Strefa Bydło

Zastosowanie preparatów drożdżowych AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka cz.2

 Liczba zabiegów inseminacyjnych, okres międzyciążowy i miedzywycieleniowy

Prof. dr hab.Witold Podkówka

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Cel badań

Określenie wpływu dodatków Preparatów drożdżowych Agro-Yeast PLC i Agro-Yeast PLC II na:

– skuteczność zabiegów inseminacyjnych,

– długość okresu międzyciążowego

– długość okresu międzywycieleniowego.

 

 

Materiał i metodyka

Doświadczenie zlokalizowano na Fermie Bydła w Brodach, która stanowi część składową Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego należącego do Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Głównym kierunkiem produkcji jest chów bydła mlecznego i opasowego, pod którego potrzeby produkowana jest kiszonka z całych roślin kukurydzy, kiszonka lucerny, kiszonka z traw, kiszonka z prasowanych wysłodków buraczanych oraz dokonywany jest zakup młóta browarnianego. Wykorzystywane są własne ziarna zbożowe oraz z zakupu śruta sojowa, rzepakowa i pasze mineralne. Latem wykorzystywano pastwisko. Gospodarstwo prowadzi pełną dokumentację zootechniczną i weterynaryjną. Wykonało zalecenia zgodne z audytem UE o dobrostanie zwierząt. Obora objęta jest kontrolą użytkowości mlecznej krów. Ze stada liczącego 153 krów, rasy powyżej 90% HF o masie około 650 kg sztuka. System żywienia PMR. Wydzielono trzy grupy żywieniowe;

 • Grupa 1– kontrolna – żywienie PMR + pasza treściwa
 • Grupa 2– doświadczalna – żywienie PMR + pasza treściwa z dodatkiem preparatu Agro Yeast PLC 100 g/sztukę/dzień
 • Grupa 3– doświadczalna – żywienie PMR + pasza treściwa z dodatkiem preparatu Agro-Yeast PLC II 100 g/sztukę/dzień. 

W każdej grupie było po 15 sztuk krów, uwzględniając wydajność i okres laktacji. Pasze objętościowe skarmiano w systemie PMR, zadawano do żłobu z wozu paszowego na zadaszonym okólniku. Wszystkie krowy, niezależnie od grupy żywieniowej pobierały ten sam PMR. Krowy pobierały PMR w dowolnej ilości 40- 44 kg dziennie na sztukę. W okresie letnim krowy korzystały z pastwiska, zakładając że pobierają 10 kg zielonki na sztukę dziennie. Mieszankę treściwą podawano „z ręki” dwa razy w ciągu dnia podczas doju, którą produkowano w gospodarstwie.

Ponieważ poziom wydajności krów był zbliżony w poszczególnych grupach żywieniowych i wynosił około 30 kg mleka, zasada podawania mieszanki treściwej była następująca:

 • wszystkie krowy otrzymywały tą samą mieszankę paszy treściwej,
 • dzienna dawka mieszanki była uzależniona od stadium laktacji,

– po wycieleniu do 4 miesięcy laktacji 6 kg/sztukę/dzień,

– w 6 miesiącu laktacji – 4 kg/sztukę/dzień,

– w 8 miesiącu laktacji – 2 kg/sztukę/dzień,

– okresie zasuszania stopniowo od 0 do 4 kg/sztukę/dzień.

Preparaty drożdżowe podawano „z ręki” indywidualnie krowie zgodnie z podziałem na grupy żywieniowe.

 

Wartość pokarmowa skarmianych pasz

 

 

 

 • 10.04.2014 r. – kontrolny udój i rozpoczęcie badań
 • 14.05.2014 r. – kontrolny udój
 • 6.06.2014 r. – kontrolny udój
 • 4.07.2014 r. – kontrolny udój
 • 8.08.2014 r. – kontrolny udój
 • 10.09.2014 r. – kontrolny udój
 • 10.10.2014 r. – kontrolny udój
 • 14.11.2014 r. – kontrolny udój
 • 12.12.2014 r. – kontrolny udój i zakończenie badań, które trwały 247 dni

 

W dniu rozpoczęcia badań średnia wydajność w poszczególnych grupach wynosiła:

MLEKO (kg/szukę/dzień)

– kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . 28,64

– Agro Yeast PLC . . . . . . . . . . . 30,12

– Agro Yeast PLC II . . . . . . . . . 27,77

TŁUSZCZ (%)

– kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,19

– Agro Yeast PLC . . . . . . . . . . . . 4,03

– Agro Yeast PLC II . . . . . . . . . . . 4,01

FCM (kg/szukę/dzień)

– kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . 29,46

– Agro Yeast PLC . . . . . . . . . . . 30,26

– Agro Yeast PLC II . . . . . . . . . 27,74

 

W grupie 2 doświadczalnej lokowano krowy o najwyższej wydajności w stadzie. Działanie było celowe, bowiem chciano się przekonać czy dodatek preparatu drożdżowego Agro-Yeast PLC zawierającego drożdże Saccharomyces cerevisiae CNCMI–1077, specjalnie przeznaczonego dla przeżuwaczy, spowoduje wzrost wydajności, wpłynie dodatnio na rozród oraz opłacalność produkcji.

Grupa 3 doświadczalna była odpowiednikiem grupy kontrolnej. Kontrolę mleczności krów przeprowadzano metodą oceny A 4. Z każdej kontroli otrzymywano wydruk dla każdej krowy, który zawierał następujące dane:

 • wydajność mleka w kg/sztukę/dzień,
 • zawartość w mleku w % tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy,
 • zawartość mocznika w mg/l,
 • liczbę komórek somatycznych (LKS).

