Strefa Bydło

Przemiana węgla w mleko dla wydajnego, opłacalnego i zrównoważonego rolnictwa

 

Sylvie Andrieu
European Ruminant Technical Manager, Alltech

Rząd Irlandii ustanowił cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z rolnictwa na 50% na rok 2050, a rząd Wielkiej Brytanii jest prawnie zobowiązany do tego czasu do ograniczenia emisji gazów z rolnictwa do poziomu 80% wartości z roku 1990, z celem przejściowym 11% do 2020 r. Jednocześnie pomimo wzrastających kosztów, produkcja musi wzrosnąć, aby zaspokoić potrzeby przy zachowaniu opłacalności produkcji.

W ciągu ostatniej dekady pojawiały się mocno zróżnicowane informacje na temat emisji gazów cieplarnianych powstałych przy produkcji mleka. Początkowo traktowano je tylko jako kolejne ograniczenie nałożone na producentów, aż zaczęto sprawę traktować jako zło konieczne, które producentom mleka można jednak przedstawić w świetle bardziej pozytywnym.Do osiągnięcia jest jednak o wiele więcej niż tylko niższa wartość śladu węglowego.

Wyższa wydajność

Podczas gdy prasa konsumencka traktuje wzrost wydajności produkcji mlecznej jako czynnik o negatywnym wpływie na środowisko naturalne, po raz pierwszy producenci mleka mogą rozważać osiągnięcie wyższej wydajności na poziomie fermy jako element absolutnie niezbędny dla zmniejszenia oddziaływania na środowisko i poprawy końcowych wyników fermy.

W rzeczywistości wiele innowacji wdrażanych w ciągu ostatnich 50 lat już pomogło producentom ograniczyć wpływ na środowisko poprzez osiąganie więcej, mniejszym nakładem.

W porównaniu z rokiem 1944 dziś każdy litr mleka jest produkowany z wykorzystaniem mniejszej ilości ziemi – o 90%, wody – o 65%, obornika – o 75% i przy niższej o 63% emisji węgla.

Ta wydajność, która może być rozbita na różne składowe, jest podstawą osiągnięcia poziomu opłacalności, która zapewni pomyślne działania gospodarstw.

Równie ważne jest, aby wdrażanie wszystkich tych osiągnięć w kierunku poprawy rentowności przeprowadzać w sposób zrównoważony w odniesieniu do zmniejszenia śladu węglowego i emisji odpadowych.

Innymi słowy, zrównoważona produkcja nie musi powodować wzrostu kosztów, ale pozostaje dla producentów i konsumentów w zgodzie z zasadą ja wygrywam – ty wygrywasz. Wyzwaniem jest teraz identyfikacja mechanizmów, które generują na fermach mlecznych wzrost dochodów przy jednoczesnym ograniczeniu śladu węglowego.

Trzy podstawowe obszary

Najważniejsze elementy ograniczenia wielkości śladu węglowego na poziomie fermy możemy podzielić na trzy obszary: produkcja mleka, system żywienia i proporcja pomiędzy cyklem produkcyjnym i cyklem nieprodukcyjnym krów.

Krytycznym jest tutaj system żywienia, ponieważ obejmuje zarówno składniki podawane zwierzętom, jak i sposób w jaki owe składniki zostały wyprodukowane. Na przykład, czy wytworzono je na fermie (w przypadku pasz objętościowych własnej produkcji), czy w wytwórni pasz, czy też pochodzą z importu (co często ma miejsce w przypadku pasz treściwych). Oczywiście, jak różne rośliny wymagają stosowania odmiennych metod produkcji w odniesieniu do nawozów i maszyn, tak stosowanie różnych składników w dawkach pokarmowych dla krów mlecznych, może ostatecznie przyczynić się do zmiany śladu węglowego mleka. Dlatego stosowane składniki pasz i pasze objętościowe powinny być analizowane pod kątem potencjału ocieplenia globalnego (GWP) na podstawie sposobu w jaki są produkowane, transportowane, zabiegów jakim są poddawane i zmian w wykorzystywaniu gruntów związanych z ich produkcją.

Skrócenie okresu jałowienia krów mlecznych również przyczynia się do zmniejszenia śladu węglowego, ponieważ wpływa na ilość gramów CO2 produkowanego na litr mleka.

