Copyright 2019

Zdzisław Gliński, Krzysztof Kostro; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Mykoplazmy jako przyczyna chorób odgrywają coraz większą rolę w patologii zwierząt i człowieka. Ciągle są odkrywane nowe właściwości tych drobnoustrojów, poznawane nowe mechanizmy działania chorobotwórczego, także na poziomie molekularnym.

Andrzej Bochniak i współpracownicy, Prywatna praktyka weterynaryjna


W ostatnich latach niewiele mówi się o pasożytach bydła jakimi są gzy bydlęce. Być może wynika to z faktu, że większość krów mlecznych jest obecnie utrzymywana przez cały rok w oborze – to oczywiście powoduje, że zwierzęta nie są narażone na kontakt z pasożytami zewnętrznymi. Warto jednak przypomnieć sobie jak wygląda cykl życiowy tego pasożyta, a także poznać metody jego zwalczania, zwłaszcza że ze względu na wymogi dobrostanu zwierząt hodowcy chętnie powracają do alkierzowo-pastwiskowego systemu utrzymania bydła.

Józef Krzyżewski; Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu


Stan wiedzy na temat funkcji selenu (Se) w organizmie zwierząt i ludzi zmienił się bardzo wyraźnie w ostatnich kilkudziesięciu latach. Mikroelement ten został odkryty przez wybitnego szwedzkiego chemika Jönsa Jacoba Berzeliusa, który w roku 1817 analizując czerwony osad z kopalni Gripsholm w Szwecji stwierdził, że znajduje się w nim nowy, nieznany dotychczas pierwiastek. Nazwał go selenem. Nazwa pochodzi od greckiego słowa selene (księżyc), ponieważ w okresowym układzie pierwiastków występuje obok telluru (łac: tellus = Ziemia) i sugeruje, że podobnie jak naturalny satelita Ziemi, posiada dwa różne oblicza – jasne i ciemne. To porównanie ma swoje uzasadnienie.

Marek Pieszka, Tadeusz Barowicz; Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Pod pojęciem dodatków fitogenicznych kryją się produkty pochodzenia roślinnego, dodawane do diety w celu zwiększenia wydajności zwierząt w wyniku poprawy wartości odżywczej paszy oraz jakości żywności uzyskiwanej od tych zwierząt. Od niepamiętnych czasów zioła i ich pochodne, dziś preparaty fitogeniczne, były wykorzystywane w profilaktyce i leczeniu ludzi oraz zwierząt.

Adam Mirowski


Okres odchowu ma kluczowy wpływ na wyniki produkcyjne osiągane na późniejszych etapach życia. Odchowanie zdrowych cieląt stanowi nie lada wyzwanie. Młode zwierzęta są bowiem najbardziej podatne na różne choroby, zwłaszcza układu oddechowego i przewodu pokarmowego. Dużym problemem wciąż są biegunki cieląt, które mogą powodować pogorszenie wyników ekonomicznych. Można przytoczyć obserwacje poczynione w jednym z kanadyjskich stad bydła. W jednym roku aż 90% cieląt wymagało leczenia, a prawie 9% padło. Rok później sytuacja uległa znacznej poprawie. Leczono niespełna 21% cieląt, a 3% padło. Efektem biegunek była obniżona odsadzeniowa masa ciała, co wiązało się z dużymi stratami finansowymi (Gow i wsp., 2005).

Krzysztof Bilik; Instytut Zootechniki PIB, Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


Racjonalny wychów jałówek powinien umożliwić wprowadzenie ich do stada krów mlecznych przy jak najniższych kosztach i równoczesnym zapewnieniu warunków środowiskowych, pozwalających w pełni wykorzystać odziedziczone zdolności do produkcji mleka. W wyniku wieloletniego doskonalenia genetycznego krajowej populacji bydła czarno-białego (cb) i czerwono-białego (czb) przy wykorzystaniu buhajów holsztyńsko-fryzyjskich, potencjał produkcyjny hodowanych zwierząt znacznie się zwiększył. Wymaga to wprowadzenia do praktyki rolniczej nowych systemów żywienia, które uwzględniając uwarunkowania fizjologiczne, pokrywałyby w pełni energetyczne i białkowe potrzeby młodzieży remontowej.

Piotr Wójcik; Instytut Zootechniki PIB


Obowiązujący w kraju indeks selekcyjny PF (produkcja i funkcjonalność) obejmujący zarówno podindeksy produkcyjne (białko i tłuszcz) jak również funkcjonalne (pokrój, płodność, komórki somatyczne, długowieczność). Każdy kto śledzi wyniki oceny wartości hodowlanej bydła wie, że podindeksy są zbudowane z licznych wartości hodowlanych wybranych cech. Tak więc w pokroju mamy 5 ogólnych podindeksów, a w płodności 4 podindeksy. Ze względu na dużą intensyfikację produkcji, dostępność dobrego materiału hodowlanego, zmiany jakie zaszły w technologii utrzymania i użytkowania bydła mlecznego, czy też wzrost oczekiwań konsumentów zaistniała konieczność prowadzenia badań nad szerszą możliwością wykorzystania cech funkcjonalnych.

Maciej Adamski, Katarzyna Wojtysiak; UP Wrocław


Podstawowym elementem mięsnego kierunku użytkowania bydła jest prawidłowo prowadzony rozród krów, który z kolei ma wpływ na odchów cieląt przez pierwsze 6-8 miesięcy ich życia (do chwili odsadzenia). Głównym wskaźnikiem poziomu produkcji w stadach towarowych krów mięsnych jest liczba i masa ciała cieląt odsadzonych od matek na koniec sezonu pastwiskowego. Natomiast jednym z warunków opłacalności chowu bydła mięsnego jest wielkość stada podstawowego matek.

Maciej Adamski; UP Wrocław


Prawidłowy odchów młodych zwierząt, nie zależnie od przyjętego systemu, decyduje o późniejszym ich użytkowaniu. Wybór odpowiedniego systemu odchowu cieląt uzależniony jest od warunków naturalnych gospodarstwa (własna baza paszowa, pastwisko, położenie geograficzne, zasobność w wodę, i wiele innych), sezonu wycieleń oraz systemu utrzymania stada.