• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Mark Clements

 

Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE (AVEC) opublikowało roczny raport 2010-2011. Raport wyszczególnia rozliczne przeszkody, na jakie napotyka przemysł drobiarski w wyniku nacisku środowiskowego, prawnego i rynkowego.

 

 

Zdaniem Stowarzyszenia, pomimo, że produkcja mięsa drobiowego jest najbardziej zrównoważoną w UE, to ogółem nie będzie się w ciągu najbliższej dekady zwiększała. Przemysł europejski znajduje się na pozycji, gdzie podlega ciągłym wyzwaniom ze strony importu, zagrażającym długoterminowemu zapewnieniu żywności, nierównomiernie stosowanym wymogom bezpieczeństwa żywności, przepisami prawnymi dotyczącymi dobrostanu i wzrastającymi cenami pasz.


Dobrostan

Nałożone na europejskich producentów wymagania dotyczące dobrostanu są coraz bardziej surowe, jednak pozostaje wrażenie, że często nie jest wybierana najlepsza droga ich opracowywania i wdrażania.
W czerwcu 2010 weszły w życie nowe przepisy dotyczące obsady, na mocy dyrektywy 43/2007. Zasady te również obejmują wyposażenie przeznaczone do żywienia i pojenia, wentylacji, ogrzewania, oświetlenia, ściółki, hałasu, utrzymywania zapisów, szkoleń i interwencji chirurgicznych. Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE zebrało od swoich członków dane na temat wdrożenia dyrektywy 43/2007 i stwierdzono, że większość państw członkowskich wdrożyło jej zalecenia.

 

Stowarzyszenie jednak prowadzi walkę o zharmonizowanie wdrożenia we wszystkich 27 państwach, aby nie dochodziło do wahań na wewnętrznym rynku. Komisja Europejska zbierze informacje na temat wdrożenia dyrektywy na przestrzeni roku 2012 i opublikuje w tym samym roku uzyskane informacje. Stowarzyszenie w porozumieniu z Europejskim Forum Hodowców Zwierząt Gospodarskich, Stowarzyszeniem Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE, Stowarzyszeniem Europejskich Wylęgarni oraz Grupą Badań Weterynaryjnych Drobiu w UE (Poultry Veterinary Study Group of the EU) zgłosiło także swoje uwagi do Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w czerwcu 2011. Zgłoszone komentarze były częścią konsultacji społecznej przeprowadzonej przez Komitet ds. Zdrowia i Dobrostanu Zwierząt Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności w trakcie prac nad wskazówkami dotyczącymi metod oceny dobrostanu zwierząt. Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE jest zdania, że opinie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w ogólności, są tendencyjne i nie uwzględniają informacji ze strony przedstawicieli przemysłu, którzy wciąż zajmują się gromadzeniem opinii z terenu. Stowarzyszenie sugerowało Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności wprowadzenie przedstawicieli przemysłu na dyskusje panelowe i spotkania grup roboczych.
W 2011 roku został opublikowany naukowy raport EFSA dotyczący dobrostanu zwierząt podczas transportu. Raport krytykował szereg kwestii dotyczących drobiu, szczególnie obejmujących stres i kondycję ptaków podczas transportu. Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE stwierdza, że szczególnie w zakresie rozmiaru skrzynek dla kurcząt jednodniówek i indyków większych niż 15 kg potrzebna jest redukcja dostępnej powierzchni w celu zapobieżenia poruszania się i urazom ptaków, natomiast zalecenia dotyczące czasu transportu wskazane w obecnie obowiązujących przepisach uważa się, że powinny zostać utrzymane.

W lipcu 2010 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport dotyczący aspektów utrzymania stad rodzicielskich brojlerów. Komisja Europejska wykorzysta ten raport w swoim własnym raporcie, który ma być opublikowany z końcem roku 2012, a który będzie komentarzem do doświadczeń z wdrożeniem dyrektywy 2004/43.


Klonowanie

Klonowanie nie jest obecnie stosowane w drobiarstwie, jednak Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE argumentuje, że kwestia powinna pozostawać otwarta dla przyszłego stosowania go w rozrodzie ptaków i połączyło swoje stanowisko z Europejskim Forum Hodowców Zwierząt Gospodarskich. W najnowszych informacjach przekazanych przez Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności z września 2010 stwierdza się jednak, że brak jest wystarczających danych do oceny aspektów klonowania związanych z bezpieczeństwem żywności oraz zdrowotnością i dobrostanem zwierząt.
Stowarzyszenie zauważa, że Parlament Europejski nie miał możliwości stworzenia kompromisu pomiędzy żądaniami obowiązkowego znakowania żywności pochodzącej od potomstwa klonowanych zwierząt, bez względu na techniczne i praktyczne implikacje takiego obowiązkowego znakowania. Komisja obiecała przedstawić propozycje dotyczące nowatorskiej żywności i jej znakowania.


