• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Hodowca Bydła

Fotolia 55378141 Subscription Monthly XXL 320x200Rasa polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czarno-białej (HO) stanowiła aż 85,13% pogłowia krów ocenianych w 2017 r. Drugie miejsce zajęły krzyżówki z rasami mięsnymi (MM) osiągając 7,90% pogłowia. Następnie uplasowały się: polska holsztyńsko-fryzyjska odmiany czerwono-białej (RW) z wynikiem 3,65% i simental (SM) - 1,32%. 2% ocenianego pogłowia stanowiły rasy pozostałe: polska czerwono-biała (ZR) - 0,50%, montbeliarde (MO) - 0,40%, polska-czerwona (RP) - 0,35%, polska czarno-biała (ZB) - 0,25%, jersey (JE) - 0,13%, bydło białogrzebiete (BG) - 0,09%, brown swiss (BS) - 0,04%, szwedzkie bydło czerwono-białe (SR) - 0,04%, norweskie bydło czerwone (NR) - 0,03% oraz INNE - 0,17%.

 

procentowy udział ras

 

Źródło: PFHBiPM

Fotolia 50334217 Subscription Monthly XL 320x200Krajowa produkcja mleka od krów objętych kontrolą użytkowości osiągnęła w 2017 r. wynik ponad 6 440 mln kg (6 257 mln l). Jest to 6% wzrost (+ 394 mln kg) w porównaniu do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę zmainy w pogłowiu i wydajności mlecznej IERiGR-PIB szacuje, że produkcja mleka surowego w 2017 r. wyniosła ok. 13 710 tys. ton ( wzrost o 3,5% w stosunku do 2016 r.). 

Udział krów ocenianych w krajowej produkcji mleka wynosi ponad 48%. Jednocześnie, IERiGR-PIB (Rynek Rolny, luty 2018) szacuje, że populacja oceniana, która stanowi jedynie 37% krajowego pogłowia krów mlecznych, odpowiada aż za 57% skupowanego w Polsce surowca mlecznego (11 309,0 mln l).

 Źródło: PFHBiPM

Fotolia 49108258 Subscription Monthly XXL 320x200Według IERiGŻ w 2017 r. przeciętna wydajność krów mlecznych w Polsce osiągnęła poziom ok. 6 155 litrów mleka, co w przeliczeniu na sztukę daje 6 335 kg. Wskazane dane dotyczą wydajności całej krajowej populacji krów mlecznych - zarówno zwierząt ocenianych, jak i tych pozostających poza oceną.

Według szacunków PFHBiPM wydajnośc zwierząt nie objętych oceną wynosi ok. 5 326 kg mleka. Jest to wynik o ponad 2,5 tys. litrów mniejszy od średniej krów ocenianych. Oznacza to, że przewaga potencjału produkcyjnego krów populacji aktywnej wynosi 53%.

IERiGŻ podaje, że obecna 13% różnica pomiędzy wydajnością mleczną krów w Polsce a wysokorozwiniętymi krajami UE-15 (7 174 kg/szt.) ulega zatarciu. Opierając się na danych zebranych przez organizacje członkowskie ICAR można przyjąć, że przeciętna wydajność mleka w Polsce plasuje się w przedziale 8 000 - 8 999 kg. Największa wydajność - powyżej 10 000 kg została zarejestrowana w Danii, Hiszpanii i wschodniej części Szkocji.

Źródło: PFHBiPM

Fotolia 50680074 Subscription Monthly XL 320x200Liczba krów, które osiągnęły i przekroczyły 100 tys. kg produkcji życiowej z roku na rok jest coraz większa. Polscy hodowcy zaczęli przywiązywać większą wagę do aspektu związanego z długością użytkowania krów w stadzie oraz ich wydajnością życiową. Na koniec 2017 r. łączna liczba krów, które będąc w stadach ocenianych przekroczyły wydajność 100 tys. kg mleka wyniosła 953 zwierząt (liczba z uwzględnieniem wszystkich - również historycznych wydajności krów). Wśród wspomnianych 953 rekordzistek 543 krów ubyło przed 2017 r. w tym 157 krowy, które znajdowały się w zestawieniu za 2016 r. a zabrakło ich w 2017 r. Liczba krów, które żyły i produkowały w 2017 r. z wydajnością powyżej 100 tys.kg mleka wynosiła 410 szt. z czego 200 szt. poprawiło swoją wydajność w stosunku do 2016 r. a 210 szt. po raz pierwszy przekroczyło wydajność 100 tys. kg mleka.

 

Źródło: PFHBIPM

Fotolia 16625210 Subscription Monthly XL 320x200W 2017 roku największą wydajność odnotowano w województwach: lubuskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. Najwyższy wzrost w porównaniu do 2016 roku nastapił w woj. opolskim (z 8,0-8,49 tys. do powyżej 9,0 tys.).
Województwa: zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie (8,0-8,49 tys.), pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie
(7,5-7,99 tys.), oraz małopolskie (poniżej 6 tys.) i podkarpackie (6,0-6,99 tys.) pozostały na tym samym poziomie w obu porównywanych latach. W żadnym z województw nie nastąpił spadek przeciętnej wydajności mlecznej ocenianych krów.

