Copyright 2020

Sytuacja finansowa branży drobiarskiej w 2014 roku poprawiła się. W I półroczu 2015 roku nastąpiło pogorszenie podstawowych wskaźników finansowych przedsiębiorstw sektora drobiarskiego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Udział przedsiębiorstw zyskownych w łącznej liczbie firm drobiarskich w I półroczu 2015 roku spadł do 82,8% (z 89,3% w analogicznym okresie roku poprzedniego). Rentowność sprzedaży brutto zmniejszyła się z 4,11% w I półroczu 2014 roku do 2,37% w I półroczu 2015 roku, zaś rentowność sprzedaży netto z 3,82% do 1,98%. Jednocześnie zmalały przychody ze sprzedaży produktów oraz materiałów i towarów o 8% do 5,4 mld zł oraz wynik finansowy brutto o 47% do 129,2 mln zł, a wynik finansowy netto o 52% do 108 mln zł. O spadku rentowności sektora zadecydowało przede wszystkim zawężenie relacji między ceną sprzedaży wyrobów a kosztami ich wytworzenia. Przyczyn spadku rentowności należy szukać między innymi we wzroście średnich cen importowych oraz spadku średniej ceny mięsa kurzego na rynku krajowym. Udział przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów sektora drobiarskiego w przychodach ze sprzedaży sektora spożywczego wynosił 5,0% i był o ok. 0,3 pkt. proc. niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności operacyjnej przyjął wyższą wartość niż wskaźnik rentowności obrotu netto, co wynikało z wygenerowania przez przedsiębiorstwa sektora drobiarskiego straty na działalności finansowej i zdarzeniach nadzwyczajnych. Na rentowność sektora mogła także wpływać korzystnie większa siła przetargowa przedsiębiorstw wynikająca między innymi z popytu generowanego przez zagranicznych nabywców polskiego drobiu.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

f t g