Bezpieczeństwo żywności i pasz

Propozycje komisji dotyczące spraw związanych z Salmonellą miały wejść w życie w grudniu 2011 r. Od tego momentu Salmonella enteriditis i Salmonella typhimurium miały obowiązkowo być nieobecne w 25g próbce mięsa drobiowego. Obecnie jest już wymagane serotypowanie Salmonelli w mięsie drobiowym i wprowadza się taki obowiązek w ubojniach drobiu. Producent żywności jest odpowiedzialny za przeprowadzenie oceny zagrożeń i zarządzanie ryzykiem, ale w stosunku do kontroli Salmonelli niezwykle istotne jest porozumienie pomiędzy jednostkami nadzorującymi.
W kwietniu 2011 Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikował raport oceniający zagrożenia związane z Campylobacter i zalecanymi środkami ich kontroli na fermach, w ubojniach i podczas transportu. Zdaniem Stowarzyszenia Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE sugestie jednostek kontrolnych dotyczące stosowania środków zapobiegawczych takich jak napromieniowanie, mrożenie i obróbka chemiczna nie są realistyczne ponieważ stoją one w sprzeczności z wymaganiami klienta, co do świeżego mięsa drobiowego.


Stowarzyszenie nie zgadza się ze stosowaniem środków chemicznych, ale mogą być brane pod uwagę substancje organiczne, jeżeli będzie na to przyzwolenie konsumentów.
Ponadto Stowarzyszenie stwierdza, że może poprzeć plany redukcji skażenia Campylobacter, ale nie do poziomu zero, który mógłby być możliwy do osiągnięcia jedynie poprzez takie metody jak napromieniowanie.


Oporność drobnoustrojów

W marcu 2011 Stowarzyszenie brało udział w konsultacji z Europejską Agencją Leków w sprawie oporności drobnoustrojów. W kwietniu 2011 Parlament Europejski zwrócił się o wprowadzenie bardziej ścisłego nadzoru nad stosowaniem antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE zwraca uwagę, że jest zaangażowane w promowanie odpowiedzialnego stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej i zwraca się o harmonizację ich stosowania w całej UE. Ponadto zwraca uwagę na potencjalne niezgodności pomiędzy przepisywanymi, a podawanymi dawkami, co wymaga wyjaśnień i inicjatyw legislacyjnych. Państwa trzecie eksportujące do UE zobowiązane zostały do przestrzegania tych samych zasad.


Przywrócenie do stosowania przetworzonego białka zwierzęcego


Komisja Europejska przedstawiła w 2011 r. komunikat o projekcie przywrócenia stosowania przetworzonego białka zwierzęcego i zmian ustawodawstwa w tym zakresie obejmujących ustanowienie zasad zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych.
Możliwe są do zastosowania procedury zapewniające zapobieganie stosowaniu materiału krzyżowego i Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE wyraża zadowolenie, że Parlament Europejski poparł propozycję komisji, która potwierdza bezpieczeństwo, wartość paszową i znaczenie środowiskowe przetworzonego białka zwierzęcego. Stowarzyszenie wyraża nadzieję, że propozycja wejdzie w życie w 2012 r. i utrzymany pozostanie jedynie zakaz stosowania białka zwierzęcego w żywieniu przeżuwaczy oraz dla zwierząt tego samego gatunku.


Marketing i znakowanie


Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE zajmuje się aktywną promocją „znaku towarowego ferm UE” który wskazywałby, że UE stanowi jeden rynek i zapewniłby konsumentom dostęp do zakupu mięsa drobiowego produkowanego w zgodzie z unijnymi standardami dobrostanu zwierząt i bezpieczeństwa żywności.
W Europie istnieje obecnie wiele regulacji dotyczących znakowania i potrzebny jest system zharmonizowany, przekonuje Stowarzyszenie. Parlament już zwrócił się do komisji o przygotowanie do r. 2012 propozycji ogólnego ustawodawstwa dotyczącego dobrostanu zwierząt. W lipcu 2011 Komisarz ds. Zdrowia oraz Ochrony Konsumentów John Dalli obiecał złożenie do Parlamentu propozycji, która może prowadzić do wprowadzenia obowiązku znakowania zastosowanej metody ogłuszania. Oczekiwano od Komisji, że w grudniu 2011 opublikowany zostanie plan działań związany z dobrostanem zwierząt na lata 2011-2015.


