• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Hodowca Drobiu

Numer 1. -  LDC

Francuska Firma LDC jest największym producentem drobiu w Europie. Posiada 67 zakładów we Francji, Polsce i Hiszpanii. Obroty roczne kształtują się na poziomie ponad 2,5 mld €, zatrudniając ponad 15 tys. pracowników. Rocznie ubijanych jest 370 szt. drobiu. W 2000 roku LCD przejęła Grupę DROSED, zatrudniającą ponad 1600 pracowników i produkująca ponad 80 000 ton produktów gotowych rocznie. Grupa ta w 2015 roku uzyskała pozwolenie od UOKiK na przejęcie firmy Drop S.A.

Numer 1. - Avangardco

Ukraińska firma Avangardco jest liderem produkcji jajczarskiej w Europie. Posiada 49% udziałów na rynku jaj produkowanych przemysłowo oraz 91% procent na rynku produkcji jaj suszonych. W 2014 roku stado niosek składało się z 18,6 mln ptaków, wyprodukowano 6,3 mld jaj i ponad 21 tys. suszonych produktów jajecznych. Jednakże w wyniku zamieszek na Ukrainie stado niosek zostało zredukowane o ok. 30%.

W 2014 roku produkcja kurcząt rzeźnych typu brojler zwiększyła się o prawie 13% w relacji do poprzedniego roku, a jej udział w całkowitej produkcji drobiu rzeźnego wzrósł z 78,4% do 78,9%. W pierwszych siedmiu miesiącach br. produkcja kurcząt brojlerów była o 10,9% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem, stanowiąc 79,8% żywca drobiowego. W podobnej skali, bo o 10,6% zwiększyły się wylęgi piskląt kurzych typu brojler. W tym samym okresie wylęgi piskląt indyczych wzrosły o 10,8%, zaś produkcja indyków rzeźnych zwiększyła się o 2,5%. Udział indyków w strukturze drobiu rzeźnego obniżył się o jeden punkt procentowy do 13,4%.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

W 2014 roku produkcja kurcząt rzeźnych typu brojler zwiększyła się o prawie 13% w relacji do poprzedniego roku, a jej udział w całkowitej produkcji drobiu rzeźnego wzrósł z 78,4% do 78,9%. W pierwszych siedmiu miesiącach br. produkcja kurcząt brojlerów była o 10,9% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem, stanowiąc 79,8% żywca drobiowego. W podobnej skali, bo o 10,6% zwiększyły się wylęgi piskląt kurzych typu brojler. W tym samym okresie wylęgi piskląt indyczych wzrosły o 10,8%, zaś produkcja indyków rzeźnych zwiększyła się o 2,5%. Udział indyków w strukturze drobiu rzeźnego obniżył się o jeden punkt procentowy do 13,4%.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

Niższe ceny pasz przemysłowych w 2014 roku przyczyniły się do poprawy rentowności chowu drobiu rzeźnego mimo spadku cen skupu. Przeciętna relacja cen żywiec/pasza, kształtowała się na rynku kurcząt na poziomie 2,75, a na rynku indyków na poziomie 4,10. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. pasze przemysłowe dla kurcząt brojlerów potaniały średnio o 4,9% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem. Jednocześnie ceny skupu kurcząt rzeźnych obniżyły się w tym samym czasie o 5,7%. Relacja cen żywiec/pasza pogorszyła się z 2,74 w okresie styczeń-sierpień 2014 roku do 2,71 w takim samym okresie 2015 roku. Jest to relacja zapewniająca opłacalność chowu, która nie stanowi bariery dla dalszego rozwoju produkcji kurcząt rzeźnych. Udział producenta kurcząt w cenie zbytu ubojni zwiększył się z 63,6% w 2014 roku do 64,4% w 2015 roku, a w cenie detalicznej tuszki patroszonej odpowiednio z 50,2% do 50,6%. Nie były to więc zmiany znaczącej. Na rynku indyków ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych obniżyły się w okresie styczeń-sierpień br. w relacji do roku poprzedniego o 5,4%, wobec wzrostu cen skupu indyków rzeźnych o 2,1%. Opłacalność chowu indyków poprawiła się, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie relacji cen żywiec/pasza z 4,00 w 2014 roku do 4,31 w 2015 roku. Udział ceny skupu indyków w cenie zbytu tuszki indyczej uzyskiwanej przez ubojnię przemysłową praktycznie się nie zmienił, gdyż obie te ceny wzrosły w porównywanym okresie o nieco ponad 2%.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