Stąd najważniejsze wskaźniki wydajności, które wpływają na strukturę stada, jak wskaźnik brakowań, wiek pierwszego ocielenia oraz długość okresu międzywycieleniowego mogą poważnie ograniczać lub podnosić wartość śladu węglowego fermy krów mlecznych.

Jest całkiem oczywiste, że te parametry wpływają również bezpośrednio na finanse fermy, ale czasami trudno jest oszacować, ile można zainwestować w program, ponieważ nie zawsze łatwo jest obliczyć korzyści finansowe.

Największym wyzwaniem dla producentów mleka jest integracja tych parametrów i wykorzystanie ich do ustalenia kluczowych działań i celów fermy. Inaczej mówiąc, jak wybrany program żywienia wpływa nie tylko na produkcję mleka, ale też na wartość jej śladu węglowego?

Albo jaki jest wpływ redukcji wskaźnika brakowań stada na dochód na pojedyncze zwierzę?

W danym przypadku, które parametry mają największy wpływ na ślad węglowy i jak będą one wpływały na wynik końcowy fermy?

Program WOZR

(ang. EPS)

W celu pomocy producentom w pracy nad osiągnięciem wydajnej, opłacalnej i zrównoważonej produkcji, firma Alltech wystartowała z programem WOZR (Wydajność, Opłacalność, Zrównoważony Rozwój) przeznaczonym dla producentów, którzy chcą podnieść wydajność swojej produkcji stosując szereg innowacyjnych i nowoczesnych narzędzi. Jednym z nich jest unikalny program komputerowy „Co jeśli?” („What If?”) adresowany do producentów mleka.

Ten niedawno opracowany program online, będący częścią programu WOZR, może być zastosowany do przewidywania wzrostu opłacalności i związanej z nim redukcji śladu węglowego dla poszczególnych działań podejmowanych na fermie krów mlecznych.

Program WOZR firmy Alltech jest przeznaczony do wspomagania producentów w osiąganiu wyższej opłacalności poprzez poprawę wydajności oraz ograniczenia śladu węglowego jako przejawu produkcji zrównoważonej.

Daje to producentom mleka możliwość oceny potencjalnego wpływu wybranych zmian zarządzania i doboru odpowiednich technologii produktowych na podstawowe wskaźniki wydajności w dwóch głównych aspektach ich biznesu: opłacalności i zrównoważonego rozwoju.

Obszarem, w którym producenci mogą mieć wpływ natychmiastowy jest wybór pasz i programu żywienia. Poprzez wybór składników paszowych o niższym poziomie GWP, na przykład produkowanych lokalnie, a nie importowanych, producenci mogą istotnie ograniczyć wpływ dawek pokarmowych na globalne ocieplenie (Tab. 1).

Parametry wydajności

Połączenie najbardziej postępowych programów żywieniowych z wdrożeniem najlepszych praktyk na fermie okazuje się najbardziej efektywną drogą do osiągnięcia wzrostu wydajności produkcji, dochodu na sztukę i jednocześnie zmniejszenia śladu węglowego mleka.

W przykładzie zaprezentowanym na rysunku 1 poprawa podstawowych parametrów poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań żywieniowych, wraz z wdrożeniem niektórych zmian w zarządzaniu, może zaowocować ograniczeniem emisji o 146 g CO2/I mleka. Stanowi to 131 ton ekwiwalentu węgla, który może zaoszczędzić stado 100 krów o wydajności 9 000 kg. Wiąże się to ze wzrostem dochodu o 262€ na szt., co jasno ilustruje, że wzrost wydajności pociąga za sobą poprawę opłacalności i zrównoważenia.

Ocena na fermie

Program „Co jeśli?” firmy Alltech można następnie uzupełnić o aktywną ocenę fermy oraz analizę programu żywieniowego z zastosowaniem modelu fermentacji in vitro.

Te jedyne w swoim rodzaju technologie pozwolą dokładnie określić strategię dla zmniejszenia emisji metanu i CO2, jak również przewidywać poprawę wydajności poprzez wydajne stosowanie zaleceń żywieniowych oraz technologii Żywieniowych Rozwiązań dla Środowiska firmy Alltech. Pomimo, że wcześniej były przyjmowane sceptycznie, innowacyjne narzędzia i rozwiązania żywieniowe umożliwiają teraz producentom osiąganie optymalnej wydajności, maksymalizację opłacalności fermy przy minimalnym jej wpływie na środowisko naturalne.

 

 

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy