przejdź
Reklama

giełda online

Zboża paszowe
cena netto zł/t
pszenica625
kukurydza660
owies450
jęczmień530-570
Śruty
rzepakowabrak ofert
sojowabrak ofert
żródło:www.rolpetrol.com.pl
Rasy bydła objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce, część 2 PDF Drukuj Email

O historii ras bydła objętych programami ochrony oraz o rozmieszczeniu stad w poszczególnych województwach była mowa w części 1. Teraz będzie o wzroście liczebności w poszczególnych rasach oraz o bardzo ważnych informacjach dla hodowców ras rodzimych bydła.

 

 


Rasa polska czerwona
W 1999 r., czyli pierwszym roku funkcjonowania programu ochrony, rezerwę genetyczną stanowiło 150 krów w 16 gospodarstwach. W kolejnych latach systematycznie rosła liczba krów i stad kwalifikowanych do programu. Wprowadzenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 oraz na lata 2007-2013 spowodowało gwałtowny wzrost ilości stad i zwierząt objętych programem. Obecnie populacja chroniona tej rasy liczy blisko 2500 krów w 286 stadach.Rasa białogrzbieta
Wprowadzenie w 2004 r. w życie Programu ochrony rasy białogrzbietej stworzyło możliwość rozpoczęcia prac nad restytucją tej rasy i uratowaniem jej od całkowitego wyginięcia. W pierwszym roku działania programu ochroną były objęte tylko dwa stada o liczebności 33 krów. Rok później ich liczba wzrosła do 10 stad i podwoiła się ilość krów. Obecnie w programie uczestniczy 38 stad, a w nich ponad 300 krów.

Rasa polska czerwono-biała
W połowie 2007 r. został opracowany i zatwierdzony Program ochrony rasy polskiej czerwono-białej, którego pełną realizację rozpoczęto w 2008 r. wraz z wprowadzeniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013. Początkowo ochroną było objętych 276 stad i ponad 1700 krów. Jest to program, który cieszy się największą popularnością wśród hodowców. W bieżącym roku uczestniczy w nim ponad 440 stad i blisko 3000 krów.Rasa polska czarno-biała
Na starcie realizacji Programu ochrony bydła polskiego czarno-białego w 2008 r. było 86 stad i blisko 650 krów. Obecnie jest 226 stad i ponad 2000 krów. Podobnie jak w rasie polskiej czerwono-białej, w bieżącym roku nastąpił niewielki spadek liczby stad i krów spowodowany ubywaniem starych zwierząt.
W związku z realizacją Programów ochrony zasobów genetycznych bydła przypominam hodowcom biorącym udział w którymkolwiek Programie ochrony bydła o najważniejszych sprawach, otóż:
■    Do rozrodu należy używać tylko buhaje wytypowane do programu ochrony – dokładną informację o tym jakie buhaje mogą być używane w Państwa stadzie powinniście otrzymać od prowadzącego księgi hodowlane. Pokrycie którejkolwiek krowy przyjętej do Programu buhajem nie będącym na liście buhajów programowych grozi wykreśleniem tej sztuki z Programu ochrony.
■    Istnieje możliwość stosowania w swoich stadach buhaja żywego pod warunkiem, iż posiada on wszystkie badania i kwalifikacje wymagane dla rozpłodnika oraz wpis do księgi hodowlanej. Zgodę na używanie w stadach zachowawczych buhaja żywego wydaje Instytut Zootechniki PIB na podstawie ww. dokumentów oraz pisemnej prośby hodowcy.
■    Podstawą doboru zwierząt do kojarzeń jest ich pochodzenie – dobór powinien być prowadzony w taki sposób, aby unikać wzrostu spokrewnienia. Zaleca się, aby kojarzone zwierzęta nie posiadały wspólnego przodka w pokoleniu rodziców i dziadków.
■    Od roku 2010 nie są przyjmowane do programu sztuki bez znanego obustronnego pochodzenia.
■    Krowy muszą być objęte oceną użytkowości mlecznej i dojone co najmniej raz dziennie przez całą laktację.
■    Wszelkie zmiany w stadzie (brakowanie, zamiana, wycofanie itp.) muszą być zgłaszane do odpowiedniej instytucji na odpowiednich formularzach i w odpowiednim terminie.
■    Zadania w obrębie pakietu ochrony lokalnych ras bydła realizowane są w cyklach rocznych. Hodowca powinien utrzymywać w tym okresie wszystkie zakwalifikowane do Programu krowy. Wprowadzanie dodatkowych krów możliwe jest tylko po zakończeniu rocznego cyklu realizowanego zadania, po uprzednim ich zakwalifikowaniu do Programu.
■    Hodowca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania zasad określonych w programie ochrony, który jest integralną częścią Umowy.
■    Wiek pierwszego krycia jałówek dla rasy ZB i ZR to 15-17 miesięcy (nie dopuszcza się krycia jałówek przed 14 miesiącem życia) oraz 14-16 miesięcy dla rasy RP i BG (nie dopuszcza się krycia jałówek przed 13 miesiącem życia).
Wykaz zamiany – stosujecie Państwo w przypadku brakowania sztuki ze stada i posiadania sztuki na zamianę, z tym iż wprowadzona na zamianę sztuka musi spełniać wszystkie warunki Programu i być pod oceną. Wykaz zamiany potwierdzany jest przez Instytut Zootechniki PIB.
Wykaz wycofania w związku z działaniem siły wyższej stosowany jest w szczególnych przypadkach (padnięcie, wypadek, itp.) potwierdzany jest przez prowadzącego księgę czyli Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka (rasy RP, ZR i ZB) a dla rasy BG – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

