• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Jerzy Barszczewski; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Falenty

 


Ważnym czynnikiem warunkującym dobry stan TUZ i odpowiednie plonowanie jest nawożenie, które uzależnia się od sposobów oraz intensywności ich użytkowania. Zarówno ekstensywne jak i intensywne sposoby nawożenia mogą być przyczyną niekorzystnych zmian zachodzących w glebie oraz składzie gatunkowym i chemicznym runi łąkowej lub pastwiskowej. Wysokie i wartościowe plony uzyskuje się na użytkach zielonych z runi, w której dominują najbardziej wartościowe gatunki traw i roślin bobowatych. Optymalne zawartości składników w runi świadczą o dobrej jakości pozyskiwanej z niej paszy. Odpowiednie zawartości w paszy oraz stosunki między takimi składnikami jak: K : Na, Ca : P, N : S lub K : (Ca+Mg) poprawiają równowagę jonową w organizmach bydła a tym samym ich zdrowotność. Optymalne zawartości składników lub ich odchylenia w kierunku niedoborów lub nadmiarów świadczą o poziomie zasobności gleb i są pomocne w określaniu potrzeb nawożenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g