Copyright 2019

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej, z którego będą korzystać producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, którym nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, są mikroprzedsiębiorstwami, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami oraz utrzymywali lub utrzymują świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Pomoc będzie udzielana producentowi świń, którego siedziba stada znajduje się na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i z tego powodu  uzyskał obniżone dochody z tytułu prowadzenia produkcji świń.

Z pomocy wyłączeni zostaną producenci rolni, którzy:

 1. uzyskali pomoc  w ramach nadzwyczajnej  pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,
 2. uzyskali pomoc  w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,
 3. uzyskali pomoc  w ramach krajowych programów wsparcia, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia albo na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii,
 4. sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Pomoc będzie udzielana producentowi świń, którego siedziba stada znajduje się na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń i z tego powodu  uzyskał obniżone dochody z tytułu prowadzenia produkcji świń.

Z pomocy wyłączeni zostaną producenci rolni, którzy:

 1. uzyskali pomoc  w ramach nadzwyczajnej  pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych,
 2. uzyskali pomoc  w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny,
 3. uzyskali pomoc  w ramach krajowych programów wsparcia, przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia albo na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii,
 4. sprzedali świnie w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Pomoc będzie udzielana w wysokości kwoty obniżenia dochodu w kwartale,  półroczu lub roku, począwszy od 1 lipca 2017 r.,  w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń z trzech ostatnich lat lub trzech lat z okresu pięcioletniego po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami – z analogicznego okresu.  Wnioski będą składane do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń, na wniosek tego producenta świń kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc będzie przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej w okresach kwartalnych. Wniosek   będzie zawierał następujące dane:  

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta świń ubiegającego się o pomoc;
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (numer PESEL) producenta świń ubiegającego się o pomoc, a w przypadku gdy producent ten nie posiada obywatelstwa polskiego – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość tego producenta;
 3. numer siedziby stada producenta świń ubiegającego się o pomoc nadany zgodnie z przepisami ustawy;
 4. oświadczenie producenta świń, że do pomocy objętej  wnioskiem nie przyznano mu:
 • pomocy finansowej ze środków krajowych,
 • odszkodowania z tytułu ubezpieczenia lub odszkodowania na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi.

Do wniosku producent świń będzie zobowiązany dołączyć oświadczenia o kwocie utraconego dochodu, sporządzonym na  formularzu opracowanym i udostępnionym na stronie internetowej ARiMR.

za: Ministerstwo Rolnictwa