Specyfikacja preparatów stosowanych w żywieniu krów na bazie drożdży Saccharomyces cerevisiae

AgroYeast PLC to naturalne drożdże piwowarskie i paszowe połączone z DDGS, a następnie wysuszone metodą bębnową. Produkt zawiera 1 x 1011 CFU/kg żywych komórek drożdżowych Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 dedykowanych dla przeżuwaczy. Specjalny szczep komórek drożdżowych do sterowania procesem fermentacji w żwaczu, celem zapewnienia prawidłowego składu gatunkowego mikroorganizmów żwacza.

AgroYeast PLC II to naturalne drożdże piwowarskie i paszowe połączone z DDGS a następnie wysuszone metodą bębnową. Produkt zawiera 1 x 1011 CFU/kg żywych komórek drożdżowych Saccharomyces cerevisiae.

 

 

Wyniki badań

Liczba zabiegów inseminacyjnych, okres miedzyciążowy i miedzywycieleniowy

Za optymalną długość okresu międzywycieleniowego przyjmuje się powszechnie 365 dni, co oznacza, że krowa w roku powinna dać potomstwo. Czas trwania ciąży u krowy rasy nizinnej czerwono-białej trwa średnio 278 dni. Długość okresu międzyciążowego wynosi od 30 do 60 dni, natomiast u krów wysokowydajnych do 90 dni. Wydłużanie tego okresu nie jest wskazane, bowiem powoduje to ograniczenie liczby uzyskanego potomstwa w cyklu życiowym krowy. Cykl płciowy u krowy trwa 21 dni. Długość okresu rui trwa 1-2 dni.

Prawidłowy rozród krowy oceniamy po:

 • ilości wykonanych zabiegów inseminacyjnych,
 • długości okresumiędzyciążowego,
 • długości okresu międzywycieleniowego.

W tabeli 4 przedstawiono uzyskane wyniki, które wskazują na pozytywne działanie zastosowanych preparatów drożdżowych na rozród krów.

W grupie kontrolnej średnio wykonano 2,5 zabiegów inseminacyjnych na uzyskanie ciąży. Okres międzyciążowy – od porodu do następnej ciąży trwał 151 dni. W tym okresie wystąpiła ruja 7,2 razy. Wniosek – nie wszystkie ruje u krowy były widoczne. Często występują ciche ruje z objawami mało widocznymi. Okres międzywycieleniowy trwał 409 dni.

Zastosowanie preparatu Agro-Yeast PLC wpłynęło zdecydowanie na poprawę płodności. Liczba zabiegów inseminacyjnych na 1 ciążę wynosiła 1,2, liczba dni międzyciążowch zmalała do 71, zaś między wydzieleniowych zmalała do 349. Podobne wskaźniki uzyskano przy stosowaniu preparatu Agro-Yeast PLC II.

 

 

Uzyskane wskaźniki płodności u krów objętych badaniami, jednoznacznie wskazują na korzystne oddziaływanie badanych preparatów drożdżowych na płodność. Badania te wskazują, że można poprawić płodność krów, których wydajność wynosi około 9000 kg/sztukę/rok.

Jest to ważne stwierdzenie, bowiem hodowcy bydła ciągle wskazują na spadek płodności krów wysokowydajnych. Mała liczba uzyskiwanych cielaków w stosunku rocznym, jest problemem najważniejszym. Znacznie łatwiej jest zwiększyć wydajność mleczną krów, osiągnąć prawidłową płodność. Wymieniony efekt poprawy płodności krów, jest możliwy do osiągnięcia, przy zapewnieniu prawidłowego żywienia zgodnie z potrzebami krowy.

 

Podsumowanie i wnioski II etapu

I. Zastosowanie w żywieniu krów wysoko mlecznych preparatu Agro-Yeast PLC, na bazie drożdży Saccharomyces cerevisaiae CNCM I-1077 w ilości 100 g/krowę/dzień stwierdzono:

 1. Istotny wzrost wydajności mlecznej krów o 3,98 kg FCM mleka dziennie na sztukę,
 2. Obniżenie poziomu mocznika i spadek liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku,
 3. Odnotowano lepszą kondycję krów, co świadczy o dodatnim wpływie na lepszy bilans energetyczny.
 4. Stwierdzono korzystne oddziaływanie na płodność krów.

II. Zastosowanie w żywieniu krów wysokomlecznych preparatu Agro-Yeast PLC II na bazie drożdży Saccharomyces cerevisaiae w ilości 100 g/krowę/dzień stwierdzono:

 1. Wzrost wydajności mlecznej krów o 1,45 kg FCM mleka dziennie na sztukę.
 2. Nieznaczne obniżenie poziomu mocznika i spadek liczby komórek somatycznych (LKS) w mleku,
 3. Stwierdzono poprawę płodności krów.

III. Odnotowano lepszą kondycję krów, co świadczy o dodatnim wpływie na lepszy bilans energetyczny.

IV. Na szczególną uwagę zasługuje poprawa płodności krów, zmalała liczba zabiegów inseminacyjnych oraz skrócił się okres międzyciążowy.

 

Na szczególną uwagę zasługuje preparat AgroYeast PLC, na bazie drożdży Saccharomyces cerevisiae CNCMI-1077, który stosowany w żywieniu krów o wydajności powyżej 9000 kg mleka od sztuki rocznie, spowodował wzrost wydajności, poprawił parametry jakościowe mleka –mniej mocznika i LKS oraz bardzo korzystnie wpływa na poprawę płodności krów. Stosowanie tego preparatu powoduje, że hodowca uzyskuje wyższe wpływy z produkcji mleka i poprawy płodności. Stosowanie AgroYeast PLC jest opłacalne finansowo, co przedstawiono w opracowaniu w części I.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.