Sytuacja finansowa branży drobiarskiej w 2014 roku poprawiła się. W I półroczu 2015 roku nastąpiło pogorszenie podstawowych wskaźników finansowych przedsiębiorstw sektora drobiarskiego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Udział przedsiębiorstw zyskownych w łącznej liczbie firm drobiarskich w I półroczu 2015 roku spadł do 82,8% (z 89,3% w analogicznym okresie roku poprzedniego). Rentowność sprzedaży brutto zmniejszyła się z 4,11% w I półroczu 2014 roku do 2,37% w I półroczu 2015 roku, zaś rentowność sprzedaży netto z 3,82% do 1,98%. Jednocześnie zmalały przychody ze sprzedaży produktów oraz materiałów i towarów o 8% do 5,4 mld zł oraz wynik finansowy brutto o 47% do 129,2 mln zł, a wynik finansowy netto o 52% do 108 mln zł. O spadku rentowności sektora zadecydowało przede wszystkim zawężenie relacji między ceną sprzedaży wyrobów a kosztami ich wytworzenia. Przyczyn spadku rentowności należy szukać między innymi we wzroście średnich cen importowych oraz spadku średniej ceny mięsa kurzego na rynku krajowym. Udział przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów sektora drobiarskiego w przychodach ze sprzedaży sektora spożywczego wynosił 5,0% i był o ok. 0,3 pkt. proc. niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wskaźnik rentowności operacyjnej przyjął wyższą wartość niż wskaźnik rentowności obrotu netto, co wynikało z wygenerowania przez przedsiębiorstwa sektora drobiarskiego straty na działalności finansowej i zdarzeniach nadzwyczajnych. Na rentowność sektora mogła także wpływać korzystnie większa siła przetargowa przedsiębiorstw wynikająca między innymi z popytu generowanego przez zagranicznych nabywców polskiego drobiu.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

W IV kwartale 2015 roku możliwy jest spadek cen detalicznych mięsa drobiowego i jego przetworów. W kierunku obniżenia się cen drobiu oddziaływać będzie głównie spodziewane zwiększenie krajowej produkcji żywca drobiowego, spowolnienie dynamiki eksportu i dalsze ożywienie popytu na wieprzowinę pod wpływem utrzymującego się niższego, niż przed rokiem, poziomu cen wieprzowiny oraz poprawy sytuacji dochodowej ludności. Przewiduje się, że w grudniu 2015 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego będą zbliżone do notowanych w grudniu 2014 roku. W I półroczu 2016 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego prawdopodobnie nieco wzrosną. Stymulująco na wzrost cen drobiu oddziaływać będzie spodziewany wzrost cen pasz (w następstwie suszy) oraz cen detalicznych mięsa czerwonego wskutek obniżenia się produkcji i podaży zarówno wieprzowiny, jak i żywca wołowego. Ocenia się, że w czerwcu 2016 roku będą one o ok. 2,0% wyższe niż w grudniu 2015 roku.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