 

Bez nazwy2

Źródło: PFHBiPM

Fotolia 64224019 Subscription Monthly XL 320x200W 2017 roku krową o największej wydajności mlecznej była FLASH (rasa HO) o numerze identyfikacyjnym DK-04667802761, córka buhaja GOLDWYN CA-10705608.
FLASH - należąca do hodowczyni z miejscowości Ostróżne w województwie podlaskim w IV laktacji osiągnęła poziom 21 035 kg mleka.

Z kolei rekordzistką w skali produkcji mleka z uwzględnieniem wysokości sumy kilogramów tłuszczu i białka została FILKA PL-005307235346 z Księżopola Jałmużny w województwie mazowieckim, córka buhaja DECKER US-131857397. FILKA uzyskała łącznie 1474 kg tłuszczu i białka. Dla porównania FLASH osiągnęła wynik 1278 kg.

 Źródło: PFHBiPM

 Fotolia 59614342 Subscription Monthly L 320x200

Według danych zebranych przez GUS, w grudniu 2017 pogłowie krów w Polsce wynosiło 2 340 611 sztuk, z czego aż 92% (2 152 834 sztuk) stanowią zwierzęta użytkowane mlecznie. W porównaniu do grudnia 2016 zanotowano wzrost pogłolwia o 1,6% (37,2 tys.) oraz obniżenie o 1,4% (33,8 tys.) w stosunku do liczebności z czerwca 2017 roku. Pogłolwie krów mlecznych spadło o ponad -0,1% (1,5 tys.) między czerwcem a grudniem 2017 roku. Specjaliści IERiGŻ-PIB przewidują, że w 2018 roku nastąpi dalsza, choć nieznaczna redukcja pogłowia krów mlecznych pomimo poprawy koniunktury na polskim rynku mleka. Za przyczynę tej sytuacji uważają kontunuację perocesów restrukturyzacji bazy surowcowej i branży mleczarskiej.

Ponad 100 hodowców bydła mięsnego, rolników i doradców rolniczych wzięło udział w  „Szkoleniu dla producentów mięsa wołowego”, które odbyło się 25 stycznia 2018 r. w Minikowie. Spotkanie organizował Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Uczestników konferencji powitali: Ryszard Kamiński Dyrektor KPODR Minikowo oraz Jacek Zarzecki Prezes Zarządu PZHIPBM.

Produkcja i rynek wołowiny w Polsce pod redakcją prof. Stanisława Wajdy to najnowsza pozycja wydawnicza szeroko omawiająca zagadnienia związane z produkcją bydła rzeźnego w różnych typach gospodarstw.  Opracowanie ma charakter praktyczny z podbudową naukową. Tematyka książki obejmuje najnowsze informacje o produkcji wołowiny w Polsce i na świecie, żywieniu bydła opasowego w różnych etapach opasu i wariantach oraz systemach żywienia i użytkowania bydła.  Ważną część publikacji stanowi rozdział dotyczący oceny wartości rzeźnej oraz jakości mięsa wołowego. Wszechstronnie opisane zostały zagadnienia utrzymania, nadzoru weterynaryjnego oraz rozrodu bydła mięsnego. Podczas lektury czytelnicy dowiedzą się także jaka jest opłacalność produkcji żywca wołowego oraz jak można spróbować ją poprawić.

Przejdź do naszego sklepu, aby zakupić tę pozycję.

11 października 2016 r. uroczyście rozpoczyna swoją działalności Centrum Genetyczne EBP w Sztumie. To kluczowy element, rozpoczętego w maju 2015 roku  Europejskiego Programu Hodowlanego dotyczącego rozwoju genetyki buhajów i krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i strategiczna inwestycja SHiUZ Bydgoszcz i  jej francuskiego partnera - spółdzielni hodowców Genes Diffusion.

Centrum powstaje na bazie istniejącego gospodarstwa w Sztumie-Czerninie, które wcześniej pełniło rolę przechowalni buhajów. Inwestycja jest w fazie modernizacji i rozbudowy istniejących budynków pod potrzeby odchowu cieląt, jałówek oraz buhajków pochodzących z wiodących ośrodków hodowli bydła i posiadających najwyższe indeksy w wycenie genomowej. Najlepsze z nich staną się matkami i ojcami przyszłych pokoleń krów i buhajów. Odchowane w Centrum EBP jałówki będą miały szanse trafić do obór polskich hodowców, natomiast najlepiej wycenione buhaje znajdą się w ofercie inseminacyjnej SHiUZ Bydgoszcz.

f t g