• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Hodowca Drobiu

Grypa ptaków może pojawić się znowu w Polsce, gdyż wirus o podtypie H5N8 dalej krąży w środowisku, o czym świadczą pojawiające się doniesienia o przypadkach wirusa u łabędzi np. w Saksonii w Niemczech. Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach prowadzi ciągłe konsultacje z ornitologami oraz dopracowuje programy bioasekuracji. Pomimo iż w chwili obecnej nie ma doniesień, iż wirus H5N8 przenosi się na człowieka, to bezwzględnie osoby narażone na ciągły kontakt w ptactwem powinny szczepić się przeciwko grypie. Wirus grypy może dokonywać zmienności genetycznej na dwa sposoby: przez przesunięcie antygenowe oraz skok antygenowy. Przesunięcie antygenowe dotyczy drobnych zmian w segmentach kodujących antygeny. Są one odpowiedzialne za sezonowe epidemie, a także za powstawanie wariantów mogących wywołać pandemię. Skok antygenowy może wystąpić, gdy komórka gospodarza zostanie jednocześnie zakażona przez dwa różniące się od siebie szczepy wirusa grypy. Niebezpieczne są dzikie ptaki, które są zakażone bezobjawowo i mogą przenosić wirusa na znaczne odległości.

Krajowa produkcja mięsa drobiowego w UE wyniosła w 2016 roku 14 808 tys. ton. Polska w ubiegłym roku wyprodukowała 2486 tys. ton, co stanowi 16,8% w całej UE. Na drugim miejscu plasuje się Francja z 12,3% udziałem, trzecie są Niemcy (12%), a czwarte miejsce zajmuje Wielka Brytania (11,2%). Światowa produkcja mięsa drobiowego wyniosła 117 810 tys. ton (udział Polski to 2,11%), w czego największymi producentami są USA (21 009 tys. ton), Chiny (18 700 tys. ton) i Brazylia (13 814 tys. ton). Ponad 2500 tys. ton (czyli więcej niż Polska) produkują takie kraje jak Rosja, Meksyk, Indie.

Światowa produkcja mięsa indyczego wyniosła w 2016 roku 5900 tys. ton, z czego 46% zostało wyprodukowane w USA, a 35,7% w UE. W 2016 roku największym producentem mięsa indyczego były jeszcze Niemcy (409 tys. ton, na drugim miejscu była Francja (373 tys. ton) a na trzecim Polska (368 tys. ton). Ponad 6,5% mięsa indyczego na świecie pochodzi z Polski, a 19 z UE.

W sezonie 2016/17 produkcja pełnoporcjowych pasz przemysłowych w UE wzrosła o 0,6%, w tym w Polsce o ponad 3%. Przewiduje się, że w bieżącym sezonie 2017/18 unijna produkcja zwiększy się o dalsze 0,4%, mniejsze będzie natomiast wykorzystanie zbóż na pasze. Według szacunków firmy Tallage, wydawcy raportu „Stratégie grains”, w ubiegłym sezonie produkcja pasz przemysłowych w UE wyniosła 147,1 mln t, czyli o prawie 1 mln t (0,6%) więcej niż sezon wcześniej. Podobnie jak w poprzednich latach, wzrost ten napędzany był przede wszystkim przez rozwijający się sektor drobiarski. Produkcja pasz dla drobiu sięgnęła 54,5 mln t i była większa o 1,5% niż sezon wcześniej. Tym samym pasze te umocniły swoją pozycję, jako najważniejszy segment rynku pasz przemysłowych. W tym samym czasie produkcja pasz dla bydła zwiększyła się o 0,7% do 41,9 mln t, a pasz dla trzody spadła o 0,6% do 50,6 mln t.

Dalsze badania nad zanieczyszczeniem jaj w Holandii ujawniły, że kwestia ta jest zarówno bardziej rozpowszechniona, jak i poważniejsza niż wcześniej sądzono, a rolnicy nie zdawali sobie sprawy z ryzyka.
Holenderskiej Rada ds. Bezpieczeństwa Żywności, NVWA ostrzega opinię publiczną, że jajka pobrane z jednego z gospodarstw wykazały bardzo wysoki poziom zanieczyszczenia pestycydami, tak wysoki, że stanowi on niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi. W Holandii zostało zamkniętych już 180 gospodarstw, donosi Dutch News. NVWA zaleca, aby dzieci nie spożywały jaj. Niniejsza rada została wydana po pobraniu próbek, testowaniu pozostałości pestycydów po przetworzeniu próbek jaj, odchodów i kurcząt z gospodarstw oraz jaj detalicznych.
Substancja fipronil jest powszechnie stosowana do zwalczania wszy i kleszczy u kotów i psów, ale jest zabroniona do używania na fermach produkujących żywność.