 Najważniejsze!!!
W przyszłym roku tzn. w 2012, ze względu na dużą liczbę hodowców uczestniczących w Programach ochrony Instytut nie będzie wysyłać do Hodowców gotowych formularzy wykazów. Formularze dostępne będą na stronie Instytutu Zootechniki PIB. Należy dokładnie i czytelnie wypełnić oraz podpisać: Wykazów krów zgłoszonych i zakwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła …. (odpowiedniej rasy) oraz Wykaz jałówek/krów remontowych wstępnie kwalifikowanych do Programu ochrony zasobów genetycznych bydła …..(odpowiedniej rasy) i przesłać do Instytutu Zootechniki PIB w miesiącu styczniu lub lutym 2012 roku., tak aby od 1 marca wszystkie krowy, które zostaną zakwalifikowane, mogły rozpocząć realizację kolejnego zadania. Termin zatwierdzenia Wykazów przez Instytut, zarówno dla rozpoczynających, jak i kontynuujących realizację Programu, upływa 15 maja roku rozpoczynającego uczestnictwo lub roku kolejnego uczestnictwa w Programie.
Hodowcy realizujący Pakiet G01 Ochrona lokalnych ras zwierząt gospodarskich w ramach PROW 2004-2006 kończą jego realizację rozliczając się z ARiMR tak jak dotychczas na podstawie stanów średniorocznych, przy zachowaniu obowiązującego minimum 4 krów. Nie dotyczą ich zmiany rozporządzenia rolnośrodowiskowego w zakresie sankcji, liczby bazowej, siły wyższej, konieczności zamiany zwierząt.
Nowi hodowcy, chcący przystąpić do Programu ochrony bydła powinni pamiętać, że uczestnictwo w programie ochrony jest dobrowolne; powinni posiadać stado krów rasy zagrożonej, poddanych kontroli użytkowości mlecznej, o liczebności krów wpisanych do księgi hodowlanej nie mniejsze niż 4 krowy; podpisując Umowę o realizacji Programu ochrony hodowca akceptuje i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania wszystkich warunków zawartych w tym Programie dostępnym na stronie internetowej Instytutu http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/
Typowanie nowych stad i krów do udziału w programie ochrony dokonywane jest przez podmiot prowadzący księgi odpowiednio dla ras RP, ZR, ZB przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka, dla rasy BG przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Aby przystąpić do Programu ochrony należy złożyć do Instytutu wniosek o objęcie stada Programem ochrony zasobów genetycznych w terminie od 1 listopada do 31 grudnia roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji Programu. Należy dołączyć do niego rodowody krów (rasa RP, ZR i ZB) lub zaświadczenie o wpisie do księgi hodowlanej – rasa BG. Po sprawdzeniu przesłanej dokumentacji przez koordynatora i pozytywnej opinii Grupy Roboczej koordynator wysyła do Hodowcy dwa egzemplarze Umowy oraz ewentualnie inne dokumenty, które po wypełnieniu i podpisaniu Hodowca niezwłocznie odsyła do Instytutu. Koordynator zatwierdza Wykaz krów zgłoszonych i zakwalifikowanych oraz Wykaz jałówek/krów remontowych wstępnie kwalifikowanych oraz odsyła do Hodowcy kopię wykazów wraz z jednym egzemplarzem umowy.
Krowy, które nie zostały zakwalifikowane przez Instytut Zootechniki PIB, nie są objęte Programem.
Przystąpienie do Programu umożliwia Hodowcy/Posiadaczowi ubieganie się o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie” Programu rolnośrodowiskowego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Więcej informacji na stronie www.arimr.gov.pl

Koordynatorzy ds. ochrony zasobów genetycznych bydła:
●    Instytut Zootechniki PIB
Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice
●    dr inż. Anna Majewska
(przede wszystkim rasy: RP, BG, ZB)
tel. 666-081-207; fax 12 2856727
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
●    dr inż. Ewa Sosin-Bzducha (przede wszystkim rasa ZR)
tel. 666-081-297; fax 12 2856727
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Anna Majewska

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Balice k. Krakowa