Strefa Drób

Odpady z ferm i opłaty za korzystanie ze środowiska

Emilia Chojnowska        

 

                Dzień 15 marca jest terminem składania do Marszałka województwa rocznego sprawozdania o odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Obowiązek ten dotyczy wytwórcy zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów. Obowiązki ewidencyjne dotyczą przedsiębiorców wytwarzających, zbierających, transportujących, odzyskujących oraz unieszkodliwiających i składujących odpady.

Ewidencja odpadów jest ustawowym obowiązkiem dokumentowania ilości oraz sposobów gospodarowania odpadami. Składa się z dwóch części. Pierwsza związana jest z bieżącą ewidencją odpadów (dotyczącą wytwarzania, przekazywania, transportu odpadów oraz poddawania ich odzyskowi lub unieszkodliwianiu), druga zaś z coroczną sprawozdawczością sporządzaną na podstawie pierwszej.

                Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21), każdy posiadacz odpadów powinien prowadzić ewidencję powstających odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu. Wzory obu kart można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów – Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1673.

                Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję, zobowiązany jest do sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o:

■             rodzajach i ilości odpadów,

■             sposobach gospodarowania nimi,

■             instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

                Warto przed sporządzeniem zbiorczego zestawienia, zapoznać się z objaśnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674). Należy pamiętać, żeby wypełniać tylko te działy, których dotyczy nasza działalność. Nie powinniśmy przesyłać niewypełnionych stron sprawozdania.

Termin i miejsce składania sprawozdań

                Podmioty zobowiązane do sporządzania rocznego sprawozdania o odpadach i gospodarowaniu odpadami sporządzają go w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

                Niestety, ten kto wbrew obowiązkowi nie sporządza i nie przekazuje zbiorczych zestawień danych, sprawozdań, wykonuje ten obowiązek nieterminowo lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny w wysokości 500 zł wymierzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W przypadku nie przekazania sprawozdania w terminie określonym w decyzji wydanej na podstawie art. 200 ust. 3 ustawy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21), podmiot podlega karze pieniężnej w wysokości 2000 zł. Powyższa kara pieniężna może być wymierzana wielokrotnie, z tym, że łączna wysokość kar, za dany rok kalendarzowy nie może przekroczyć 8500 zł.

                Z kolei do 31 marca mamy czas na złożenie sprawozdania za korzystanie ze środowiska do Marszałka Województwa oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Od roku sprawozdawczego 2013 opłaty za korzystanie ze środowiska rozlicza się corocznie.

                Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska zobowiązane są m.in. osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

                Opłaty (zgodnie z art. 275 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska) wnosi się za:

  1. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (spalanie paliw w silnikach spalinowych, kotły, procesy technologiczne, przeładunek benzyn silnikowych, chów lub hodowla drobiu);
  2. Pobór wód z własnych ujęć (wody podziemne oraz powierzchniowe);
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (ścieki, wody chłodnicze, wody opadowe lub roztopowe, wody zasolone, wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów chowu lub hodowli ryb lub innych organizmów wodnych);
  4. Składowanie odpadów (obowiązek dla zarządzającego składowiskiem odpadów – może także zostać nakazane naliczenie opłaty podwyższonej dla podmiotu nie posiadającego zezwolenia na wytwarzanie odpadów).

                Opłatę za korzystanie ze środowiska uiszcza podmiot, jeżeli naliczona opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska przekracza rocznie 800 zł (wnosi się opłatę w całości za dany rodzaj, osobno za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, pobór wody z własnego ujęcia, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi oraz za składowanie odpadów). Należy pamiętać, że zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składania sprawozdań.

                Zgodnie z art. 276 art. 281 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w przypadku nie złożenia sprawozdania, Marszałek Województwa w drodze decyzji sam wymierza opłatę na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

© 2020 Pro Agricola dom wydawniczy

Wykryto AdBlocka

 

Utrzymanie tej strony jest możliwe dzięki przychodom z reklam.
Aby móc dalej przeglądać tę stronę, prosimy o wyłączenie AdBlocka.