8 sierpnia, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz z minister Ewą Lech oraz zastępcą Głównego Lekarza Weterynarii Jackiem Kucharskim, a także dyrektorami kilku departamentów MRiRW. Izbę reprezentowali Piotr Wysogląd, Członek Zarządu KIPDiP oraz Michał Cholewicki, Członek KIPDiP oraz  Mariusz Szymyślnik dyrektor Izby. Ewa Lech zapowiedziała rezygnację z wypłat odszkodowań dla stad kur nieśnych zarażonych salmonellą od roku 2018. Technicznie nowa sytuacja ma wyglądać tak, że władze weterynaryjne mają nie wydawać nakazów likwidacji stad. Decyzja o ewentualnym wybiciu stada ma należeć do hodowców. Oczywiście, nie będzie możliwa normalna sprzedaż jaj, a jedynie kierowanie ich do przemysłu. Przedstawiciele Izby gwałtownie zaprotestowali wobec ministerialnych planów. Strona rządowa oznajmiła, że zmiana planów nie jest możliwa ze względu na zbyt duże obciążenia jakie ponosi budżet państwa w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych. 9 sierpnia Izba wysłała do MRiRW pismo proponujące kompromisowe rozwiązania. Pierwsze z nich miałoby polegać na dwuletnim okresie przejściowym (co pozwoliłoby odroczyć decyzję o 24 miesiące). Drugie rozwiązanie zmierza do pozostawienia częściowych odszkodowań. Niezależnie od wysłanego pisma Izba bada także dopuszczalność prawną zaprzestania wypłat odszkodowań.Pozostałe tematy spotkania dotyczyły przygotowań do możliwości ponownego wystąpienia grypy ptaków w Polsce oraz sytuacji sektora wylęgowego.

 

Stada reprodukcyjne

Zgodnie z „Krajowym programem zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2017–2019 „W przypadku podejrzenia zastosowania przez hodowcę środków przeciwdrobnoustrojowych lub inhibitorów wzrostu bakterii, powiatowy lekarz weterynarii może pobrać dodatkowe próbki. Pobieranie takich próbek przeprowadza się w obrębie każdego kurnika na terenie gospodarstwa w następujący sposób: drób wybiera się losowo, w liczbie do pięciu sztuk drobiu na kurnik, chyba że powiatowy lekarz weterynarii uzna za konieczne pobranie próbek większej liczby sztuk drobiu”. Jeśli mowa o badaniach weryfikujących stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych  lub inhibitorów wzrostu bakterii w stadach kur nieśnych i reprodukcyjnych, to opis metodyki badań i procedury pobierania próbek także znajduje się „Z pobranych ptaków należy pobrać próbkę zbiorczą mięśni (300 g). Badanie laboratoryjne wykonuje się metodą 5-płytkową w laboratoriach  wyznaczonych do badań w kierunku grupy B1, których wykaz znajduje się w Instrukcji GLW w sprawie zakresu i sposobu realizacji krajowego programu  badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego  oraz w wodzie przeznaczonej  do pojenia zwierząt i paszach. Również w tej instrukcji zostały podane wymagania dotyczące pakowania i transportu próbek.” Przedstawione zmiany dotyczą tylko prób urzędowych, sposoby pobieranie prób przez właściciela/osobę upoważnioną obowiązują na dotychczasowych zasadach.

1 września 2017

We wrześniu 2017 r. rosyjskie służby weterynaryjne planują kontrolę polskich ferm reprodukcyjnych drobiu i zakładów wylęgu drobiu.Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę rosyjską, rozpatrzenie kwestii częściowego zniesienia czasowych ograniczeń z województw wolnych od wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), tj. opolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego , podkarpackiego jest możliwe po przeprowadzeniu inspekcji, w ramach której specjaliści Rosselkhoznadzor przeprowadzą ocenę działań mających na celu nierozprzestrzenianie się i likwidację ognisk grypy ptaków. Zgodnie z prawodawstwem obowiązującym w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej w kontroli możliwy jest udział przedstawicieli służb weterynaryjnych Armenii, Białorusi, Kazachstanu i Kirgizji. Do tej pory zainteresowanych eksportem swojej produkcji do państw członkowskich EuUG było 40 podmiotów.

 

1 września 2017

Komisja Europejska wprowadziła zmiany w przepisach dotyczących środków ochronnych w odniesieniu do ognisk  grypy ptaków w UE. Zastosowane zmiany nie aktualizują tylko wykazu obszarów zapowietrzonych i zagrożonych, ale ustanowione zostały w jej treści również zasady dotyczące wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta  z danych państw członkowskich.

