Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 169976760 Subscription Monthly XXL 320x200Skup mleka w listopadzie 2018 r. wyniósł 898,6 mln i był o 4,3% niższy niż w październiku oraz o 3,6% wyższy w porównaniu do listopada 2017 r.

W okresie styczeń – listopad 2018 roku skup mleka wyniósł 10 617,8 mln litrów i był o 2,4% większy od skupu w analogicznym okresie 2017 roku.

 

 

 

W okresie styczeń – listopad 2018 roku najwięcej mleka ubyło z województw:

 • warmińsko - mazurskiego (552,2 mln l),
 • mazowieckiego (359,9 mln l),
 • kujawsko – pomorskiego (271,6 mln l)
 • wielkopolskiego (265,8 mln l).

Z innych województw mleko trafiało głównie do województwa podlaskiego 1 486,3 mln l.

W I półroczu 2018 r. utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została delikatnie przełamana w lipcu i utrzymuje się przez kolejne miesiące. Według danych GUS w listopadzie 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 140,14 zł/hl i była o 2,2% wyższa niż w październiku 2018 r., ale o 7,3% niższa niż w analogicznym miesiącu w 2017 roku.

Fotolia 162119833 Subscription Monthly XXL 320x200PFHBiPM umożliwia hodowcom nową, bardzo atrakcyjną usługę - Badanie cielności testem PAG. Od stycznia hodowcy pod oceną mogą zlecać badania cielności krów z próbek mleka pobranego w czasie próbnych dojów

Badanie to opiera się na określeniu glikoprotein ciążowych (ang. Pregnancy Associated Glycoproteins – PAG) i możliwe jest już począwszy od 28 dnia po pokryciu i od 60 dniu po ostatnim wycieleniu. Badaniu na cielność będą podlegały krowy wytypowane przez hodowcę, a spełniające oba powyższe warunki łącznie.

W pierwszym okresie: styczeń – marzec 2019 hodowcy posiadający stada objęte oceną wartości użytkowej będą mogli zapoznać się z tą usługą bez ponoszenia kosztów, przy spełnieniu limitu dostępności bezpłatnych badań w danym stadzie. Szczegóły oferty promocyjnej dostępne u pracowników działu oceny w lokalnych jednostkach PFHBiPM.

Źródło: PFHBIPM

Fotolia 101576648 Subscription Monthly XXL 320x200W niektórych krajach europejskich obserwuje się zwiększone uboje bydła będące rezultatem suszy (np. we Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Austrii). W br. eksport wołowiny z krajów UE do krajów niebędących członkami UE najprawdopodobniej obniży się o 8%, a w 2019 r. o 2%.

W okresie styczeń-październik 2018 r. skupiono 571,0 tys. t bydła (wagi żywej), tj. o 3,8% mniej niż w roku poprzednim, a przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego zatrudniające 50 i więcej pracowników wytworzyły 162 tys. t wołowiny (spadek o 5,5%). Średnia cena skupu bydła wyniosła w tym okresie 6,61 zł/kg i była o 5,1% wyższa niż przed rokiem, a w październiku 2018 r. – 6,51 zł/kg (wzrost o 1,1% w porównaniu z październikiem 2017 r.).

W październiku 2018 r. cena skupu młodego bydła wyniosła 6,74 zł/kg i była o 0,3% niższa niż przed miesiącem i o 1,0% wyższa niż w październiku 2017 r. Opłacalność produkcji (mierzona relacją cen żywiec: mieszanka B2 dla opasów) w pierwszych dwóch miesiącach 2018 r. była korzystniejsza niż w analogicznych okresach roku poprzedniego, w marcu br., była niższa niż przed rokiem, a w okresie kwiecień-maj 2018 r. była podobna do tej w analogicznych okresach roku poprzedniego, natomiast w okresie czerwiec-październik br. pogorszyła się.

Fotolia 32509400 Subscription Monthly XL 320x200Bydło rasy limousine wyhodowano we Francji. Zaliczane jest ono do ras bydła mięsnego, za które uzyskuje się obecnie najwyższe ceny za żywiec i mięso.

Mięso wołowe z bydła rasy limousine dostarczane z Polski na rynku greckim jest wysoko cenione i według sprzedających w sklepach jest wyżej oceniane przez konsumentów, niż mięso z bydła rasy limousine sprowadzane z Francji. Ceny jakie można uzyskać na rynku greckim to prawdopodobnie kwota powyżej 12 zł za 1 kg żywca. Takich cen nie uzyska się przy sprzedaży bydła w kraju. Zakładając, że bydło rasy limousine ma średnią wydajność rzeźną na poziomie 60% to cena, jaką producent może uzyskać za 1 kg żywca wynosi ok. 8 zł. Dlatego, aby mięso z bydła rasy limousine znalazło się na rynku krajowym, ceny powinny być konkurencyjne. W tym celu zakłady mięsne powinny podpisywać z producentami umowy kontraktacyjne na dostawę bydła rasy limousine. Pozowli to na uniknięcie długiego transportu żywca, a polskie restauracje nie kupowałyby kulinarnego mięsa wołowego z importu.

Źródło: Produkcja i rynek wołowiny w Polsce, 2017.

