Copyright 2020

Elwira Fiedorowicz-Szatkowska


W Lublinie 6 marca 2018 r. odbyła się konferencja zorganizowana przez firmę Rolfarm we współpracy z Primary Diets, Feedstar, LNB, Rolco oraz Unidoz. Z powodu wciąż nieciekawej sytuacji na rynku trzody chlewnej związanej m.in. z kolejnymi przypadkami zachorowań na afrykański pomór świń zarówno wśród dzików, jak i świń domowych, część wykładów dotyczyła ochrony ferm przed ASF i możliwości poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej.

Philippe Calier


W dniach 6-7 lutego w Paryżu odbyła się konferencja naukowa współorganizowana przez IFIP oraz INRA. Przedstawiamy podsumowanie najciekawszych prezentacji związanych z genetyką, gospodarką trzody chlewnej oraz ekonomią.

Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli trzody chlewnej stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych.

Marek Babicz, Marcin Bany; Uniwersytet Przyrodniczy w LublinieJednym z głównych czynników warunkujących wartość hodowlaną i użytkową zwierzęcia jest jego genotyp, dlatego w wielu krajach, również w Polsce, prowadzone są badania i analizy mające na celu poznanie genetycznego podłoża określonych cech. Działania tego typu mają istotny wpływ na uzyskany postęp hodowlany, a tym samym na opłacalność hodowli i produkcji świń. W tym aspekcie niewątpliwą przeszkodą do osiągnięcia założonego celu jest fakt, że większość cech jest uwarunkowanych współdziałaniem wielu genów (cechy poligeniczne), wzajemnymi zależnościami typu gen-gen oraz gen-środowisko, a także pojawiającymi się mutacjami.

Przemysław Marek; Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu


Intensywny chów trzody chlewnej przyczynił się do obniżenia jednostkowych kosztów produkcji, ujednolicenia standardów procesu wytwarzania oraz zwiększenia jakości produktu finalnego. Dzisiejsza produkcja zwierzęca oparta jest o cały szereg przepisów regulujących proces chowu, co zapewnia bezpieczeństwo dla konsumentów oraz ochronę środowiska naturalnego. Problemem hodowli zwierząt prowadzonej na skalę przemysłową są produkty uboczne, w tym odchody zwierzęce.

Karol Kotowski


W miarę postępowania intensyfikacji hodowli i chowu świń zagadnienie optymalnego wykorzystania potencjału rozrodczego tych zwierząt nabiera coraz większego znaczenia gospodarczego. Publikowane dane na temat płodności i plenności loch kontrolowanych są znacznie zróżnicowane, w zależności od typu i wielkości stada, regionu Polski, a także autorów wykonujących badanie.

Katarzyna Pietrzkiewicz


Afrykański pomór świń (African swine fever – ASF) jest szybko szerzącą się, groźną i wysoce zakaźną chorobą wirusową świń domowych (Sus domestica), dzików (Sus scrofa), guźców (Phacochoerus africanus) oraz świń rzecznych (Potamochoerus potcus). W lutym 2014 roku w Polsce stwierdzono pierwszy przypadek ASF u dzika, zaś 5 miesięcy później po raz pierwszy zakażenie zostało wykryte u świń domowych. Afrykański pomór świń znajduje się na liście chorób Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) i podlega obowiązkowi zgłaszania i urzędowego zwalczania.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Bioasekuracja to termin określający wszelkie działania organizacyjne na fermie, których podstawowym celem jest ograniczenie występowania chorób zakaźnych w stadzie lub też – inaczej ujmując – celem bioasekuracji jest zachowanie wysokiego statusu zdrowotnego stada. Tyle w kwestii definicji. Na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 9 lutego 2018 r., z zagadnieniami bioasekuracji musi się zapoznać każdy hodowca trzody chlewnej. A wszystko to w związku ze zwalczaniem ASF – afrykańskiego pomoru świń.

M. Clément Soulet, Product Manager; Pancosma SA


Obecnie w paszach regularnie stosuje się modyfikatory smaku, aby poprawić ich właściwości organoleptyczne, nadać paszy apetyczne cechy oraz zapewnić optymalny poziom jej spożycia. Wiele opublikowanych prac naukowych i badań dotyczy substancji intensywnie słodzących o długotrwałym działaniu i wskazuje na ich pozytywny wpływ na poziom spożycia paszy.

f t g