Copyright 2018

HB 1.2012 okl

W numerze:

 1. Innowacyjność - nieodzowny warunek efektywnej produkcji mleka i żywca wołowego Dariusz Minakowski
 2. Żywienie krów w okresie okołoporodowym i wczesnej laktacji Józef Krzyżewski
 3. Uwagi dotyczące żywienia jałówek hodowlanych Juliusz Strzetelski
 4. Kiszonka o dużej zawartości energii z odmian kukurydzy KWS Robert Zawieja
 5. Grupy technologiczne za i przeciw Wojciech Neja
 6. IV Konferencja - Wystawa FERMA BYDŁA w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
 7. Budowa wymion oraz zdolność wydojowa krów jako cechy selekcyjne w hodowli bydła mlecznego Katarzyna Piortowska-Tomala
 8. Oddziaływanie korekcji racic na zdrowotność kończyn i wydajność mleczną krów w chowie stadnym Henryk Maciołek, Anetta Zielińska, Tadeusz Domarecki
 9. Diagnostyka laboratoryjna w monitorowaniu stanu zdrowia krów mlecznych Iwona Radkowska, Adam Radkowski
 10. Choroba mętwikowa bydła przyczyną niepłodności i ronień Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro
 11. GMO oczekiwania i fakty Stanisław K. Wiąckowski, Grażyna Cichosz
 12. Jak uzdrowić służbę zdrowia? Jan M. Fijor

Jan M Fijor


    Przyczyną chaosu w służbie zdrowia jest praktyczny monopol państwa na rynku usług medycznych, zarówno przy ubezpieczaniu, płaceniu, jak i przy ich wykonywaniu. Monopol jak wiadomo rodzi brak konkurencji. Pod nieobecność konkurencji, wykonywane usługi są droższe, gorsze i rodzą atmosferę nieustannego kryzysu, jak choćby obecny chaos związany z tzw. refundacją leków. Tymczasem niewielka dawka konkurencji może sporo w służbie zdrowia uzdrowić.

 

Juliusz Strzetelski

Instytut Zootechniki-PIB, Kraków-Balice

Zakładany wiek i masa krowy przy pierwszym wycieleniu decydują o sposobie odchowu i rozwoju jałówek. Tempo wzrostu jałówki do pierwszego wycielenia zależy od poziomu żywienia i gęstości energetycznej dawki pokarmowej, której minimalna wartość (mGED, w JP/JW) powinna zapewnić zakładane tempo wzrostu. Czynniki te nie są bez znaczenia dla przyszłej produkcyjności krowy. W odchowie jałówek ras mlecznych jak i w przypadku odchowu przyszłych krów mamek możemy wyróżnić trzy „kluczowe okresy”: odłączenia, dojrzewania płciowego i pierwszego zacielenia.

 

Józef Krzyżewski 

Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Jednym z podstawowych warunków uzyskania wysokiej wydajności mleka od krowy w okresie laktacji jest odpowiednie żywienie w okresie okołoporodowym, który obejmuje ostatnie tygodnie okresu zasuszenia i pierwsze tygodnie po porodzie do osiągnięcia szczytu laktacji.

 

Dariusz S. Minakowski

Takie założenie przyświecało licznie zebranym uczestnikom konferencji szkoleniowo-doradczej w dniu 6.01.2012 w Sokołowie. Organizatorem konferencji adresowanej do producentów mleka i żywca wołowego z regionu Podlasia była firma TRANS-ROL z Kruszewa Wypych. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy sektora doradczego, SHiUZ z Piątnicy, firm obsługujących sektor rolniczy oraz przedstawiciele służby weterynaryjnej. Program konferencji obejmował część wykładową i dyskusję. Dwa podstawowe wykłady przeprowadzili znani w Polsce specjaliści z zakresu żywienia bydła i produkcji pasz, prof. Z. M. Kowalski z UR w Krakowie oraz dr inż. Z. Lach z OHZ Osięciny.

 

Henryk Maciolek, Piotrów Trybunalski

Podstawowym założeniem współczesnego, nowoczesnego chowu bydła mlecznego jest zdrowotność kończyn oraz wysoka wydajność mleczna krów z równoczesnym obniżeniem kosztów produkcji. Jest to jeden z czynników coraz szerszego wprowadzania chowu bezściołowego, który ma zapewnić opłacalność produkcji oraz zmniejszenie nakładu pracy na obsługę stada utrzymywanych krów mlecznych lub opasowych.

 

Wojciech Neja 

Duży potencjał produkcyjny krów mlecznych wynikający z intensywnego doskonalenia genetycznego, wymaga od hodowcy bardzo precyzyjnej organizacji ich żywienia. Obecne zasady żywienia krów mlecznych powinny uwzględniać fazę laktacji oraz wielkość produkcji. Zróżnicowana wydajność krów w laktacji oraz okres zasuszenia nie ułatwiają ujednolicenia sposobu karmienia, jednak powinny być podstawowym kryterium służącym do grupowania krów (tworzenia grup żywieniowych, technologicznych) w zależności od systemu zadawania pasz. Zaniedbanie dobrej organizacji żywienia prowadzi do problemów zdrowotnych takich jak: zaburzenia w rozrodzie, ciche ruje, choroby metaboliczne, choroby racic, zapalenie wymion.

 

Stanisław K. Wiąckowski, Grażyna Cichosz  UWM w Olsztynie

Głównym celem upraw roślin genetycznie modyfikowanych jest zwiększenie produkcji biomasy przy wykorzystaniu dotychczasowego areału użytków rolnych, jednakże przy mniejszym zużyciu środków produkcji takich jak: woda, nawozy, pestycydy, robocizna.

 

Iwona Radkowska, Instytut Zootechniki PIB, Dział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji Zwierzęcej  Adam Radkowski, Instytut Produkcji Roślinnej, Zakład Łąkarstwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Wyniki produkcyjne oraz ekonomiczne w nowoczesnych fermach bydła mlecznego w dużej mierze zależą od czynników wpływających na zdrowotność zwierząt. Postępujący wzrost wydajności mlecznej krów oraz wzrost wymagań co do jakości surowców pochodzenia zwierzęcego wymaga kompleksowego podejścia do zarządzania stadem bydła.

 

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Ze względu na zagrożenie jakie stanowi choroba mętwikowa (kampylobakterioza, zaraza mętwikowa) dla zdrowia i straty jakie powoduje w hodowli bydła, międzynarodowe i krajowe akty normatywne regulują metody diagnozowania oraz sposoby postępowania w tej chorobie. Choroba mętwikowa bydła (Bovine genital campylobacteriosis) znajduje się w wykazie chorób zakaźnych zwierząt notyfikowanych do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE – Office International des Epizooties). W Polsce jest ona na liście chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi rejestracji zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. „o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt” (Dz. U. nr 69, poz. 625 z dnia 20 kwietnia 2004 r.)