Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200W okresie styczeń - październik 2018 roku skup mleka wyniósł 9 719,2 mln litrów i był o 2,4% większy od skupu w analogicznym okresie 2017 roku. Natomiast średnia cena mleka ukształtowała się na poziomie 133,05zł/hl i była o 2,2% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku.

W I półroczu bieżącego roku utrzymywała się tendencja spadkowa ceny skupu mleka, która została przełamana w lipcu i utrzymuje się do chwili obecnej. Według danych GUS w październiku 2018 r. średnia cena mleka w skupie wynosiła 137,15 zł/hl i była o 3,3% wyższa niż we wrześniu 2018 r., ale o 7,6% niższa niż w analogicznym miesiącu 2017 roku.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

W październiku 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

 • Małopolskiego – 124,13 zł/hl,
 • Łódzkiego – 124,24 zł/hl,
 • Świętokrzyskiego – 128,32 zł/hl

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

 • Podlaskim – 143,17 zł/hl,
 • Warmińsko - Mazurskim –142,03 zł/hl
 • Opolskim – 140,12 zł/hl

Źródło: PFHBIPM

W Fotolia 11865840 XL 320x200dniu jutrzejszym tj. 5 grudnia Instytut Zootechniki, który jest odpowiedzialny za ocenę wartości hodowlanych bydła mlecznego, opublikuje nowe wartości hodowlane dla buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, oszacowane w sezonie 2018.3.

Opublikowane zostaną wyniki oceny dla ponad 100 tys. buhajów rasy HF, wykonane metodą konwencjonalną (na podstawie córek) oraz metodą genomową (na podstawie markerów SNP).

Warto przypomnieć, że dla wszystkich cech podlegających ocenie tj. cech wydajności mlecznej, zawartości komórek somatycznych, pokroju, płodności i długowieczności (przeżywalności) prezentowana jest ocena krajowa lub międzynarodowa, oszacowana przez INTERBULL. Jeżeli buhaj posiada ocenę międzynarodową wówczas oceną oficjalną buhaja jest ocena międzynarodowa (TYP OCENY = MACE lub GMACE). Jeśli buhaj takiej oceny nie posiada, to prezentowana jest ocena krajowa (TYP OCENY = EBV lub GPI).

Fotolia 112246818 Subscription Monthly XL 320x200V Forum Sektora Wołowiny odbędzie się w dniach 3-4 grudnia 2018 r. w Hotelu Narvil Conference & Spa w Serocku k. Warszawy. Tematem przewodnim Forum będzie “Pakt na rzecz przyszłości sektora wołowiny i cielęciny wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa i konsumentów “.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja Forum współorganizowana przez Federację Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz przy współpracy z Copa i Cogeca i Radą Sektora Wołowiny przebiera charakter wydarzenia międzynarodowego, podczas którego gośćmi będą przedstawiciele różnych krajów europejskich, funkcjonujące tam spółdzielnie rolnicze oraz organizacje producenckie, przedstawiciele międzynarodowej administracji publicznej.

Fotolia 116529368 Subscription Monthly XXL 320x200W ramach realizowanego programu Mleczne Skarby – udział w misjach, sfinansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka, trwa obecnie misja gospodarcza przedstawicieli polskich producentów mleka i wyrobów mlecznych do Chin.

Polskie produkty mleczne obecne są na chińskim rynku od dłuższego czasu, niemniej potencjał Chin jest w tym zakresie ogromny i wciąż jeszcze nie do końca wykorzystany. Polska Izba Mleka od wielu lat prowadzi działania promocyjne mające za zadanie wzmocnienie wizerunku mleka i wyrobów mlecznych z Polski wśród chińskich konsumentów. Misja jest kolejnym krokiem i wyjątkową okazją  na bezpośrednie zaprezentowanie oferty polskich producentów, a także na nawiązanie bezpośredniego kontaktu i nowych, owocnych relacji biznesowych.

Misją objęte są trzy miasta uznawane za lokalizacje prężnie rozwijającego się biznesu chińskiego: Pekin, Szanghaj i Chengdu. W Misji bierze udział jedenastu przedstawicieli polskiej branży mleczarskiej.

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200Od początku roku na rynku mleka utrzymywały się tendencje spadkowe, które zostały delikatnie zahamowane w lipcu. Według danych GUS we wrześniu 2018 br. średnia cena mleka w skupie wynosiła 132,77 zł/hl i była o 2,3% wyższa niż w sierpniu, ale o 8,4% niższa niż w analogicznym okresie 2017 roku. Od stycznia do września 2018 roku średnia cena mleka wyniosła 132,59 zł/hl i była niższa o 1,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim.

Zróżnicowanie cen netto skupu mleka jest bardzo wyraźne w województwach.

We wrześniu 2018 roku najniższą cenę otrzymywali producenci z województw:

 • łódzkiego – 120,21 zł/hl,
 • małopolskiego – 121,98 zł/hl,
 • świętokrzyskiego – 123,14 zł/hl.

Natomiast najwyższa cena mleka była wypłacana w województwach:

 • podlaskim – 137,93 zł/hl,
 • warmińsko-mazurskim – 136,30 zł/hl
 • opolskim – 135,16 zł/hl.

KoFotolia 13227118 Subscription Monthly L 320x200misja Europejska podjęła decyzję umożliwiającą rolnikom uzyskanie pełnego odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta drapieżne będące pod ochroną prawną, w państwach w których istnieje taka konieczność.

