Copyright 2020

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz poinformowała, że w dniu 7 czerwca 2019 roku zostały opublikowane krajowe przepisy umożliwiające producentom drobiu i jaj podjęcie starań o dodatkowe wsparcie finansowe z tytułu strat poniesionych w wyniku  grypy ptaków w sezonie jesienno-zimowym 2016/2017. Nowe środki wsparcia mają na celu zrekompensowanie strat gospodarczych z tytułu przerw w produkcji wynikających z nakazu służb weterynaryjnych. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego. Rozporządzenie to zostało przyjęte na wniosek Polski , złożony do Komisji Europejskiej w lipcu 2017 roku.

 

Grupę docelową,  do której skierowane jest dodatkowe wsparcie finansowe stanowią gospodarstwa, w których w okresie od 3 grudnia 2016 roku do dnia 16 marca 2017 roku został zabity lub poddany ubojowi drób z nakazu służb weterynaryjnych. Wówczas właściciele ferm mieli prawo do uzyskania odszkodowania ze Skarbu Państwa, jednak celem  „nowej” pomocy finansowej jest  zrekompensowanie tym podmiotom strat w produkcji powstałych w wyniku środków podejmowanych przez IW na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, takich jak: przedłużanie okresów zakazów utrzymywania drobiu w gospodarstwach, zakazy wstawień ptaków i ograniczanie przemieszczania drobiu w gospodarstwach położonych na obszarach objętych ograniczeniami.

Aby uniknąć ryzyka podwójnego finansowania poniesione straty nie mogą być stratami już zrekompensowanymi w ramach pomocy państwa lub ubezpieczenia. Oznacza to, że jeśli ktoś otrzymał rekompensaty przyznawane w lutym 2017 roku na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 166), nie może skorzystać z aktualnego wsparcia. Rekompensaty  w 2017 roku przysługiwały producentom utrzymującym drób na obszarze zapowietrzonym/zagrożonym. Wyłączeni z ówczesnego wsparcia byli producenci,  u których wykryto ognisko HPAI oraz fermy, które znajdowały się w obszarze zapowietrzonym/zagrożonym i wobec których PLW podjął decyzję o likwidacji ptaków. Dlatego obecne środki skierowane są do podmiotów, które straciły stada drobiu (mogły uzyskać odszkodowanie) z powodu ogniska na fermie lub działań prewencyjnych w strefach z ograniczeniami.

Producenci mają 21 dni na złożenie wniosków (w postaci papierowej lub elektronicznej) do właściwych oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która to instytucja jest odpowiedzialna za prowadzenie tej sprawy. Okres 21 dni należy liczyć od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 maja 2019 roku. Rozporządzenie to wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Ustaw, które to nastąpiło 7 czerwca.  14 czerwca na stronach ministerialnych mając być dostępne odpowiednie formularze do składania wniosków.

Polska wnioskowała do KE w 2017 roku o częściowe sfinansowanie niektórych środków nadzwyczajnych na podstawie art. 220 ust. 3 rozporządzenia nr 1308/2013. Artykuł ten mówi o możliwości zastosowania przez państwa UE nadzwyczajnych środków wsparcia rynku dotkniętego trudnościami: ograniczeniami dla handlu wewnątrzwspólnotowego i z państwami trzecimi , wynikającymi z zastosowania  środków w zakresie zdrowia zwierząt i środków weterynaryjnych w związku z HPAI na fermach drobiu.

Kluczowe jest także Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2018/1507 z dnia 10 października 2018 roku w sprawie nadzwyczajnych środków wspierania rynku w sektorach jaj i mięsa drobiowego w Polsce.

źródło: Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz w Poznaniu

f t g