Copyright 2018

Agnieszka Wilczek-Jagiełło
Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin

 

Schorzenia oddechowe są jedną z głównych przyczyn strat hodowlanych młodego bydła w Polsce, ale także na świecie. Szacuje się, że odsetek zachorowań na te schorzenia w różnych krajach waha się od 20 do nawet 80%. Schorzenia te są najczęściej wynikiem błędów związanych z warunkami odchowu cieląt (nadmierna wilgotność, zagęszczenie zwierząt, brak higieny) w powiązaniu z infekcjami bakteryjnymi i specyficznymi uwarunkowaniami anatomicznymi budowy układu oddechowego bydła. Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w artykule „Zapalenie płuc cieląt – problem wciąż aktualny” (HB 8/2012).

 

Paweł Górka
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

 

Krowy w laktacji to „oczko w głowie” każdego hodowcy. Nic w tym dziwnego, skoro to właśnie ta grupa zwierząt przynosi realne pieniądze gospodarstwu. W rezultacie uwagę hodowców przykuwają przede wszystkim sposoby zwiększenia uzyskiwanych efektów produkcyjnych od wspomnianej grupy zwierząt. Tymczasem prawidłowy odchów cieląt, w szczególności ich racjonalne żywienie, może pozwolić na uzyskanie znacznie większej wydajności mlecznej od pierwiastek już na starcie ich „zawodowej” kariery, a przez to na zauważalny wzrost dochodów gospodarstwa. Niestety, w pogoni za pilnowaniem wydajności krów często zapominamy o tym bardzo ważnym ogniwie produkcji, jakim jest odchów młodzieży hodowlanej.

 

W przeciwieństwie do innych dziedzin działalności gospodarstw rolnych produkcja mleka cechuje się dużą pracochłonnością. Nowoczesne obory wyposażone są w urządzenia do przygotowywania i zadawania paszy oraz podgarniania paszy na stole paszowym. Wprowadzenie do praktyki wozów paszowych umożliwiło zastosowanie żywienia w technologii TMR/PMR, które bardziej odpowiada potrzebom pokarmowym krów, co sprzyja zwiększeniu wydajności mlecznej krów. Nie bez znaczenie jest także uzyskanie stabilności w wyniki uzyskania większej wytrwałości laktacji.

 

Józef Krzyżewski
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

 

Optymalne pokrycie potrzeb pokarmowych wysokowydajnych krów jest możliwe do osiągnięcia tylko wówczas, jeśli będzie się w ich żywieniu uwzględniać skomplikowane procesy zachodzące w przewodzie pokarmowym. Przeżuwacze, do których należy krowa, dzięki specyficznej budowie przewodu pokarmowego, są zdolne wykorzystywać pasze, z wysoką zawartością węglowodanów strukturalnych, w tym m.in. celulozy. Są to pasze objętościowe (zielonki, kiszonki, siano), które przetwarzane są przez przeżuwacze na wysokowartościowe produkty, jakimi są mleko i mięso.

 

 

Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak
Katedra Agronomii, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

 

Dobrze przygotowane pole do siewu kukurydzy jest warunkiem powodzenia uprawy tej rośliny. Ten element agrotechniki nie zawsze jest wystarczająco doceniany, a przecież jest on niezmiernie ważny. Kukurydza będąc rośliną o dużych wymaganiach cieplnych oraz ze względu na rzadki siew, czyli małą obsadę roślin, wymaga szczególnie starannej uprawy roli. Należy zapewnić odpowiednią pulchność, właściwe stosunki powietrzne i wodne oraz najkorzystniejsze warunki cieplne gleby.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu

 

Rola oświetlenia jest bardzo często przez ludzi – a szczególnie hodowców zwierząt inwentarskich niedoceniana i wręcz zaniedbywana. A ma ono duży wpływ na życie i rozwój organizmów żywych – w szczególności młodych. Życiodajne promieniowanie słoneczne stymuluje przebieg wielu procesów metabolicznych w organizmach, m.in. zwiększając zużycie tlenu.

 

Maciej Adamski, Edyta Wojtas
Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław

 

Efektywność opasu związana jest z wieloma czynnikami genetycznymi i pozagenetycznymi. Wśród nich duże znaczenie mają czynniki środowiskowe (żywienie, utrzymanie, mikroklimat), decydują bowiem one o stopniu wykorzystania możliwości produkcyjnych zwierząt. Bezwzględnie związany jest z tym odchów cieląt, stanowiący podstawowy element w cyklu produkcyjnym mleka i mięsa wołowego. W Polsce pogłowie krów mlecznych znacząco przewyższa populację krów w typie mięsnym, dlatego też produkcja wołowiny nadal opiera się na bydle użytkowanym mlecznie.

 

 

Paweł Stefański
Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

Wielu hodowców słysząc ochwat, myśli kwasica i zastanawia się nad potencjalnymi, popełnionymi błędami żywieniowymi. Jednak ochwat może być wywołany przez inne czynniki, nie koniecznie bezpośrednio związane z żywieniem krów.

 

Anna Weber, Hubert Waligóra
Katedra Agromonii, Uniwersytet Przyrodniczy Poznań

 

Kukurydza odgrywa ważną rolę w żywieniu zwierząt gospodarskich. W chowie bydła mlecznego i mięsnego kiszonka z całych roślin kukurydzy stanowi priorytetową energetyczną paszę objętościową. W 2012 roku areał produkcji kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę wynosił ok. 425 tys. ha (wg GUS), co stanowiło ponad 60% całkowitego obszaru uprawy tej rośliny.

 

 

Dr hab. Zbigniew Podkówka
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Kukurydza jest najważniejszą rośliną pastewną w naszej strefie klimatycznej. Niska zawartość włókna surowego i wysoka łatwo strawnych węglowodanów powoduje, że kiszonka z całych roślin kukurydzy jest podstawową paszą objętościową w żywieniu wysoko wydajnych krów mlecznych i szybko rosnącego bydła opasowego. Często stanowi ona 2/3 dawki pasz objętościowych. Oznacza to, że musi charakteryzować się wysoką wartością pokarmową, gdyż od tego zależą wyniki produkcyjne. Dlatego podstawowym celem hodowcy powinno być wyprodukowanie dużej ilości kiszonki, chętnie pobieranej przez zwierzęta, o maksymalnej koncentracji energii.