Rolnicy otrzymają również całkowity zwrot kosztów za poniesione inwestycje, zrealizowane w celu ochrony zwierząt gospodarskich przed wilkami np. montaż ogrodzeń elektrycznych, czy zakup psów stróżujących. Decyzja KE ma na celu zwiększenie wsparcia dla rolników prowadzących gospodarstwa na terenach, gdzie występują duże drapieżniki.

Do tej pory można było uzyskać od państwa jedynie 80% zwrotu za inwestycje. KE podjęła decyzję o 100% zwrocie inwestycji kosztów pośrednich, a do nich zalicza się: koszty weterynaryjne wynikające z leczenia rannych na skutek ataków zwierząt oraz koszty pracy związane z poszukiwaniem zaginionych zwierząt hodowlanych w następstwie ataku drapieżnika objetego ochroną. 

Zasady pomocy państwa dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez chronione zwierzęta są określone w wytycznych Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: cenyrolnicze.pl

Fotolia 30248817 Subscription Monthly XXL 800x600Na prośbę GIW wojewódzcy lekarze weterynarii prowadzą konsultacje wśród hodowców i producentów trzody chlewnej w sprawie urzędowego uwolnienia kolejnych regionów Polski od choroby Aujeszkyego. Celem tych konsultacji jest poznanie stanowiska sektora w związku ze spodziewanymi utrudnieniami w przemieszczaniu świń między regionami o różnym statusie epizootycznym w odniesieniu do tej choroby.

Wyniki konsultacji będą w dużej mierze brane pod uwagę przy podejmowaniu przez Głównego Lekarza Weterynarii decyzji o ewentualnym zgłoszeniu kolejnych regionów Polski do Komisji Europejskiej - informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Polska wymaga, zgodnie z decyzją KE 2008/185/WE z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w wewnątrzwspólnotowym handlu trzodą chlewną odnoszących się do choroby Aujeszkyego, aby świnie przywożone na jej terytorium posiadały potwierdzone urzędowo dodatkowe gwarancje weterynaryjne z kraju eksportującego w odniesieniu do tej choroby. Zdaniem MRiRW nie ma zatem konieczności dodatkowego badania przywożonych zwierząt, gdyż są one badane w państwie pochodzenia.

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200

 

Według danych GUS, cena skupu mleka we wrześniu 2018 r. wyniosła przeciętnie 132,77 zł/hl. Nastąpił wzrost o 2,3% w porównaniu do cen oferowanych przez mleczarnie w miesiącu poprzednim. Ceny oferowane rolnikom we wrześniu br. były jednak aż o 8,4% niższe niż w okresie analogicznym w 2017 r.

 

 

 

Najwyższą cenę wypłacały mleczarnie w województwach:
• Podlaskim – 137,93 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 136,30 zł/hl
• Opolskim – 135,16 zł/hl

Najniższe stawki otrzymali rolnicy w województwach:
• Łódzkim – 120,21 zł/hl
• Małopolskim – 121,98 zł/hl
• Świętokrzyskim – 123,14 zł/hl

Wbrew ciągłym obniżkom cen mleka na światowym rynku - w Polsce utrzymuje się jesienna tendencja wzrostowa, powtarzająca się już od kilku lat.

Źródło: GUS

Fotolia 130706124 Subscription Monthly XXL 320x200Według danych GUS, przeciętna cena skupu mleka w Polsce w sierpniu 2018 r. wyniosła 129,83 zł/hl. Jest to o 0,4% więcej od cen oferowanych przez mleczarnie w lipcu 2018 r. oraz o 7.1% mniej niż w  okresie analogicznym w 2017 r.

 Najwyższe stawki wypłacano w województwach:
• Podlaskim – 136,33 zł/hl
• Warmińsko - mazurskim – 133,32 zł/hl
• Dolnośląskim – 132,15 zł/hl

Najniższe ceny oferowano w województwach:
• Łódzkim – 115,65 zł/hl
• Świętokrzyskim – 121,28 zł/hl
• Małopolskim – 121,79 zł/hl

Na krajowym rynku mleka powinna utrzymać się w najbliższym czasie tendencja wzrostowa. Deficyt pasz objętościowych spowodowany suszą doprowadzi do zmniejszenia ilości produkowanego mleka, co z kolei powinno wymusić na mleczarniach podniesienie cen skupu.

Źródło: GUS

Fotolia 34156347 Subscription Monthly XXL 320x200W związku z wiadomościami, że z powodu suszy w Polsce pojawiły się poważne kłopoty hodowców bydła z brakiem pasz objętościowych, otrzymaliśmy oferty z Węgier - takimi słowami zwrócił się Gábor Kónya sekretarz ds. ekonomicznych Ambasady Węgier do Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Ambasada Węgier poinformowała, że istnieją możliwości dostarczenia na nasz rynek: siana z łąki, siana z lucerny, pelet z lucerny, kukurydzę w belach oraz w peletach, pelet z kukurydzy, kiszonkę z kukurydzy i lucerny, trawy w belach na mokro opakowane w folii, kukurydzę oraz pszenicę paszową.

Gábor Kónya, (sekretarz ds. ekonomicznych Ambasady Węgier) zwrócił się do PFHBiPM z uprzejmą prośbą o pomoc w nawiązaniu kontaktów z firmami potrzebującymi uzupełnienia zapasów pasz oraz takimi, które zajmują się zaopatrywaniem hodowców w pasze objętościowe, a także w  znalezieniu innych możliwości poinformowania o tej ofercie hodowców. 

Zainteresowani proszeni są o bezpośredni kontakt z Ambasadą Węgier lub z jej sekretarzem ds. ekonomicznych.

Źródło: pfhb.pl

f t g