Copyright 2020

    Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli drobiu stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych. Efekt ekonomiczny liczy się nie tylko w momencie projektowania oraz realizacji inwestycji, lecz przede wszystkim podczas użytkowania obiektów. Dlatego wybór technologii budowy podejmowany jest coraz częściej w oparciu o przyszłe oszczędności związane z zużyciem energii oraz trwałością i konserwacją budynku.

Cezary Jankowski; Cedrob PaszeProducenci indyka rzeźnego z Lubelszczyzny są już od wielu lat odbiorcami naszych pasz. Dobre relacje, regularna współpraca oraz zaangażowanie powoduje, że tamtejsze środowisko hodowców współtworzy integracyjną część codziennej produkcji w Cedrob Pasze. Zorganizowane przez nas spotkanie w Zajeździe Wincentów było doskonałą okazją do zacieśniania więzi oraz miało być podziękowaniem dla naszych Klientów.

Lek. wet. Albert NakielskiZbliżający się okres wysokich temperatur wpływa niekorzystnie na warunki panujące w obiektach inwentarskich. W tym czasie dochodzi najczęściej do zaburzeń wymiany ciepła z organizmów ptaków. Pojawiają się wówczas zwiększone upadki obniżające zysk hodowcy. Lepiej zapobiegać niż tracić!

11. kwietnia 2014 roku w Hotelu Park w Olsztynie miały miejsce uroczystości jubileuszowe dostojnych Profesorów Andrzeja Farugi oraz Romana Bochny. Z inicjatywą organizacji Jubileuszu 80-lecia urodzin obydwu Profesorów wystąpili prof. dr hab. Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa UWM w Olsztynie oraz prof. dr hab. Danuta Michalik, kierownik Katedry Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa UWM w Olsztynie. Obaj dostojni Jubilaci od początku swojej kariery zawodowej związani byli z olsztyńską Alma Mater Cortoviensis, przyczyniając się walnie do umocnienia i rozwoju olsztyńskiej uczelni, aktualnie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Genetyczne doskonalenie zwierząt gospodarskich jest związane z reguły z maksymalizacją efektów ekonomicznych. U drobiu uwzględnia się przede wszystkim cechy produkcyjne, które stanowią podstawę selekcji stada. Praca hodowlana powinna być prowadzona w stabilnych warunkach środowiska. Niezwykle istotne w pracy hodowlanej jest stado o znacznej liczebności. Praca hodowlana stanowi nowoczesne narzędzie w ręku hodowcy. Poprawa wartości cech użytkowych technikami genetyki jest świadomym zabiegiem mającym na celu zmianę frekwencji genów zmierzającą w pożądanym kierunku.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

Adenowirusy są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Zakażenia z ich udziałem dotykają ludzi, pozostałe gatunki ssaków, a także ptaki. Grupę adenowirusów dzieli się na trzy podgrupy: I, II i III. Krwotoczne zapalenie jelit u indyków (HEV) wywołują adenowirusy typu II. Chorobę po raz pierwszy zidentyfikowano w USA. Natomiast w Polsce pierwsze przypadki HEV opisano w latach 80-tych poprzedniego stulecia.
Pomimo że od tego czasu minęło około dwadzieścia lat, badania wskazują na znaczne rozprzestrzenienie zakażeń wirusem krwotocznego zapalenia jelit w Polsce, jak i na świecie.

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz

Kanibalizm może przyjmować różne stadia, które uzależnione są od gatunku drobiu, wieku ptaków i wielu innych czynników. W produkcji drobiarskiej terminem tym określa się wzajemne okaleczanie się ptaków, wyszarpywanie i wyjadanie tkanek. Kanibalizm uznawany jest za jednostkę chorobową, przez innych jako nawyk.


Uzyskanie oczekiwanych efektów produkcyjnych i utrzymanie dobrej zdrowotności indyków jest możliwe tylko przy stałym monitoringu stada. Codziennie winniśmy przeglądać stado oraz kontrolować spożycie paszy i wody. Indyki kalekie i wyraźnie odstające od stada należy brakować i jak najszybciej przeznaczać na ubój. Warunkiem efektywnego odchowu jest bowiem regularna i systematyczna obserwacja ptaków. Kanibalizm może być powodem trwałych strat ekonomicznych w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej. Nawyk ten może występować u wszystkich gatunków drobiu jednakże najczęściej obserwowany bywa u kur i indyków. Najczęściej zjawisko to dotyczy osobników młodych w okresie wychowu, rzadziej ptaków dorosłych. Etiologia tego patologicznego stanu jest wieloczynnikowa. W praktyce przyczyny prowadzące do jego wystąpienia są bardzo trudne do jednoznacznego ustalenia

Agnieszka Wiecka


Znany już od wielu lat w Polsce system pozwoleń zintegrowanych, który Unia Europejska wprowadziła Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) został zmieniony Dyrektywą IED o emisjach przemysłowych. Celem modyfikacji jest jeszcze lepsza ochrona środowiska, co niestety może mieć negatywne skutki ekonomiczne i gospodarcze dla przedsiębiorców.


Dzięki systemowi pozwoleń zintegrowanych duże ośrodki przemysłowe mogą uzyskać jedno pozwolenie na emisję gazów, pyłów, hałasu, wytwarzanie odpadów i ścieków oraz pobór wody; zamiast kilku pozwoleń sektorowych. Ogólne zasady dotyczące pozwoleń zintegrowanych zapisane zostały w rozdziale 4 dziale 4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 08.25. 150).

Anna Wilkanowska, Bydgoszcz

Selen (Se) niemetaliczny pierwiastek o liczbie atomowej 34, został odkryty przez minerologa J. J. Berzeliusa w 1817 r. Selen jest jednym z pierwiastków, którego śladowe ilości są niezbędne do życia i zachowania pełni zdrowia. Selen wchodzi w skład rozlicznych minerałów, jest go dużo w skałach wulkanicznych, towarzyszy on także złożom siarki. Może występować jako selen elementarny, selenki, seleniany (IV i VI) oraz w związkach organicznych, takich jak: metyloselenki, selenomocznik, selenoglutation, aminokwasy selenowe oraz białka.

f t g