cielności krów z próbek mleka pobranego w czasie próbnych dojów

Badanie to opiera się na określeniu glikoprotein ciążowych (ang. Pregnancy Associated Glycoproteins – PAG) i możliwe jest już począwszy od 28 dnia po pokryciu i od 60 dniu po ostatnim wycieleniu. Badaniu na cielność będą podlegały krowy wytypowane przez hodowcę, a spełniające oba powyższe warunki łącznie.

W pierwszym okresie: styczeń – marzec 2019 hodowcy posiadający stada objęte oceną wartości użytkowej będą mogli zapoznać się z tą usługą bez ponoszenia kosztów, przy spełnieniu limitu dostępności bezpłatnych badań w danym stadzie. Szczegóły oferty promocyjnej dostępne u pracowników działu oceny w lokalnych jednostkach PFHBiPM.

Źródło: PFHBIPM

Fotolia 101576648 Subscription Monthly XXL 320x200W niektórych krajach europejskich obserwuje się zwiększone uboje bydła będące rezultatem suszy (np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Austrii). W br. eksport wołowiny z krajów UE do krajów niebędących członkami UE najprawdopodobniej obniży się o 8%, a w 2019 r. o 2%.

W okresie styczeń-październik 2018 r. skupiono 571,0 tys. t bydła (wagi żywej), tj. o 3,8% mniej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 162 tys. t wołowiny (spadek o 5,5%). Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,61 zł/kg i była o 5,1% wyższa niż przed rokiem, a w październiku 2018 r. – 6,51 zł/kg (wzrost o 1,1% w porównaniu z październikiem 2017 r.).

W październiku 2018 r. cena skupu młodego bydła wyniosła 6,74 zł/kg i była o 0,3% niższa niż przed miesiącem i o 1,0% wyższa niż w październiku 2017 r. Opłacalność produkcji (mierzona relacją cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów) w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. była korzystniejsza niż w analogicznych okresach roku poprzedniego, w marcu br., była niższa niż przed rokiem, a w okresie kwiecień-maj 2018 r. była podobna do tej w analogicznych okresach roku poprzedniego, natomiast w okresie czerwiec-październik br. pogorszyła się.

Fotolia 32509400 Subscription Monthly XL 320x200Bydło rasy limousine wyhodowano we Francji. Zaliczane jest ono do ras bydła mięsnego, za które uzyskuje się obecnie najwyższe ceny za żywiec i mięso.

Mięso wołowe z bydła rasy limousine dostarczane z Polski na rynku greckim jest wysoko cenione i według sprzedających w sklepach jest wyżej oceniane przez konsumentów, niż mięso z bydła rasy limousine sprowadzane z Francji. Ceny jakie można uzyskać na rynku greckim to prawdopodobnie kwota powyżej 12 zł za 1 kg żywca. Takich cen nie uzyska się przy sprzedaży bydła w kraju. Zakładając, że bydło rasy limousine ma średnią wydajność rzeźną na poziomie 60% to cena, jaką producent może uzyskać za 1 kg żywca wynosi ok. 8 zł. Dlatego, aby mięso z bydła rasy limousine znalazło się na rynku krajowym, ceny powinny być konkurencyjne. W tym celu zakłady mięsne powinny podpisywać z producentami umowy kontraktacyjne na dostawę bydła rasy limousine. Pozowli to na uniknięcie długiego transportu żywca, a polskie restauracje nie kupowałyby kulinarnego mięsa wołowego z importu.

Źródło: Produkcja i rynek wołowiny w Polsce, 2017.

Więcej informacji pod linkiem: http://sklep.portalhodowcy.pl/poradniki/bydlo/produkcja-i-rynek-wolowiny-w-polsce

Fotolia 38320632 Subscription Monthly XXL 320x200Polska znajduje się w gronie nielicznych krajów, w których nie docenia się walorów mięsa pozyskanego od wolców. W grupie młodego bydła rzeźnego opasa się głównie buhajki i jałówki, rzadziej wolce. Przekonanie producentów wołowiny do opasania buhajków wiąże się z ich szybszym tempem wzrostu, lepszym wykorzystaniem paszy, korzystniejszymi proporcjami poszczególnych mięśni w tuszy.

Z biegiem lat preferencje konsumentów ulegają zmianom w kierunku wołowiny bardziej aromatycznej i soczystej, co jest uwarunkowane wyższą zawartością tłuszczu śródmięśniowego w mięsie. Wykorzystanie wolców daje tę możliwość. Ich opasanie ma na celu produkcję wysokiej jakości mięsa, które można odróżnić od innych rodzajów wołowiny. W krajach rozwiniętych mięso pochodzące od wolców jest cenionym produktem, osiągającym wysokie ceny na rynku.

Fotolia 177760393 Subscription Monthly XXL 800x600CGen kończy prace nad stworzeniem pierwszego krajowego indeksu ekonomicznego dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Pozwoli on na selekcję bydła, zarówno samców jak i samic, z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego.

Znaczenie cech uwzględnianych w indeksie będzie wynikało z warunków ekonomicznych w jakich funkcjonują polskie gospodarstwa produkujące mleko. Osiągnięcie tego celu wymaga wielu działań i analiz, wśród których niezwykle istotne są opinie i preferencje hodowców, które zostały zebrane za pomocą ankiet.

Najważniejsze korzyści dla hodowcy z wdrożenia indeksu ekonomicznego:

 • wartości hodowlane zwierząt będą wyrażane w złotówkach,
 • lepszy bilans ekonomiczny stada,
 • maksymalizacja zysków przez optymalną selekcję w rzeczywistych krajowych warunkach hodowlanych,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji hodowlanych,
 • lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej,
 • efektywniejsze korzystanie z selekcji genomowej.

f t g