Copyright 2019

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz

 


Chów drobiu jest silnie związany z emisją związków odorotwórczych (generowanych głównie wewnątrz pomieszczeń). Wysoka koncentracja w obiektach gazów takich jak amoniak, siarkowodór czy też lotne związki organiczne prowadzi do pogarszania zdrowotności, a w konsekwencji także i produkcyjności drobiu. Do zadań hodowcy należy ochrona ptaków przed niekorzystnymi czynnikami, a także zapewnienie im optymalnych warunków bytowania. Z tego względu problemy związane z poprawą warunków mikroklimatycznych, jak też tym samym ograniczenie emisji szkodliwych domieszek gazowych są niezwykle istotnymi sprawami w chowie drobiu. Poza tym pojawiające się w powietrzu szkodliwe gazy mogą działać negatywnie także na ludzi pracujących na fermie oraz na pobliskich mieszkańców.

Zaloguj się, aby zobaczyć.