W IV kwartale 2015 roku możliwy jest spadek cen detalicznych mięsa drobiowego i jego przetworów. W kierunku obniżenia się cen drobiu oddziaływać będzie głównie spodziewane zwiększenie krajowej produkcji żywca drobiowego, spowolnienie dynamiki eksportu i dalsze ożywienie popytu na wieprzowinę pod wpływem utrzymującego się niższego, niż przed rokiem, poziomu cen wieprzowiny oraz poprawy sytuacji dochodowej ludności. Przewiduje się, że w grudniu 2015 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego będą zbliżone do notowanych w grudniu 2014 roku. W I półroczu 2016 roku ceny detaliczne mięsa drobiowego prawdopodobnie nieco wzrosną. Stymulująco na wzrost cen drobiu oddziaływać będzie spodziewany wzrost cen pasz (w następstwie suszy) oraz cen detalicznych mięsa czerwonego wskutek obniżenia się produkcji i podaży zarówno wieprzowiny, jak i żywca wołowego. Ocenia się, że w czerwcu 2016 roku będą one o ok. 2,0% wyższe niż w grudniu 2015 roku.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

Według danych bilansowych GUS, w 2014 roku konsumpcja mięsa drobiowego w Polsce wyniosła 28,2 kg na mieszkańca i była o 1,7 kg, tj. o 6,4% większa niż w 2013 roku. Wzrostowi spożycia drobi towarzyszył wzrost spożycia mięsa wieprzowego: z 35,5 kg do 39,1 kg, tj. o 10,1% i wołowego – z 1,5 kg do 1,6 kg,o 6,7%. Całkowita bilansowa konsumpcja mięsa i podrobów ukształtowała się na poziomie 73,6 kg na mieszkańca i była o 6,1 kg, tj. o 9,0% większa niż w 2013 roku. Ożywieniu krajowego popytu na mięso sprzyjał wzrost produkcji i podaży oraz spadek cen detalicznych mięsa drobiowego oraz wszystkich rodzajów mięsa czerwonego i jego przetworów. W 2014 roku udział mięsa drobiowego w całkowitym spożyciu mięsa i podrobów wyniósł 38,3% i był o 1 pkt. proc. mniejszy niż przed rokiem. Udział mięsa wieprzowego wyniósł 53,1% i w stosunku do roku poprzedniego zwiększył się o 0,5 pkt. proc., a wołowego – wyniósł 2,2% i był taki sam, jak w roku poprzednim.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

Według prognoz Komisji Europejskiej produkcja mięsa drobiowego w krajach UE wyniesie w 2015 r. 14 394,6 tys. ton, będzie to wzrost o 3% w porównaniu do roku 2014. Według tych danych największym producentem mięsa drobiowego w Europie jest Polska, która w 2015 roku wyprodukuje 2430 tys. ton mięsa tych ptaków. Szacuje, że wzrost w naszym kraju wyniesie 10%. Na drugim miejscu jest Francja z 1855 tys. ton mięsa drobiowego, na trzecim Niemcy 1800 tys. ton, na czwartych Wielka Brytania z 1603,6 tys. ton. Jednakże wzrost produkcji w tych krajach w porównaniu do roku 2014 będzie mniej dynamiczny i wyniesie od 0,9-1,6%. Jakie są prognozy KE na rok 2016? Otóż szacuje się, że w 2016 roku w całej UE zostanie wyprodukowane 14622,6 tys. ton drobiu, czyli o 1,6% ton więcej. Największego wzrostu produkcji mięsa drobiowego oczekuje się w 2016 roku od Hiszpanii (+5%), która zmniejszy tym samym swój dystans do Wlk. Brytanii, która obecnie zajmuje czwarte miejsce pod względem produkcji mięsa drobiowego w Europie. 4,3procentowego wzrostu można oczekiwać w Polsce, która w 2016 roku pozostanie liderem z produkcją wynoszącą 2535 tys. ton.

Jeżeli chodzi o produkcję mięsa z kurcząt brojlerów, to przewaga Polski nad innymi krajami jest jeszcze bardziej zaznaczona. Szacuje się, że w 2015 r. Polska wyprodukuje 1930 tys. ton mięsa tego gatunku drobiu (wzrost o 10,9%), a w 2016 2033,0 tys. ton (kolejny wzrost o 5,3%).

Źródło: KE, Rynek drobiu – październik 2015

f t g