Copyright 2020

Hodowca Trzody Chlewnej

Fotolia 125545331 Subscription Monthly XXLAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wznowiła proces podopisywania umów o nieoprocentowane pożyczki, na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych, które zostały podjęte w związku z prowadzeniem działalności rolniczej na obszarach zapowietrzonych lub zagrożonych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Pożyczki są udzielane na okres do 10 lat, a ich wysokość nie może przekroczyć kwoty nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń i kwoty:

1) 50 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie do 50 sztuk świń,

2) 100 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń,

3) 300 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń,

4) 500 000 zł siedzibę stada, w której w 2016 r. utrzymywanych było średniorocznie powyżej 500 do 1 000 sztuk świń,

5) 1 000 000 zł na siedzibę stada, w której w 2016 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1 000 sztuk świń.

Pożyczka udzielana jest na wniosek producenta świń złożony do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego producenta świń, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia zakończenia obowiązywania ograniczeń w handlu świniami związanych z wyznaczeniem ww. obszarów.

Fotolia 83123767 Subscription Monthly XXLWzdłuż wschodniej granicy Polski ma stanąć płot o długości 1236 km jako zabezpieczenie przed przedostawaniem się na terytorium Polski dzików z krajów ościennych. Źródło finansowania tej inwestycji miałoby pochodzić z MSWiA z rezerwy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym powodzi. MSWiA nie chce jednak się na to zgodzić, gdyż może to zagrozić realizacji wielu programów, które mają chronić przed wielką wodą.

Płot ma składać się z siatki ocynkowanej o wysokości 200 cm, impregnowanych pali drewnianych, zlokalizowanych co 5 kilometrów bram i co 2 kilometry furtek. Początkowo Ministerstwo Rolnictwa szacowało, że koszt budowy ogrodzenia będzie dwa razy niższy, ale nie wzięto wtedy pod uwagę wielu dodatkowych kosztów. Teraz zakłada się, że tylko na nieprzewidziane zdarzenia potrzebne jest 30 mln zł, a na opłatę za dzierżawę gruntów aż 60 milionów złotych. Utrzymanie płotu będzie pochłaniać 15 mln zł rocznie.

Podobnego rozwiązania w latach 1880-1885 próbowali Australijczycy, którzy zbudowali najdłuższy na świecie, liczący 5614 km płot chroniący owce przed atakami psów dingo. Odniósł to jednak umiarkowany sukces, bowiem psy na przestrzeni lat nauczyły się obchodzić przeszkodę i robić w niej dziury.

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy krajowej, z którego będą korzystać producenci rolni z województw: mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i lubelskiego, którym nadano numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, są mikroprzedsiębiorstwami, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami oraz utrzymywali lub utrzymują świnie w siedzibie stada, któremu nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Fotolia 93281956 Subscription Monthly L

 

Pożyczka udzielana jest producentom świń, tj. producentom rolnym w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 546), położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

- wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63, z późn. zm.), lub

- zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

W środę 3 maja 2017r. Główny Inspektorat Weterynarii opublikował nową mapę obszarów objętych restrykcjami w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń na terenie Polski.

W przypadku kilku gmin w powiecie sokólskim, ze statusu obszaru objętego ograniczeniami przeszły na status obszaru ochronnego. Z kolei w powiecie łosickim sytuacja była odwrotna.

Źródło: 3trzy3.pl

 

W pierwszych dwóch miesiącach br. eksport nieprzetworzonego mięsa wieprzowego z Polski wyniósł 75,8 tys. t, co oznacza prawie 7% wzrost w skali roku (o 4,6 tys. t). Było to spowodowane głównie ożywieniem w wywozie na rynki pozaunijne. Sprzedaż do pozostałych krajów Unii w analizowanym okresie była bowiem o 2,5% niższa niż przed rokiem, kształtując się˛ na poziomie 53,1 tys. t. Tym samym udział UE w wolumenie eksportu wyniósł 70% wobec prawie 77% w 2016 r. oraz 82% w 2015 r.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od 15 maja do 30 września br. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o:

- wypłatę II transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2016 r.

- wypłatę III transzy rekompensaty - jeżeli przystąpili do programu w 2015 r.

Formularz wniosku znajduje się na stronie ARiMR w zakładce Pomoc Krajowa

Źródło: ARIMR

Komisja Europejska udostępniła krajom członkowskim pomoc dostosowawczą dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. W ramach zadań związanych z ustanowieniem tej pomocy do 7 kwietnia br., Agencja Rynku Rolnego przyjmowała od producentów trzody chlewnej wnioski o refundację kosztów zakupu świń hodowlanych, a od producentów trzody chlewnej ze strefy objętej restrykcjami z tytułu ASF również kosztów zakupu bydła hodowlanego.

W dniu 30 marca 2017 r. malezyjskie władze weterynaryjne poinformowały o zaakceptowaniu proponowanego przez stronę polską wzoru świadectwa zdrowia dla mięsa wieprzowego. Uzgodnienie wzoru świadectwa zakończyło trwające 5 lat negocjacje dotyczące otwierania rynku malezyjskiego na mięso z Polski. Prowadzenie wysyłek będzie możliwe z 9 zakładów, które uzyskały uprawnienia eksportowe.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst. GIW z dn. 03.04.17

Dnia 10 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała po raz pierwszy bilans proteinowy w UE. Określa on przegląd produkcji, konsumpcji oraz handlu wszystkich źródeł białek w paszach dla zwierząt. Bilans dla sezonu 2015/16 określa całkowite zapotrzebowanie na źródła białek paszowych w UE w tym użycie zbóż na cele paszowe (174,4 mln ton; 92% pochodzi z produkcji w UE) oraz co-produktów (38% pochodzi z produkcji w UE) w tym surowców oleistych (śruta rzepakowa, słonecznikowa, sojowa), które stanowiące ważne źródło białka (83,9 mln ton). W tej ilości występuje największa zależność od importowanej śruty sojowej, na którą zapotrzebowanie wynosiło 31,2 mln ton (tylko 5% z produkcji w UE). Copa-Cogeca, Fedoil i Fefac z zadowoleniem przyjęły publikację bilansu monitorowania popytu na źródła białka paszowego w Unii. Kolejny tego typu bilans dla sezonu 2016/17 ma ukazać się jesienią br.

Źródło: FAMMU/FAPA na podst.: Agra Facts No 32-17

f t g