Copyright 2019

Ewa Stamirowska-Krzaczek, Paweł Krzaczek˛

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Podstawą prawną funkcjonowania systemu płatności bezpośrednich w UE po 2014 r. jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 oraz rozporządzenia delegowane i wykonawcze Komisji Europejskiej.

Założenia nowego systemu płatności bezpośrednich w Polsce na lata 2015-2020 składają się z elementów obowiązkowych, które państwo członkowskie musi wdrożyć oraz elementów dobrowolnych, których stosowanie uzależnione jest od decyzji danego państwa. Dzięki tej elastyczności system wsparcia bezpośredniego może być dostosowany do specyficznej sytuacji i potrzeb sektora rolnego w poszczególnych krajach. Intencją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy tworzeniu powyższych systemów było wykorzystanie środków pochodzących z II-go filaru na rolnictwo aktywne, a także przekonanie, że środki z PROW mają służyć rozwojowi rolnictwa, a nie stanowić rentę za posiadanie gruntów rolnych. Na komponenty systemu płatności bezpośrednich składają się (procent w odniesieniu do ogólnej puli środków na płatności bezpośrednie – 20,15mld EUR) (tab. 1): płatności obowiązkowe i płatności dobrowolne.

Zaloguj się, aby zobaczyć.