Więcej informacji pod linkiem: http://sklep.portalhodowcy.pl/poradniki/bydlo/produkcja-i-rynek-wolowiny-w-polsce

Fotolia 38320632 Subscription Monthly XXL 320x200Polska znajduje się w gronie nielicznych krajów, w których nie docenia się walorów mięsa pozyskanego od wolców. W grupie młodego bydła rzeźnego opasa się głównie buhajki i jałówki, rzadziej wolce. Przekonanie producentów wołowiny do opasania buhajków wiąże się z ich szybszym tempem wzrostu, lepszym wykorzystaniem paszy, korzystniejszymi proporcjami poszczególnych mięśni w tuszy.

Z biegiem lat preferencje konsumentów ulegają zmianom w kierunku wołowiny bardziej aromatycznej i soczystej, co jest uwarunkowane wyższą zawartością tłuszczu śródmięśniowego w mięsie. Wykorzystanie wolców daje tę możliwość. Ich opasanie ma na celu produkcję wysokiej jakości mięsa, które można odróżnić od innych rodzajów wołowiny. W krajach rozwiniętych mięso pochodzące od wolców jest cenionym produktem, osiągającym wysokie ceny na rynku.

Fotolia 177760393 Subscription Monthly XXL 800x600CGen kończy prace nad stworzeniem pierwszego krajowego indeksu ekonomicznego dla bydła mlecznego rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Pozwoli on na selekcję bydła, zarówno samców jak i samic, z nastawieniem na maksymalizację zysków wynikających z postępu genetycznego.

Znaczenie cech uwzględnianych w indeksie będzie wynikało z warunków ekonomicznych w jakich funkcjonują polskie gospodarstwa produkujące mleko. Osiągnięcie tego celu wymaga wielu działań i analiz, wśród których niezwykle istotne są opinie i preferencje hodowców, które zostały zebrane za pomocą ankiet.

Najważniejsze korzyści dla hodowcy z wdrożenia indeksu ekonomicznego:

 • wartości hodowlane zwierząt będą wyrażane w złotówkach,
 • lepszy bilans ekonomiczny stada,
 • maksymalizacja zysków przez optymalną selekcję w rzeczywistych krajowych warunkach hodowlanych,
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji hodowlanych,
 • lepsze wykorzystanie wyników oceny wartości hodowlanej,
 • efektywniejsze korzystanie z selekcji genomowej.

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200W okresie styczeń - październik 2018 roku skup mleka wyniósł 9 719,2 mln litrów i był o 2,4% większy od skupu w analogicznym okresie 2017 roku. Natomiast średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 133,05zł/hl i była o 2,2% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

W I półroczu bieżącego roku utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została przełamana w lipcu i utrzymuje się do chwili obecnej. Według danych GUS w październiku 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 137,15 zł/hl i była o 3,3% wyższa niż we wrześniu 2018 r., ale o 7,6% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

W październiku 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

 • Małopolskiego – 124,13 zł/hl,
 • Łódzkiego – 124,24 zł/hl,
 • Świętokrzyskiego – 128,32 zł/hl

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

 • Podlaskim – 143,17 zł/hl,
 • Warmińsko - Mazurskim –142,03 zł/hl
 • Opolskim – 140,12 zł/hl

Źródło: PFHBIPM

W Fotolia 11865840 XL 320x200dniu jutrzejszym tj. 5 grudnia Instytut Zootechniki, który jest odpowiedzialny za ocenę wartości hodowlanych bydła mlecznego, opublikuje nowe wartości hodowlane dla buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, oszacowane w sezonie 2018.3.

Opublikowane zostaną wyniki oceny dla ponad 100 tys. buhajów rasy HF, wykonane metodą konwencjonalną (na podstawie córek) oraz metodą genomową (na podstawie markerów SNP).

Warto przypomnieć, że dla wszystkich cech podlegających ocenie tj. cech wydajności mlecznej, zawartości komórek somatycznych, pokroju, płodności i długowieczności (przeżywalności) prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa, oszacowana przez INTERBULL. Jeżeli buhaj posiada ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = MACE lub GMACE). Jeśli buhaj takiej oceny nie posiada, to prezentowana jest ocena krajowa (TYP OCENY = EBV lub GPI).

Fotolia 112246818 Subscription Monthly XL 320x200V Forum Sektora Wołowiny odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku k. Warszawy. Tematem przewodnim Forum będzie “Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów “.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca i Radą Sektora Wołowiny przebiera charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego gośćmi będą przedstawiciele różnych krajów europejskich, funkcjonujące tam spółdzielnie rolnicze oraz organizacje producenckie, przedstawiciele międzynarodowej administracji publicznej.

Fotolia 116529368 Subscription Monthly XXL 320x200W ramach realizowanego programu Mleczne Skarby – udział w misjach, sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, trwa obecnie misja gospodarcza przedstawicieli polskich producentów mleka i wyrobów mlecznych do Chin.

Polskie produkty mleczne obecne są na chińskim rynku od dłuższego czasu, niemniej potencjał Chin jest w tym zakresie ogromny i wciąż jeszcze nie do końca wykorzystany. Polska Izba Mleka od wielu lat prowadzi działania promocyjne mające za zadanie wzmocnienie wizerunku mleka i wyrobów mlecznych z Polski wśród chińskich konsumentów. Misja jest kolejnym krokiem i wyjątkową okazją  na bezpośrednie zaprezentowanie oferty polskich producentów, a także na nawiązanie bezpośredniego kontaktu i nowych, owocnych relacji biznesowych.

Misją objęte są trzy miasta uznawane za lokalizacje prężnie rozwijającego się biznesu chińskiego: Pekin, Szanghaj i Chengdu. W Misji bierze udział jedenastu przedstawicieli polskiej branży mleczarskiej.

f t g