Negocjacje handlowe


Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE zauważa, że standardy, których producenci w UE są zobowiązani przestrzegać pociągają za sobą wyższe koszty produkcji w porównaniu do towarów importowanych.
Stowarzyszenie domaga się, aby mięso drobiowe pochodzące z importu spełniało takie same standardy, jakie nakłada UE, ponieważ jedynie wówczas możliwa jest praca w warunkach zdrowej konkurencji. Powinien to być warunek, wykluczający wyjątki, w trakcie negocjacji i zawierania umów przez UE.
Stowarzyszenie wyraża opinię, że kwoty importowe powinny być alokowane do odpowiednich linii taryfowych, zamiast przyznawania kwot ogólnych, które pozostawiają decyzje i wybór firmom handlowym, importerom, eksporterom, co w praktyce oznacza, że będzie importowane wyłącznie odkostnione mięso z piersi. Stowarzyszenie popiera alokację kwot taryfowych w następujących proporcjach – 30% całe tusze, 35% mięso odkostnione, 30% mięso z kością. Stworzyłoby to bardziej korzystny bilans dla europejskich producentów.
Od kiedy, w grudniu 2008, UE otworzyła rynek na gotowane mięso z Chin, udział tego państwa w importowanym mięsie kaczym wzrósł z 25% w 2009 do 40% w 2010. Chiny ubiegają się o szerszy dostęp do rynku UE zarówno w zakresie poszerzenia obszaru, jak i o możliwość wprowadzania na rynek mięsa nieprzetworzonego.
Komentując perspektywy na kolejny rok, Jan Odink, przewodniczący Stowarzyszenia Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE, mówi: „W roku 2012 europejski przemysł drobiarski stanie przed wieloma wyzwaniami. Sprawą najwyższej wagi w naszym przemyśle, jest zaufanie klienta. Poza kosztami generowanymi przez wysokie standardy dobrostanu, które muszą spełniać europejscy producenci drobiu, o konkurencyjności przemysłu europejskiego decydują kursy wymiany walut. Jeżeli utrzyma się tendencja wzrostowa konsumpcji mięsa drobiowego, producenci europejscy mogą również odnieść z niej korzyści, przeżywamy właśnie bezprecedensowy burzliwy okres.”


Produkcja indyków w Europie

Od czasu kryzysu spowodowanego grypą ptasią w roku 2006, europejska produkcja indyków pozostaje na stałym poziomie 1,8 miliona ton.
Sytuacja jednak jest różna w zależności od państwa, w Niemczech i Polsce notuje się wzrost, podczas gdy we Francji, Włoszech i Wielkiej Brytanii producenci wciąż przeżywają trudności.
Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem w UE zauważa, że koszty produkcji indyka są nieustabilizowane i wskaźniki konsumpcji są trudne do utrzymania, ponieważ konsumenci zwracają bardzo dużą uwagę na cenę.
Jednak biorąc pod uwagę pozycję cenową indyka, powinno być możliwe utrzymanie całkowitej konsumpcji na obecnym poziomie.
Import z krajów trzecich jest wyzwaniem dla producentów z UE. Stowarzyszenie zauważa, że producenci w UE obciążeni są kosztami utrzymania dobrostanu i ochrony środowiska, które nie mogą być pokryte przez konsumentów, a towary importowane nie są poddane takim samym przepisom prawnym.
Oprócz przepisów prawnych dotyczących ochrony zwierząt podczas transportu i czasu trwania uboju, sektor indyczarski musi też poświęcać uwagę dobrostanowi indyków podczas ich odchowu. Zapalenia stóp uważa się za wskaźnik dobrostanu u brojlerów, natomiast wątpliwe jest, czy powinny być także uważane za wskaźnik dobrostanu indyków, twierdzi Stowarzyszenie. Indyki w porównaniu do kur nie są ptakami grzebiącymi, ponieważ nie przebierają one ściółki.
Literatura i doświadczenia terenowe wskazują, że przyczyny zapaleń stóp u indyków są wieloczynnikowe i potrzebne są szerzej zakrojone doświadczenia, aby znaleźć metody ograniczenia występowania i zmniejszenia ich dotkliwości.
Konsorcjum instytutów naukowych, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich związki złożyły projekt na europejski fundusz prac naukowych nad przyczynami i rozwojem zapaleń stóp w przemysłowym chowie indyków i związkiem pomiędzy zapalaniem stóp i stanem zdrowia, dobrostanem i wydajnością.

Tłumaczenie:
Agata Piecuch

 

f t g