Aby zapobiec zakłóceniom w handlu przesyłkami zawierającymi jednodniowe pisklęta i jaja wylęgowe z obszaru zagrożonego, stwarzające niskie ryzyko rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, ale które mogłyby okazać się kosztowne dla przedsiębiorstw, postanowiono zmienić decyzję wykonawczą 2017/247, tak aby uwzględnić w niej zasady wysyłania jednodniowych piskląt z obszarów zagrożonych lub wysyłania jednodniowych piskląt z jaj wylęgowych pochodzących od drobiu utrzymywanego w zakładach znajdujących się na obszarach zagrożonych do innych państw członkowskich, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków. W tym celu, w dniu 13 kwietnia 2017 r. opublikowano Decyzję Wykonawczą (UE) 2017/696 wprowadzającą  takie zmiany. Ważne jest, że świadectwa weterynaryjne  towarzyszące przesyłkom zawierającym jednodniowe pisklęta przeznaczonym do wysyłki  do innych państw członkowskich, będą musiały zawierać tekst w brzmieniu: „Niniejsza przesyłka spełnia wymogi  w zakresie zdrowia zwierząt określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/247”.

Zdaniem KE, sytuacja epizootyczna w Europie poprawiła się i nie należy obciążać podmiotów gospodarczych w sposób nieproporcjonalny do istniejącego ryzyka rozprzestrzeniania się choroby. W uzasadnieniu do preambuły podano, że jednodniowe pisklęta stwarzają bardzo niskie ryzyko rozprzestrzeniania się HPAI, zwłaszcza, że okres pomiędzy zebraniem jaj wylęgowych a  wylęgiem piskląt pozwala na terminowe wykrycie infekcji wirusa HPAI w gospodarstwie pochodzenia, przy zachowaniu przez wylęgarnię środków bezpieczeństwa biologicznego i identyfikowalności.

1 czerwca 2017

Największy na Ukrainie producent drobiu – holding MHP planuje kupno drugiego zakładu przetwórczego w UE, prawdopodobnie na Słowacji. MHP zamierza otworzyć nowy zakład do końca 2017 r. Pierwszy zakład drobiarski MHP w krajach UE został uruchomiony w Holandii, a jego moce przerobowe wynoszą 1,5 tys. ton rocznie. Koszt tej inwestycji wyniósł 3,27 mln EUR. Celem przedsięwzięcia była sprzedaż produktów o wyższej wartości dodanej na lokalnym rynku. Zgodnie z umową o wolnym handlu z UE, Ukraina może wysyłać na rynek unijny 36 tys. ton mięsa drobiu rocznie bez cła. Kontyngent obejmuje jednak wyłącznie surowe mięso schłodzone i mrożone, bez półproduktów i produktów gotowych do spożycia.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. World Poultry z dn. 03.04.17

 

Według najnowszych prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA), po nieznacznym spadku w roku ubiegłym, w 2017 r. światowa produkcja mięsa kurcząt wzrośnie o 0,8% do 89,5 mln ton. Ekspansję poziomu wytwarzania zanotują najwięksi producenci i eksporterzy – USA, Brazylia, UE oraz Indie. Chińska produkcja obniży się po raz kolejny, tym razem aż o 11%, z uwagi na zakazy importu stad zarodowych z USA i UE oraz epidemię ptasiej grypy w kraju. Rosja będzie nadal zwiększała produkcję, ale w mniejszym stopniu niż w poprzednich 2 latach, ze względu na trudną sytuację gospodarczą i rosnące koszty produkcji. Globalny eksport mięsa kurcząt wzrośnie już drugi rok z rzędu o ok. 4,5% do rekordowego poziomu 11,2 mln ton. Wysyłki zwiększą czołowi eksporterzy – Brazylia i USA, którzy mają łącznie trzy czwarte udziału w światowym wywozie. Znaczny wzrost brazylijskiego wywozu będzie możliwy dzięki posiadaniu statusu kraju wolnego od ptasiej grypy. Utrzyma się wysoki popyt na mięso kurcząt ze strony rynków azjatyckich. Import zwiększą znacznie Chiny, a także Korea Płd., gdzie dokonano masowych ubojów drobiu z uwagi na zagrożenie ptasią grypą.

1 czerwca 2017, za: Fammu/Fappa

W lutym 2017 roku zostały wprowadzone do krajowych programów zwalczania salmonelli dla towarowych kur niosek i kur reprodukcyjnych, nowe wytycznych w sprawie rodzaju i metodyki pobierania prób urzędowych w ramach badań przeprowadzanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii. Nowe zasady mają zastosowanie do pobierania prób urzędowych potwierdzających w stadach kur niosek, w których stwierdzono dodatni wynik w kierunku salmonelli uzyskany w ramach prób właścicielskich oraz dotyczą pobierania dodatkowych prób w sytuacji podejrzenia zastosowania przez producenta środków przeciwdrobnoustrojowych lub inhibitorów wzrostu bakterii (dotyczy stad kur niosek i stad reprodukcyjnych). W rozporządzeniu pojawiły się jednak błędy, dlatego Główny Lekarz Weterynarii wydał nową

f t g